Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

30 vuotta töissä, 50 vuotta muualla

  1. Huoltosuhde heikkenee
  2. Miesten työurat lyhentyneet, naisten pidentyneet
  3. Työvuosikertymissä suuria alue-eroja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pekka Myrskylä työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen henkilötilastot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 6/2012.

Tänä päivänä niin miehet kuin naiset viettävät elämästään noin reilut 30 vuotta töissä ja reilut 50 vuotta muussa toiminnassa. Työelämän suuri trendi on se, että miesten työurat ovat vuosien 1970 ja 2010 välisenä aikana lyhentyneet viidellä vuodella, naisten puolestaan pidentyneet seitsemällä.

______________________

Suomessakin ihmisten elinaika kehittyy hyvin myönteisesti. Naisten keskimääräinen elinaika on suurten ikäluokkien syntymähetkestä pidentynyt 17,3 vuodella ja miesten 18,1:llä. Molemmilla sukupuolilla elinaika pitenee 0,3 vuodella vuosittain. Keskimäärin elinaika pitenee siis kolme ja puoli kuukautta vuodessa. Kun elinajan odote lasketaan syntymävuoden kuolleisuustiedoilla ja kun kuolleisuus jatkaa alenemistaan syntymähetken jälkeenkin, nousee syntymäkohorttien todellinen elinaika paljon syntymähetken arviota korkeammaksi.

Suurten ikäluokkien syntyessä miesten elinajan odotearvo oli 59 vuotta ja naisten 66 vuotta. Vuonna 2010 suurten ikäluokkien miehillä näyttäisi olevan ainakin 19 elinvuotta jäljellä ja naisilla 23 vuotta, jolloin suurten ikäluokkien miesten keskimääräiseksi elinajaksi tulisi 81 vuotta ja naisten 85 vuotta. Se on 20 vuotta enemmän kuin syntymähetken estimaatti.

Vuonna 2010 syntyneen tytön elinajan odotearvo on 83 ja pojan 77 vuotta, ja jos heidänkin todellinen elinaikansa on 20 vuotta korkeampi kuin tämän hetken arvio, ylittää naisten keskimääräinen elinaika sadan vuoden rajan ja miesten elinaika nousee lähelle sitä.

Huoltosuhde heikkenee

Suomessa työikäisiksi katsotaan edelleen kaikki 15 – 64-vuotiaat. Määritelmää ei ole muutettu sotien jälkeisenä aikana, vaikka elinikä on kasvanut yllä kuvatulla tavalla. Seuraavassa on laskettu muutamana ajankohtana miehille ja naisille työvuosien odotearvoja samalla menetelmällä kuin elinajanodotteet lasketaan. 1)

Vuoden 1970 työllisyydellä miehille olisi kertynyt työvuosia 36,9 ja naisille 26,0. Miltei kolmannes työikäisistä naisista oli vielä tuolloin kotitaloustöissä. Neljän vuosikymmenen aikana miesten ja naisten työllisyys on kehittynyt eri suuntiin ja melko nopeaa. Vuonna 2010 miesten työvuosien odotearvo oli pudonnut 32 vuoteen ja naisten noussut 33:een.

Vuonna 1970 suuren ikäluokat olivat työuransa alkutaipaleella – sen jälkeen miesten työvuodet ovat vähentyneet viidellä ja naisten kasvaneet seitsemällä. Samalla kun miehet ovat saaneet 18 elinvuotta lisää, heidän työn ulkopuolella viettämä aikansa on lisääntynyt 23 vuodella työvuosien vähentyessä viidellä. Naiset elävät nyt 17 vuotta pidempään mutta ovat siitä 7 vuotta pidempään työssä – naisilla "vapaavuodet" ovat siten kasvaneet vain kymmenellä. Miesten työttömyysvuodet ovat kasvaneet yli kolmella ja naistenkin lähes kolmella vuodella. Vuoden 2010 tilanteessa hoitovapaat lyhensivät naisten työuraa 1,2 vuotta, mutta siitä huolimatta naisten työura on nyt vuotta pidempi kuin miehillä.

Edellä arvioitiin suurten ikäluokkien todelliseksi elinajaksi 81 vuotta miehillä ja 85 vuotta naisilla. Näin ollen molemmat sukupuolet ovat noin runsaat 30 töissä ja runsaat 50 vuotta muussa toiminnassa.

Kansantaloudessa työssä olevat tuottavat nekin tavarat ja palvelut, joita myös "ei-työlliset" kuluttavat. Nyt työllisen työvoiman ulkopuolella olevan väestön määrä kasvaa ikääntymisen vuoksi erityisen nopeasti. Työllisten määrä ja kertyvät työvuodet eivät kasva samassa suhteessa, jolloin taloudellinen huoltosuhde eli työssä olevien osuus väestöstä heikkenee. Neljän vuosikymmenen aikana työllisten määrä on lisääntynyt 399 000:lla ja väkiluku 777 000:lla (Kuvio 1). Naisten osuus työllisten kasvusta on 84 prosenttia.

Kuvio 1. Työllisten määrä 1970 ja 2010 sukupuolen mukaan

Lähde: Työssäkäyntitilasto. Tilastokeskus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.9.2012