Uudet sukupolvet ovat edeltäjiään vauraampia

  1. Varallisuus jakautuu epätasaisesti
  2. Nettovarallisuus on suurimmillaan ennen eläkeikää
  3. Aika, sukupolvi ja ikä vaikuttavat varallisuuteen
  4. Varallisuuserojen kehitys on ollut maltillista
  5. Velkaantuminen ilmenee nettovarallisuuden eroina
  6. Rahoitusvarallisuuden merkitys on kasvamassa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Veli-Matti Törmälehto on erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 1/2012.

Suomalaisten kotitalouksien nettovarallisuus on yli kaksinkertaistunut kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Muutos suhteellisissa varallisuuseroissa on ollut varsin maltillista. Nuorten varallisuus on kasvanut vähemmän kuin ikääntyneiden, mutta uudet sukupolvet ovat edellisiä sukupolvia vauraampia.

Tarkastelen tässä artikkelissa kotitalouksien varallisuuden jakautumista ajanjaksolla 1994–2009. Aineistona olen käyttänyt Tilastokeskuksen kotitalouksien varallisuustutkimuksia vuosilta 1994, 1998, 2004 ja 2009 (ks. tietolaatikko).

Varallisuus jakautuu epätasaisesti

Vuonna 2009 kotitalouksilla oli nettovarallisuutta keskimäärin 156 700 euroa kotitaloutta kohti (taulukko 1). Varallisuus jakautuu epätasaisesti ja huomattavasti epätasaisemmin kuin tulot. Niinpä nettovarallisuuden mediaani1 oli paljon keskiarvoa alhaisempi, 84 100 euroa. Nettovarallisuus saadaan vähentämällä velat kotitalouden reaali- ja rahoitusvaroista (ks. tietolaatikko ja taulukko 2).

Erot ikäryhmien välillä ja niiden sisällä ovat myös suuria. Taulukossa 1 tätä on havainnollistettu ikäryhmittäisillä fraktiileilla. Fraktiili kertoo, kuinka monta prosenttia kotitalouksista jää kyseisen fraktiilin euromääräisen rajan alapuolelle. Esimerkiksi neljäsosalla kaikista kotitalouksista nettovarallisuutta oli alle 6 000 euroa (P25, alakvartiili) vuonna 2009. Kymmenellä prosentilla nettovarallisuutta oli yli 386 500 euroa (P90, ylin desiili).

Alle 25-vuotiaista vastaavasti neljäsosalla nettovarat olivat miinuksella vähintään 1 040 euroa ja neljäsosalla nettovaroja oli enemmän kuin 10 310 euroa. Kaikista kotitalouksista joka kymmenennen velat ylittivät varat vuonna 2009, jolloin nettovarallisuus oli negatiivinen.

Taulukko 1. Nettovarallisuuden jakautuminen vuonna 2009 kotitalouden viitehenkilön iän mukaan. Euroa.

Viitehenkilön ikä Keskiarvo Alin desiili (P10) Alakvartiili (P25) Mediaani (P50) Yläkvartiili (P75) Ylin desiili (P90)
Kaikki 156 693 –1 160  5 962  84 109  213 698  386 480
Alle 25 13 549 –5 979 –1 039 2 052 10 310 29 909
25–34 44 003 –18 253 –2 966 8 851 53 293 143 012
35–44 146 170 –333 11 539 76 578 199 867 355 173
45–54 194 740 79 16 035 118 484 252 125 440 767
55–64 228 529 1 654 48 579 155 079 300 115 486 498
65–74 218 184 7 045 69 595 151 876 281 118 468 300
75– 160 735 1 370 30 828 106 535 209 481 372 257

Lähde: Tilastokeskus. Kotitalouksien varallisuuden aikasarjatiedosto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012