Koettu hyvinvointi osaksi elinolotutkimusta

  1. Resurssien lisäksi kysytään tyytyväisyydestä
  2. Onko hyvinvointi kaikkien tavoite?
  3. Pohjoismaisen hyvinvointiajattelun lyhyt oppimäärä
  4. Indikaattorien onni
  5. Raha ei tuo onnea vai tuoko?
  6. Onnellisuus ja tyytyväisyys ovat eri asioita
  7. Tilastontekijän onni

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Hannele Sauli on erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 1/2011.

Tiedot taloudellisesta hyvinvoinnista tai resursseista eivät enää riitä. Nykyisin halutaan tietoa yksilöiden hyvinvointikokemuksista ja siitä, miten ihmiset todella voivat ja tuntevat.

Professorien Joseph Stiglitzin, Amartya Senin ja Jean-Paul Fitoussin (2009) laatimassa raportissa pohditaan muun muassa yksilöiden kokeman hyvinvoinnin tuomista tilastojärjestelmiin. Arvovaltainen ryhmä ei antanut yksinkertaista vastausta kysymykseen hyvinvoinnin mittaamisesta. Professorit ohjaavat monipuoliseen, ei yksinkertaiseen tietoon.

Merkittävä osa mainitun raportin elämisen laatua koskevasta luvusta keskittyy perinteisiin objektiivisten olosuhteiden mittareihin ja niiden kehittämistarpeisiin. Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamisen lähestymistapoja pohditaan, mutta esimerkiksi sanaa onnellisuus ei raportissa paljon käytetä. Raportin ilmestyttyä tiedotusvälineistä kuitenkin sai käsityksen, että onnellisuuden mittaaminen olisi ollut raportin tärkein asia.

Raportin seurauksena Eurostat ryhtyi laajentamaan köyhyyteen ja syrjäytymiseen painottunutta tilastointiaan ja perusti sosiaalitilastollisen lippulaivansa EU-SILCin kylkeen well-being-työryhmän. Sen tarkoituksena on tehdä ehdotuksia siitä, miten hyvinvointia tässä yhdessä Euroopan suurimmista surveytutkimuksista tulisi mitata vuonna 2013 – ja kokemuksista riippuen sen jälkeenkin.

Työryhmällä on mahdollisuus lisätä vain parikymmentä kysymystä jo ennestään ylikuormitettuun SILC-tutkimukseen. Kahdellakymmenellä kysymyksellä ei kuitenkaan ole mahdollista tavoittaa hyvinvoinnin käsitteen moniulotteisuutta. Ehdolla on noin 60 subjektiivisen hyvinvoinnin mittaria, joihin sisältyy tyytyväisyyttä, elämän merkityksellisyyttä, ajankäyttöä, luottamusta ja sosiaalista pääomaa koskevia kysymyssarjoja – kaikki on jo testattu muissa tutkimuksissa.

Ehdotus valmistuu kuluvan vuoden maaliskuussa, minkä jälkeen se menee moniportaiseen päätöksentekomyllyyn ja lopulta EU:n parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Näin EU:ssa suunnitellaan tutkimusta.

Resurssien lisäksi kysytään tyytyväisyydestä

Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä (drivers) kutsuimme vielä pari vuotta sitten hyvinvoinnin resursseiksi. Ne ovat muun muassa terveyttä, toimeentuloa, koulutusta ja sosiaalista elämää. Resurssit sisältyvät jo nykyiseen SILC-tutkimukseen, ja niiden tilastointia jatketaan kuten ennenkin. Virallisessa tilastossa uutta on se, että yksilöllinen hyvinvoinnin kokemus (outcomes) liitetään resurssimittaukseen.

EU:n työryhmä näyttää päätyvän siihen, että vuonna 2013 mitataan ainakin omaa elämää ja sen eri puolia koskevaa tyytyväisyyttä. Ihmiset saavat ilmaista tyytyväisyyttään suurin piirtein seuraavalla tavalla: "Vastaa asteikolla 0–10, miten tyytyväinen olet elämääsi / tuloihisi / työhösi / koulutukseesi / sosiaalisiin suhteisiisi."

Tyytyväisyyden ohella tarvitaan tietoa elämän "eudaimonisesta" ulottuvuudesta. Tämä vanha kreikkalainen käsite tarkoittaa onnellisuutta ja hyvää oloa, ei kuitenkaan pelkästään ohimenevinä mielentiloina vaan mahdollisuutena elää "täyttä elämää", "kukoistaa", käyttää täydesti mahdollisuuksiaan. Kyse on siis onnellisuuden ja mielekkyyden kokemuksista. Onnellisuutta kartoitettaisiin mittaamalla mielialoja kuten ilon, stressin, surun, vihan ja kiintymyksen tunteiden yleisyyttä ja intensiteettiä. Mielekkyyden mittareita ovat esimerkiksi tunne kyvystä saavuttaa jotain elämässä ja tunne osaamisesta.

Mielestäni Amartya Sen (1985) kiteytti tämän kaiken jo kauan sitten loistavaan tyyliinsä:

"There are many fundamentally different ways of seeing the quality of living – –. You could be well off, without being well. You could be well, without being able to lead the life you wanted. You could have the life you wanted, without being happy. You could be happy, without having much freedom. You could have a good deal of freedom, without achieving much."

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011