Windows-1252;;ammatti_108_19800101 code;level;classificationItemName "'SSSS'";0;"Yhteensä" "'0'";1;"Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ" "'00'";2;"Tekniikan alaan kuuluva suunnittelu-, johto- ja tutkimustyö" "'000'";3;"Arkkitehdit" "'001'";3;"Rakennusinsinöörit" "'002'";3;"Sähkövoimatekniikan insinöörit" "'003'";3;"Teletekniikan insinöörit" "'004'";3;"Koneinsinöörit" "'005'";3;"Kemiallis-teknisen alan insinöörit" "'006'";3;"Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit" "'007'";3;"Muiden teknisten alojen insinöörit" "'008'";3;"Mittausinsinöörit" "'01'";2;"Tekniikan alaan kuuluva työnjohto- ja suoritustyö" "'010'";3;"Rakennusteknikot" "'011'";3;"Sähkövoimatekniikan teknikot" "'012'";3;"Teletekniikan teknikot" "'013'";3;"Koneteknikot" "'014'";3;"Kemiallis-teknisen alan teknikot" "'015'";3;"Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot" "'016'";3;"Muiden teknisten alojen teknikot" "'017'";3;"Mittausteknikot ja kartoittajat" "'018'";3;"Piirustus- ja mittausapulaiset (018+019)" "'02'";2;"Kemian, fysiikan ja biologian alaan kuuluva työ" "'020'";3;"Kemistit" "'021'";3;"Fyysikot" "'022'";3;"Geologit" "'023'";3;"Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät ym." "'0231'";4;"Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät" "'0232'";4;"Sääteknikot, säähavainnontekijät" "'024'";3;"Eläinlääkärit" "'025'";3;"Biologit" "'026'";3;"Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan tutkimus ja neuvonta" "'0261'";4;"Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan tutkimus- ja suunnittelutyö" "'0262'";4;"Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan neuvonta- ja valistustoiminta" "'027'";3;"Metsätaloustutkimus ja -neuvonta" "'0271'";4;"Metsätaloustutkimustyö" "'0272'";4;"Metsätalousneuvonta- ja valvontatyö" "'028'";3;"Laborantit ja laboratorioapulaiset" "'03'";2;"Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö" "'030'";3;"Lääkärit" "'031'";3;"Hammaslääkärit" "'032'";3;"Sairaanhoitajat ym. (032+034)" "'0321'";4;"Ylihoitajat" "'0322'";4;"Osastonhoitajat, laboratorionhoitajat, kätilöt ja muut sairaanhoitajat" "'0322T0324_034'";0;"(0322+0323+0324,034)" "'033'";3;"Hammashoitajat ja vastaanottoapulaiset" "'035'";3;"Mielisairaanhoitajat" "'036'";3;"Apuhoitajat ja lääkintävahtimestarit" "'037'";3;"Tekniset sairaanhoitoapulaiset" "'038'";3;"Laitoslastenhoitajat (sairaaloissa)" "'039'";3;"Muut lääketieteellisen ja sairaanhoitotyön ammatit" "'04'";2;"Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö" "'040'";3;"Farmasiatyö" "'041'";3;"Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit" "'042'";3;"Terveystarkastajat" "'043'";3;"Hierojat ym." "'044'";3;"Ruokavalioasiantuntijat" "'049'";3;"Muut terveyden- ja sairaanhoidon ammatit" "'05'";2;"Opetusalaan kuuluva työ" "'050'";3;"Yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat" "'051'";3;"Luokanopettajat ja erityisopettajat sekä muiden oppilaitosten rehtorit, aineenopettajat ja lehtorit (051+052+053+054)" "'055'";3;"Päiväkotien johtajat ja lastentarhanopettajat" "'056'";3;"Koulutuspäälliköt ym." "'0561'";4;"Koulutuspäälliköt" "'0562'";4;"Muut kouluttajat" "'059'";3;"Muut opetusalan ammatit" "'0591'";4;"Muut opettajat" "'0592'";4;"Muut opetusalan työntekijät" "'06'";2;"Uskonnon alaan kuuluva työ" "'060'";3;"Papit (ev.-lut. ja ortodoks.)" "'061'";3;"Saarnaajat ym." "'062'";3;"Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät" "'07'";2;"Lainopillinen työ" "'070'";3;"Tuomioistuinten lakimiehet" "'071'";3;"Syyttäjät ja ylemmät poliisivirkamiehet" "'072'";3;"Asianajajat (lainopillisen tutkinnon suorittaneet)" "'073'";3;"Lainopilliset asiamiehet" "'079'";3;"Muut lainopillisen alan ammatit" "'08'";2;"Taiteellinen, viihteellinen ja kirjallinen työ" "'080'";3;"Kuvaamataiteilijat" "'081'";3;"Mainospiirtäjät" "'082'";3;"Somistajat, tekstaajat" "'083'";3;"Kirjailijat ja kriitikot" "'084'";3;"Sanomalehden toimittajat, kustannustoimittajat, mainostoimittajat" "'0841'";4;"Sanomalehden toimittajat ja kustannustoimittajat" "'0842'";4;"Mainostoimittajat ym." "'085'";3;"Muotoilijat" "'0851'";4;"Tuotesuunnittelijat ja taiteilijat ym." "'0852'";4;"Mallintekijät ym." "'086'";3;"Näyttämötaiteilijat, laulajat" "'0861'";4;"Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät taiteilijat" "'0862'";4;"Muut esiintyvät taiteilijat" "'087'";3;"Muusikot" "'088'";3;"Radio- ja tv-ohjelmatoimittajat ja -ohjaajat ym." "'089'";3;"Muut taide- ja viihdealan ammatit" "'0891'";4;"Teatteri- ja elokuvaohjaajat ja -johtajat ym." "'0892'";4;"Muut taide- ja viihdealan työntekijät" "'09'";2;"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ" "'090'";3;"Tilintarkastajat" "'0901'";4;"Tilintarkastajat ja reviisorit" "'0902'";4;"Laskentatarkkaajat ja taloustarkkaajat" "'091'";3;"Sosiaalialan ja lastenpäivähoitotyöntekijät (ei kodeissa), harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus (091+092+093)" "'0911'";4;"Johto- ja hallintotehtävissä toimivat sosiaalityöntekijät" "'0912'";4;"Muut sosiaalialan ja lastenpäivähoitotyöntekijät, harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus (0912+0913+092+093)" "'094'";3;"Kirjaston- ja arkistonhoitajat, museovirkamiehet" "'0941'";4;"Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat" "'0942'";4;"Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät" "'095'";3;"Taloudellisen, tilastollisen yms. tutkimus- ja suunnittelutyön tekijät" "'096'";3;"Atk-päälliköt, -suunnittelijat ja ohjelmoijat" "'097'";3;"Psykologit" "'098'";3;"Henkilökunta-, suhdetoiminta- ja työnvälitystyöntekijät" "'0981'";4;"Suhdetoiminnan johtohenkilöt, tiedottajat sekä matkailu- ja kulttuurialan työntekijät (0982+0984)" "'0982'";4;"Henkilökunta- ja työnvälitystyöntekijät sekä muut suhdetoiminnan ja järjestötyön tekijät (0981+0983)" "'099'";3;"Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen alan ammatit" "'0991'";4;"Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym." "'0992'";4;"Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen työn tekijät" "'1'";1;"Hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttoritekninen työ" "'10'";2;"Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ" "'100'";3;"Julkisen hallinnon johto-, valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt (100+101)" "'11'";2;"Liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollinen työ" "'110'";3;"Liikeyritysten johtajat" "'111'";3;"Tekniset johtohenkilöt" "'112'";3;"Kaupalliset johtohenkilöt" "'113'";3;"Hallinnollisen selvitystyön ja laskentatoimen johtohenkilöt" "'114'";3;"Kaupallisten, ammatillisten ja aatteellisten järjestöjen johtohenkilöt" "'115'";3;"Henkilöstöhallinnon johtohenkilöt sekä muut liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollisen työn ammatit (115+119)" "'12'";2;"Kirjanpito- ja kassanhoitotyö" "'120'";3;"Kirjanpitäjät" "'1201'";4;"Kirjanpitokamreerit ym." "'1202'";4;"Muut kirjanpitäjät" "'121'";3;"Pankkien, postien ja konttorien kassanhoitajat" "'122'";3;"Myymälöiden ja ravintoloiden kassanhoitajat" "'129'";3;"Muut kirjanpito- ja kassanhoitotyön ammatit" "'13'";2;"Sihteeri- ja konekirjoitustyö" "'130'";3;"Sihteerit" "'131'";3;"Konekirjoittajat ja pikakirjoittajat" "'14'";2;"Tietokoneiden käsittelytyö" "'140'";3;"Tietokoneoperaattorit" "'141'";3;"Atk-kirjoittajat" "'15'";2;"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ" "'150'";3;"Yleiskonttoristit, konekirjanpitäjät, laskuapulaiset, monistajat ym. (150+151)" "'152'";3;"Pankkitoimihenkilöt ja osastonhoitajat" "'1521'";4;"Pankkien osastojenhoitajat ym." "'1522'";4;"Pankkitoimihenkilöt ja kassatoimihenkilöt" "'153'";3;"Vakuutusvirkailijat" "'1531'";4;"Osastopäälliköt, vahinkotarkastajat ym." "'1532'";4;"Muut vakuutusvirkailijat" "'154'";3;"Sairauskassa- ja sosiaalivakuutusvirkailijat" "'155'";3;"Matkailualan toimihenkilöt" "'156'";3;"Huolitsijat, laivanselvittäjät ym." "'157'";3;"Isännöitsijät, varastonhoitajat ym." "'158'";3;"Tarjoustenlaskijat, tilaustenkäsittelijät" "'1581'";4;"Tarjousinsinöörit ja luottopäälliköt ym." "'1582'";4;"Muut tarjousten laskijat" "'159'";3;"Muut konttorityön ammatit" "'2'";1;"Kaupallinen työ" "'20'";2;"Tukku- ja vähittäiskauppiaat" "'200'";3;"Tukkukauppiaat" "'201'";3;"Vähittäiskauppiaat ja vuokraajat (201+202)" "'21'";2;"Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti" "'210'";3;"Vakuutushankkijat" "'2101'";4;"Aluejohtajat ym." "'2102'";4;"Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat ym." "'211'";3;"Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä arvopapereiden välittäjät" "'212'";3;"Markkinoinnin edistäjät" "'2121'";4;"Mainospäälliköt ym." "'2122'";4;"Muut markkinoinnin edistäjät" "'22'";2;"Kauppaedustustyö" "'220'";3;"Myyntimiehet, myyntiedustajat" "'221'";3;"Kauppa-agentit" "'23'";2;"Muu kaupallinen työ" "'230'";3;"Ostajat, konttorimyyjät" "'2301'";4;"Myynti-insinöörit ja ostajat" "'2302'";4;"Muut konttorimyyjät" "'231'";3;"Myymälänhoitajat, osastonhoitajat ja myymälähenkilöstö (231+232)" "'233'";3;"Kiertävät myyjät" "'234'";3;"Huoltoaseman myyjät" "'239'";3;"Muu myyntihenkilöstö" "'3'";1;"Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala" "'30'";2;"Maa-, metsä- ja puutarhatalouden johtotyö" "'300'";3;"Maan-, metsän- ja puutarhanviljelijät (300+301)" "'302'";3;"Maataloustyön johto" "'303'";3;"Metsätaloustyön johto" "'304'";3;"Puutarhatyön johto" "'3041'";4;"Kaupunginpuutarhurit, ylipuutarhurit ym." "'3042'";4;"Muut puutarhatyön työnjohtajat" "'305'";3;"Kotieläinten kasvattajat" "'306'";3;"Turkiseläinten kasvattajat" "'307'";3;"Porojenkasvattajat" "'31'";2;"Maatalous- ja puutarhatyö, eläintenhoito" "'310'";3;"Maanviljelystyöntekijät ja kotieläintenhoitajat" "'311'";3;"Puutarha- ja puistotyöntekijät" "'312'";3;"Turkiseläinten hoitajat" "'313'";3;"Poronhoitajat" "'319'";3;"Muut maatalous- ja puutarhatyön sekä eläintenhoidon ammatit" "'32'";2;"Riistanhoito ja metsästys" "'320'";3;"Riistanhoitajat ja metsästäjät" "'33'";2;"Kalastus" "'330'";3;"Kalastajat" "'331'";3;"Kalanviljelijät" "'3311'";4;"Kalastusmestarit" "'3312'";4;"Muut kalanviljelystyöntekijät" "'34'";2;"Metsätyö" "'340'";3;"Metsä- ja uittotyöntekijät" "'4'";1;"Kaivos-, syväkairaus- ja rikastustyö" "'40'";2;"Kaivos- ja louhintatyö" "'400'";3;"Kaivosmiehet, panostajat ym." "'41'";2;"Syväkairaustyö" "'410'";3;"Iskuporaajat ja syväkairaajat" "'42'";2;"Rikastustyö" "'420'";3;"Rikastusmiehet" "'49'";2;"Muu kaivos- ja louhintatyö" "'490'";3;"Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät" "'5'";1;"Kuljetus- ja liikennetyö" "'50'";2;"Meripäällystötyö" "'500'";3;"Alusten päälliköt ja perämiehet" "'5001'";4;"Kapteenit ja perämiehet" "'5002'";4;"Laivurit ym." "'501'";3;"Luotsit" "'502'";3;"Konepäällystö" "'51'";2;"Kansi- ja konemiehistö" "'510'";3;"Kansimiehistö sekä pienten alusten kuljettajat" "'511'";3;"Konemiehistö" "'52'";2;"Lentotyö" "'520'";3;"Lentokoneenohjaajat ym." "'5201'";4;"Lentokapteenit ja lentoperämiehet ym." "'5202'";4;"Helikopterilentäjät ym." "'53'";2;"Veturin- ja moottorivaununkuljetustyö" "'530'";3;"Veturin- ja moottorivaununkuljettajat, -hoitajat" "'54'";2;"Tieliikennetyö" "'540'";3;"Moottoriajoneuvon- ja raitiovaununkuljettajat" "'541'";3;"Tavaralähetit ja ajurit ym." "'55'";2;"Liikennepalvelutyö" "'550'";3;"Juna- ja asemamiehistö (liikenneosasto)" "'5501'";4;"Järjestelymestarit, konduktöörit ym." "'5502'";4;"Asema-, juna- ja vaihdemiehet" "'551'";3;"Lentoliikennevirkailijat" "'5511'";4;"Rahti- ja lentoliikennevirkailijat" "'5512'";4;"Kenttäemännät ja tavarankuljettajat" "'552'";3;"Tie- ja raitiotieliikenteen palveluhenkilöstö" "'56'";2;"Liikenteen johto ja työnjohto" "'560'";3;"Satamatyön ja -liikenteen johto" "'5601'";4;"Satamakapteenit ja satamapäälliköt" "'5602'";4;"Satamavirkailijat ja -työnjohtajat ym." "'561'";3;"Ilmaliikenteen johto" "'5611'";4;"Lentoasemien päälliköt ja lennonjohtajat" "'5612'";4;"Lennonselvittelijät ja -valmistelijat" "'562'";3;"Rautatieliikenteen johto" "'5621'";4;"Asemapäälliköt ja liikennetarkastajat" "'5622'";4;"Liikenneohjaajat ja -virkailijat ym." "'563'";3;"Tieliikenteen johto" "'57'";2;"Posti-, lennätin-, puhelin- ja radioliikennetyö" "'570'";3;"Posti- ja teleliikenteen konttorinhoitajat sekä muut virkamiehet (570+571)" "'572'";3;"Puhelunvälittäjät ja puhelinvaihteenhoitajat" "'573'";3;"Sähköttäjät, radiosähköttäjät sekä muut viestittäjät (573+574)" "'58'";2;"Posti- ja lähettityö" "'580'";3;"Postinkantajat ja -lajittelijat" "'581'";3;"Lehdenjakajat" "'582'";3;"Toimistovahtimestarit ja -lähetit ym." "'59'";2;"Muu kuljetus- ja liikennetyö" "'590'";3;"Majakanvartijat" "'591'";3;"Kanavan- ja lossinhoitajat, satamavartijat" "'599'";3;"Muut kuljetus- ja liikennetyön ammatit" "'6/7'";1;"Teollinen työ, koneenhoito ym." "'60'";2;"Tekstiilityö" "'600'";3;"Langanvalmistuksen esityöt" "'601'";3;"Kehrääjät ym." "'602'";3;"Kutojat" "'603'";3;"Laitosmiehet (tekstiilityö) ja koneenasettajat" "'604'";3;"Neulojat ja neuletyöntekijät" "'605'";3;"Viimeistämön ja värjäämön työntekijät" "'606'";3;"Valmisteiden tarkastajat, kankaan tarkastajat" "'609'";3;"Muut tekstiilityön ammatit" "'61'";2;"Leikkaus-, ompelu- ja verhoilutyö ym." "'610'";3;"Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat" "'611'";3;"Turkkurit" "'612'";3;"Modistit ja hatuntekijät" "'613'";3;"Verhoilijat" "'614'";3;"Mallinsuunnittelijat (mallimestarit) ja leikkaajat (myös nahka- vaatteiden ja hansikkaiden)" "'615'";3;"Valmisvaateteollisuuden ompelijat ym. (myös nahkavaatteiden ja hansikkaiden)" "'619'";3;"Muut leikkaus-, ompelu- ja verhoilutyön ammatit" "'62'";2;"Jalkine- ja nahkatyö" "'620'";3;"Jalkinemestarit ja suutarit" "'621'";3;"Jalkineneulojat, -leikkaajat, pinkojat ja pohjaajat sekä muut jalkinetyöntekijät (621+622+623+624)" "'625'";3;"Nahanompelijat ym." "'63'";2;"Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyö" "'630'";3;"Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät" "'631'";3;"Kuumentajat, karkaisijat, hehkuttajat ym." "'632'";3;"Kylmä- ja kuumavalssaajat" "'633'";3;"Sepät" "'634'";3;"Valimotyöntekijät" "'635'";3;"Langanvetäjät, putkenvetäjät" "'639'";3;"Muut rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyön ammatit" "'64'";2;"Hienomekaaninen työ" "'640'";3;"Hienomekaanikot" "'641'";3;"Kellosepät" "'642'";3;"Optikot" "'643'";3;"Hammasteknikot" "'644'";3;"Kulta- ja hopeasepät ym." "'645'";3;"Kaivertajat" "'65'";2;"Konepaja- ja rakennusmetallityö" "'650'";3;"Koneenasettajat, koneistajat ja työkaluntekijät" "'651'";3;"Koneenasentajat ym." "'652'";3;"Koneen- ja moottorinkorjaajat" "'653'";3;"Ohut- ja paksulevysepät" "'654'";3;"Putkityöntekijät" "'655'";3;"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat (polttajat)" "'656'";3;"Metalloijat" "'657'";3;"Kokoojat ja vaihetyöntekijät sekä muut konepaja- ja rakennusmetallityön ammatit (657+659)" "'66'";2;"Sähkötyö" "'660'";3;"Sähköasentajat" "'661'";3;"Sähkökoneenhoitajat" "'662'";3;"Sähkökoneenasentajat (vahvavirta)" "'663'";3;"Elektroniikka- ja teleasentajat" "'664'";3;"Puhelin- ja linja-asentajat" "'665'";3;"Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojat" "'666'";3;"Radio-, tv-lähetyslaitteiden ja elokuvakoneiden käyttäjät, äänittäjät sekä muut sähkötyön ammatit (666+669)" "'67'";2;"Puutyö" "'670'";3;"Pyöreän puutavaran käsittelijät" "'671'";3;"Puutavaratyöntekijät" "'672'";3;"Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät" "'673'";3;"Rakennuspuutyöntekijät" "'674'";3;"Veneenrakentajat, vaununkoripuusepät ym." "'675'";3;"Penkkipuusepät" "'676'";3;"Huonekalu- ja sisustuspuusepät ym." "'677'";3;"Konepuusepät ym." "'678'";3;"Puupinnankäsittelijät" "'679'";3;"Muut puutyön ammatit" "'68'";2;"Maalaus- ja lakkaustyö" "'680'";3;"Maalarit, lakkaajat ja lattiantekijät" "'69'";2;"Rakennusalan muut työt" "'690'";3;"Muurarit, rapparit ja laattatyöntekijät" "'691'";3;"Rakennuselementtien, rakennuskivien asettajat ym." "'692'";3;"Betoniraudoittajat" "'693'";3;"Sementti- ja betonityöntekijät" "'694'";3;"Asfalttityöntekijät" "'695'";3;"Eristäjät" "'696'";3;"Lasinasettajat" "'697'";3;"Aputyöntekijät rakennustyössä ja muut rakennustyön ammatit (697+698+699)" "'70'";2;"Graafinen työ" "'700'";3;"Latojat ym." "'701'";3;"Painajat" "'702'";3;"Jäljennöstyöntekijät" "'703'";3;"Kirjansitomotyöntekijät" "'709'";3;"Muut graafisen työn ammatit" "'71'";2;"Lasi-, keraaminen- ja tiilityö" "'710'";3;"Lasihyttityöntekijät ym." "'711'";3;"Muovaajat (keraamiset tuotteet)" "'712'";3;"Uuninhoitajat (lasi- ja keraamiset valmisteet)" "'713'";3;"Koristelijat, lasittajat (lasi- ja keraamiset tuotteet)" "'714'";3;"Massanvalmistajat ja sekoittajat (lasi, keramiikka, tiili)" "'719'";3;"Muut lasi-, keraamisen- ja tiilityön ammatit" "'72'";2;"Elintarviketyö" "'720'";3;"Myllytyöntekijät" "'721'";3;"Leipurit ja kondiittorit" "'722'";3;"Suklaa- ja makeistyöntekijät" "'723'";3;"Panimo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyöntekijät ym." "'724'";3;"Säilyketyöntekijät" "'725'";3;"Teurastajat, makkara- ja suolityöntekijät" "'726'";3;"Meijerityöntekijät, meijeristit" "'727'";3;"Einestyöntekijät" "'728'";3;"Sokerinvalmistustyöntekijät" "'729'";3;"Muut elintarviketyön ammatit" "'73'";2;"Kemianprosessityö, massa-, paperi- ja kartonkityö" "'730'";3;"Tislaajat" "'731'";3;"Keittäjät ja uuninhoitajat (kemianprosessityö)" "'732'";3;"Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat (kemianprosessityö)" "'733'";3;"Puuhiomotyöntekijät" "'734'";3;"Selluloosatyöntekijät" "'735'";3;"Paperi- ja kartonkityöntekijät" "'736'";3;"Öljynjalostustyöntekijät ja muut kemiallisen työn ammatit (736+739)" "'74'";2;"Tupakkateollisuustyö" "'740'";3;"Tupakkateollisuustyöntekijät" "'75'";2;"Muu teollinen työ" "'750'";3;"Kori- ja harjatyöntekijät" "'751'";3;"Kumituotetyöntekijät" "'752'";3;"Muovituotetyöntekijät" "'753'";3;"Nahkatyöntekijät ja nahanmuokkaajat" "'754'";3;"Valokuvaamolaboratoriotyöntekijät, kopistit ym." "'755'";3;"Soittimentekijät ym." "'756'";3;"Kivityöntekijät" "'757'";3;"Paperinjalostusalan vaihetyöntekijät" "'758'";3;"Betonituote- ja elementtityöntekijät" "'759'";3;"Muut teollisen työn ammatit" "'76'";2;"Pakkaus- ja paketoimistyö" "'760'";3;"Pakkaajat ja paketoijat ym." "'77'";2;"Työkoneiden ja kiinteiden moottorien käyttö ja hoito" "'770'";3;"Nosturien kuljettajat ym." "'771'";3;"Trukinkuljettajat, siirtolaitteen hoitajat" "'772'";3;"Rakennuskoneiden kuljettajat ym." "'773'";3;"Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät (ei laivassa)" "'774'";3;"Huoltomiehet, huoltovalvojat ym." "'7741'";4;"Huoltovalvojat ja huoltotöiden johtajat" "'7742'";4;"Huoltomiehet, rasvaajat ym." "'775'";3;"Laitosmiehet (ei tekstiiliteollisuuden) ja takiloijat" "'78'";2;"Ahtaus-, kuormaus- ja varastotyö" "'780'";3;"Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät" "'781'";3;"Varastotyöntekijät (781+789)" "'79'";2;"Sekatyö" "'790'";3;"Sekatyöntekijät" "'8'";1;"Palvelutyö" "'80'";2;"Vartiointi- ja suojelutehtävät" "'800'";3;"Palomiehet" "'8001'";4;"Palopäälliköt" "'8002'";4;"Palomestarit ja piiritarkastajat ym." "'8003'";4;"Palomiehet ym." "'801'";3;"Poliisit" "'802'";3;"Tullivartijat ja rajavartijat" "'803'";3;"Vanginvartijat ym." "'8031'";4;"Vartiopäälliköt ym." "'8032'";4;"Vanginvartijat" "'804'";3;"Muut vartijat (siviilitehtävät)" "'809'";3;"Muut vartiointi- ja suojelutyön ammatit" "'81'";2;"Koti- ja suurtaloustyö" "'810'";3;"Suurtalouksien hoitajat ym." "'811'";3;"Kokit, keittäjät ja kylmäköt (811+819)" "'812'";3;"Keittiöapulaiset" "'813'";3;"Kotitaloudenhoitajat (kotiapulaiset) sekä perhepäivähoitajat ja lastenhoitajat kodeissa (813+815)" "'814'";3;"Kodinhoitajat, kotiavustajat" "'8141'";4;"Kodinhoitajat ja kotisisaret" "'8142'";4;"Kotiavustajat ym." "'816'";3;"Hotellien ja ravintoloiden emännät" "'82'";2;"Tarjoilutyö" "'820'";3;"Ravintoloiden hovimestarit ja tarjoilijat" "'821'";3;"Kahviloiden, baarien yms. tarjoilijat" "'83'";2;"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö" "'830'";3;"Kiinteistötyöntekijät" "'831'";3;"Siivoojat ja siivoustyön johtajat" "'832'";3;"Nuohoojat" "'839'";3;"Muut kiinteistönhoito- ja siivoustyön ammatit" "'84'";2;"Hygienia- ja kauneudenhoitotyö" "'840'";3;"Parturit ja kampaajat" "'841'";3;"Kosmetologit ja jalkojenhoitajat (pedikyristit) ym. (841+849)" "'842'";3;"Kylvettäjät ym." "'85'";2;"Pesu- ja silitystyö" "'850'";3;"Pesulatyöntekijät" "'8501'";4;"Pesulanhoitajat ym." "'8502'";4;"Pesijät ja mankeloijat ym." "'851'";3;"Silittäjät ja muut pesu- ja silitystyön ammatit (851+859)" "'86'";2;"Urheilu" "'860'";3;"Liikunnanohjaajat, urheilu- ja ravivalmentajat ym." "'87'";2;"Valokuvaustyö" "'870'";3;"Valokuvaajat ja kameramiehet" "'88'";2;"Matkustajien palvelutyö" "'880'";3;"Purserit ja liikenne-emännät" "'881'";3;"Matkanjohtajat ja matkaoppaat" "'89'";2;"Muu palvelutyö" "'890'";3;"Hotellien vahtimestarit ja portieerit (890+891)" "'892'";3;"Hautauspalvelutyöntekijät" "'899'";3;"Muut palvelutehtävät" "'9'";1;"Muualla luokittelematon työ" "'90'";2;"Sotilastyö" "'9999'";4;"Ammatti tuntematon"