Suuri osa pienituloisista elää perusturvan varassa

  1. Pienituloisuus kaksinkertaistui kahdessakymmenessä vuodessa
  2. Pienituloiset pääosin työelämän ulkopuolella
  3. Pienituloiset ovat jääneet jälkeen keskimääräisestä tulokehityksestä
  4. Työelämän ulkopuolella olevien tuloista yli puolet tulonsiirtoja
  5. Pienituloisten tulonsiirroista suurin osa perusturvaetuuksia
  6. Perusturvan varassa elävien toimeentuloa tulisi selvittää tarkemmin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Laura Lohikoski on yliaktuaari Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2010.

Pienituloisuus on yleistynyt Suomessa 1990-luvulta lähtien eniten työttömien ja opiskelijoiden keskuudessa. Suurin osa pienituloisista on silti edelleen eläkeläisiä.

Vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuosi. Tässä artikkelissa tarkastelen suomalaista köyhyyttä pienituloisuuden näkökulmasta. Keskityn erityisesti pienituloisten sosioekonomiseen taustaan ja tulokehitykseen. Käytän tarkastelussani Tilastokeskuksen tulonjakotilaston henkilö- ja kotitaloustason aineistoja. Aikasarjavertailu kattaa vuodet 1990—2008.

Pienituloisuus kaksinkertaistui kahdessakymmenessä vuodessa

Pienituloisuustarkasteluissa käytetään usein niin sanottua suhteellisen köyhyyden mittaria, jolloin pienituloisuus määräytyy suhteessa sopivaksi katsottuun väestön keskimääräiseen tulotasoon. Pienituloisuusrajana voidaan käyttää muun muassa 40, 50, 60 tai 70 prosentin osuutta väestön mediaanitulosta. Suhteellisella mittarilla tarkasteltuna pienituloisten osuus ja määrä muuttuu kun tuloerot muuttuvat. Mikäli eri tulokymmenyksien tulokehitys on tasaista, pysyy pienituloisuus vastaavasti ennallaan.

Yleisimmin käytössä olevan määritelmän mukaan pienituloisia ovat niissä kotitalouksissa asuvat henkilöt, joiden käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien kulutusyksikköä kohden lasketusta mediaanitulosta (60 prosenttia ekvivalenttitulojen mediaanista). Kotitalouden koosta riippuen pienituloisuusraja vaihtelee: vuonna 2008 yhden hengen kotitalouksissa raja oli 13 800 euroa kun taas kahden aikuisen ja kahden alle 14-vuotiaan lapsen kotitaloudessa raja oli 28 900 euroa vuodessa.

Kun määritelmänä käytetään 60 prosenttia ekvivalenttitulojen mediaanista, pienituloiseksi luokiteltuja oli noin 696 000 henkilöä vuonna 2008. Vastaava määrä oli 395 000 vuonna 1990. Pienituloisten määrä on kasvanut noin 300 000 henkilöllä vajaassa 20 vuodessa.

1990-luvun alun laman aikana pienituloisten osuus ja määrä pieneni muun muassa tuloerojen tasoittumisen vuoksi, kun taas vuosikymmenen puolivälin jälkeen tuloerot ja pienituloisten osuudet ovat tasaisesti kasvaneet. Pienituloisuusaste vuonna 2008 oli 13 prosenttia, mikä oli lähes kaksinkertainen lamaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Myös muilla suhteellisilla pienituloisuusmääritelmillä tarkasteltuna pienituloisuus on lisääntynyt huomattavasti vuodesta 1990.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2010