Palvelualojen toimialakatsaus I/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vahvassa kasvussa
  3. Palkkasumman kasvu kiihtyi alkuvuodesta
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Aki Niskanen (09)1734 2657
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannetilanne näyttää edelleen parantuneen vuoden 2011 ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä näkyy palvelutuotannon lisääntymisenä, työllisyyden kohentumisena sekä yleisen luottamuksen voimistumisena alan yrityksissä. Suhdannetilanne on kohentunut valtaosalla palvelualan yrityksistä. Etenkin pienten palveluyritysten kasvunäkymät ovat parantuneet kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Liikevaihto kasvoi palvelualojen yrityksissä lähes 9 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Viime vuonna alan liikevaihdon kasvu ylsi 5 prosenttiin ja etenkin loppuvuodesta liikevaihdon kasvu voimistui merkittävästi. Palvelualat kääntyivät viime vuonna kasvuun pitkälti alan suurimman ryhmän - kuljetuksen ja varastoinnin - vetämänä. Kasvunäkymien kohentumisen taustalla on nyt myös muiden palvelualojen yritysten kehityksen parantuminen. Etenkin hallinto- ja tukipalveluissa toimivien yritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi alkuvuodesta.

Työllisyydessä positiivinen vire jatkui edelleen kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu oli hieman edellisvuoden viimeistä neljännestä rivakampaa. Työllisten määrä palvelualoilla kääntyi kasvuun viime vuoden alkupuoliskolla. Palkansaajien ansiokehitys pysyi edeltävän neljänneksen tasolla, mutta oli edelleen selvästi pitkän ajan keskiarvoa alempi. Samaan aikaan kuluttajahintojen nousuvauhti on selvästi ylittänyt palvelualojen palkansaajien ansiokehityksen.

Palvelualojen palkkasumman kasvu kiihtyi edelleen vuoden 2011 alussa, yltäen jo 7 prosenttiin vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kasvuvauhti on nopeutunut selvästi viime vuoden lopulta. Kehitys palvelualoilla on ollut huomattavasti koko talouden palkkasummaa voimakkaampaa. Toimialoista ainoastaan rakentamisessa palkkasumma on kohentunut palvelualoja nopeammin.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen näyttää heikentyneen. Toukokuussa luottamusta kuvaava saldoluku oli selvästi edeltäneitä kuukausia maltillisempi. Luottamus talouteen oli kuitenkin samalla tasolla kuin vuotta aiemmin ja hieman pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Kuluttajien odotukset etenkin Suomen taloudesta ja työllisyyden näkymistä heikkenivät. Luottamus sen sijaan omaan talouteen ja työllistymiseen pysyi vahvana. Hintojen odotettiin nousevan nopeasti ja säästämistä pidettiin kannattavana vaihtoehtona.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palvelualoilla toimivien yritysten luottamus on pysynyt vahvana. Luottamusta kuvaava saldoluku oli toukokuussa selvästi pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla. Yleisesti suhdannetilanne on parantunut alkuvuoden aikana. Myynti on kehittynyt kevään aikana myönteisesti ja odotukset kehityksestä lähikuukausina ovat myös positiiviset.

Elinkeinoelämän keskusliitto teetti Pk-yrityksille huhtikuussa toimintaympäristökyselyn. Sen perusteella valtaosa yritysjohtajista piti myönteisenä kuntapalvelujen avaamiseen yksityisille palveluntuottajille. Palvelualojen yrityksistä neljä viidestä koki kuntapalvelujen avaamisen myönteisenä. Selvityksen mukaan rahoituksen kysyntä palvelualojen yrityksillä näyttää elpyneen ja rahoitusongelmat tasaantuneen. Vain reilulla 10 % näytti olevan jonkinlaisia rahoitus- tai maksuvaikeuksia. Kyselyn mukaan julkista tukea saaneita yrityksiä oli vajaa kolmannes kaikista palvelualan yrityksistä. Tuen saajista suhteellisesti eniten oli voimakasta kasvua tavoittelevia yrityksiä. Tehtyjen työtuntien määrä oli suurimmalla osalla Pk-yrityksistä kehittynyt suotuisasti. Työtunnit olivat lisääntyneet tai pysyneet ennallaan vajaalla 90 prosentilla yrityksistä.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannenäkymät EU-maissa pysyivät vakaina. Luottamusta kuvaava saldoluku voimistui hieman edellisestä neljänneksestä, ollen korkeimmillaan sitten toissa vuonna koetun taantuman. Suomessa palvelualojen luottamus vahvistui edelleen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja on jo selvästi taantumaa edeltänyttä ajanjaksoa korkeammalla. Kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen odotetaan jatkuvan myönteisenä. Työllisyystilanne on edelleen parantunut ja palvelualan työntekijöiden työllistymismahdollisuudet tulevina kuukausina ovat valoisat. Tuottajahintojen odotetaan yhä nousevan lähi kuukausien aikana.

Kuvio 1. Palvelualojen kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2011