Julkaistu: 26.2.2014

Moni eläkeläinen tekee ansiotyötä − vielä useampi haluaisi

  1. Työnteon lopettaminen eläkeiän alarajalla on yleistä
  2. Työttömyys ja terveysongelmat vähentävät työnteon mahdollisuuksia
  3. Työajan lyhentäminen parantaa työssä jaksamista
  4. Moni iäkäs työllinen haluaa jatkaa töissä
  5. Huomattava osa eläkkeellä työskentelevistä on yrittäjiä
  6. Eläkkeellä työskennellään yleensä osa-aikaisesti
  7. Iäkkäiden työllisyysaste nousee
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pertti Taskinen on yliaktuaari Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2013.

Merkittävä osa 60 vuotta täyttäneistä on valmis työskentelemään vanhuuseläkkeellä joko taloudellisista tai muista syistä. Monien kohdalla toive onkin toteutunut, mutta työelämän ulkopuolelle jääneistä 50−69-vuotiaista yli kolmannes toivoisi voivansa tehdä edelleen ansiotyötä – toistaiseksi siis turhaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä tehtiin vuonna 2012 eläkkeelle siirtymistä koskeva lisätutkimus. Tutkimus toteutettiin EU:n kaikissa jäsenmaissa kansainvälistä vertailua varten. Tutkimuksessa olivat edustettuina 50−69-vuotiaat työlliset ja sellaiset 50−69-vuotiaat ei-työlliset, jotka olivat viimeisen työsuhteen päättymisvuonna 50-vuotiaita tai sitä vanhempia. Työajan lyhentämisestä kysyttiin 55 vuoden iästä alkaen. Haastattelujen lukumäärä Suomessa oli noin 7 500. Lisätutkimuksen aineistoon on liitetty tietoja työvoimatutkimuksen perusosasta.

Vuonna 2006 tehtiin ensimmäinen EU-maita koskeva eläkkeelle siirtymistä koskeva lisätutkimus. Vuoden 2012 tutkimus ei ole kaikilta osin vertailukelpoinen aiempaan verrattuna. Tutkimus on hakenut muotoaan ja sitä yksinkertaistettiin vuonna 2012. Muiden muassa terveyttä koskeva osa jätettiin pois.

Tässä artikkelissa esitellään tutkimuksen tuloksia Suomen osalta ja tarkastellaan eläkkeelle jäämisen aikomuksia ja syitä, työssä jatkamisen mahdollisuuksia sekä eläkkeellä työskentelyä.

Eläkkeeksi lasketaan tässä vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työttömyyseläke, maatalouden luopumistuki sekä lisäeläkkeinä henkilökohtainen eläkevakuutus sekä työnantajan lisäeläke. Osa-aikaeläke on vanhuuseläkkeen muoto, joka on mukana eläkettä saavia koskevissa luvuissa. Ainoastaan leskeneläkettä saavat eivät ole luvuissa mukana.

Työnteon lopettaminen eläkeiän alarajalla on yleistä

Tutkimuksessa työuran pidentämistä selvitettiin kysymällä vastaajan halukkuutta työskennellä eläkkeellä. Lisäksi tiedusteltiin aikomusta lopettaa työnteko ennen vanhuuseläkeikää. Aiotun työnteon määrää tai ajallista kestoa eläkkeellä ei kuitenkaan tiedusteltu.

Tutkimuksen tulosten mukaan 58 prosenttia niin 50–54-vuotiaista kuin 55–59-vuotiaistakin aikoo lopettaa työnteon vanhuuseläkeiän alarajalla. 50–54-vuotiaista noin 18 prosenttia uskoo lopettavansa ansiotyön ennen vanhuuseläkeikää. Vastaava prosenttiosuus on hieman pienempi 55–59-vuotiailla sekä selvästi pienempi 60–64-vuotiailla. Viimeksi mainitussa ikäryhmässä huomattava osa on jo vetäytynyt pois työelämästä, koska vanhuuseläkkeen alaikäraja on ollut vuoden 2005 lakimuutoksen jälkeen 63 vuotta. Lukujen perusteella ei kuitenkaan voi vetää sitä johtopäätöstä, että tulevaisuudessa yhä useampi jäisi aiemmin pois työelämästä esimerkiksi omien säästöjensä turvin.

Säästäminen tulevaisuuden tai pahan päivä varalle on varsin yleistä. Eläketurvakeskuksen mukaan lähes kaksi viidesosaa 19–69-vuotiaista suomalaisista on säästänyt myös eläkeaikoja ajatellen (Tenhunen 2012). Tämän tutkimuksen mukaan varsinainen eläkevakuutussäästäminen ei ole eläkeikää lähestyvien joukossa kovinkaan tavallista. Niistä 50–69-vuotiaista, jotka eivät vielä saa vanhuuseläkettä, hiukan yli 20 prosenttia ilmoittaa täydentäneensä lakisääteistä eläketurvaa yksilöllisellä eläkevakuutuksella. 50–54-vuotiaista eläkesäästämisen kertoo aloittaneensa 26 prosenttia. Sijoittaminen esimerkiksi rahastoihin, osakkeisiin tai säästötileille ei sisälly tähän lukuun.

Työnantajan kartuttama lisäeläke on vain pienehkön joukon etuoikeus. Tällaiseen mainitsee olevansa oikeutettu noin viisi prosenttia 50–69-vuotiaista, jotka eivät vielä saa eläkettä. Täten enemmistö eläkeikää lähestyvistä turvautuu ainakin toistaiseksi lakisääteiseen työeläkkeeseen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014