XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Undersökning om tidsanvändning

Beskrivning av datainsamlingen

Undersökningen om tidsanvändning är en urvalsbaserad undersökning, med hjälp av vilken man samlar in uppgifter om strukturen i finländarnas tidsanvändning. Syftet med undersökningen är att utreda hur mycket tid som används för förvärvsarbete, hushållssysslor, studier, olika fritidsintressen och andra aktiviteter. Utöver den tid som använts för olika aktiviteter utreds också dags- och veckorytmen i tidsanvändningen samt social samvaro.

Statistikcentralen har gjort undersökningar om tidsanvändning sedan år 1979 med ungefär tio års mellanrum. Uppgifterna för den senaste undersökningen om tidsanvändning samlades in åren 2009–2010. Fr.o.m. åren 1999–2000 är uppgifterna som samlas in harmoniserade av EU.

Deltagarna i undersökningen för bok över sin tidsanvändning i två dygn. Intervjuerna genomförs som telefonintervjuer. Datainsamlingen varar 12 månader.

Från vem samlas uppgifterna in

I undersökningen om tidsanvändning används ett hushållsurval, där hushållen och de personer i hushållet som fyllt 10 år utgör undersökningsenheter. Undersökningsområdet omfattar hela landet.

Deltagandet i undersökningen om tidsanvändning är frivilligt. För att undersökningen ska lyckas är det dock mycket viktigt att så många som möjligt av dem som valts med i urvalet deltar och representerar alla finländska hushåll.

Till vad används uppgifterna?

Resultaten av undersökningen om tidsanvändning beskriver hur mycket tid befolkningen använder för förvärvsarbete, hushållssysslor, studier och fritidsintressen samt förändringar i dem. Uppgifterna i undersökningen om tidsanvändning används också för mätning av hushållsproduktionens värde och för internationella jämförelser. Uppgifterna kan användas som stöd för till exempel jämställdhets-, familje-, social-, trafik- och kulturpolitik. Uppgifterna behövs bl.a. för FN-indikatorn för hållbar utveckling som mäter jämställdhet mellan könen (SDG5). Utöver för FN förs uppgifterna om tidsanvändning in i Eurostats och OECD:s databaser (t.ex. OECD: s Well Being-indikator).

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda personers svar kan inte identifieras i statistiken som publiceras.

Ändring

Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat har i samarbete med de nationella statistikbyråerna utarbetat rekommendationer om harmonisering av undersökningarna om tidsanvändning. Rekommendationerna om harmonisering påverkar klassificeringarna och insamlingsmetoden. Jämförbarheten med ländernas tidigare undersökningar säkerställs dock på många sätt. Eurostats regelverk tillåter användningen av nationella intervjufrågor samt att grundstommen kompletteras med egna tidsanvändningskategorier. Dagbokens format är däremot fullständigt harmoniserat.

Dagboksuppgifterna i datainsamlingen år 2020 samlas i första hand in på webben. Datainsamlingsverktyget är XCola, som utvecklats vid Statistikcentralen. För dem som inte kan eller vill svara via internet är alternativet en pappersdagbok.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden