Lomautettujen määrä työvoimatutkimuksessa vuonna 2008

Kirjoittaja: Hulkko Laura (09) 1734 2611
tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Lomautettuna olevien lukumäärä on ollut selvässä kasvussa loppuvuodesta 2008. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lomautettuna oli vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 14 000 henkilöä, kun kolmannella neljänneksellä lomautettuja oli noin 4 000.

Taulukko 1. Lomautettujen lukumäärä työvoimatutkimuksessa neljännesvuosittain 2008

Vuosineljännes Lomautettuja
I 7 000
II 4 000
III 4 000
IV 14 000
Vuosikeskiarvo 7 000

Lomautukset ovat toistaiseksi kestäneet melko lyhyen aikaa; yli puolet vuoden 2008 viimeisen neljänneksen lomautetuista oli tutkimushetkeen mennessä ollut lomautettuna alle neljä viikkoa. Vain harvalla lomautus oli kestänyt yli kolme kuukautta.

Tilastokeskus julkaisee vuoden 2009 aikana neljännesvuosittain työvoimatutkimukseen perustuvaa tietoa lomautettuina olevien lukumäärästä.

Lomautettujen lukumäärästä saadaan tietoa myös työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastosta, joka julkaisee työllisyyskatsauksessa kuukausittaista tietoa työnhakijaksi ilmoittautuneiden lomautettujen määrästä. Lomautettuna oli työnvälitystilaston mukaan lokakuussa noin 8 000, marraskuussa noin 13 000 ja joulukuussa noin 24 000 henkilöä.

Lisäksi TEM:ssä on kerätty erillisselvityksenä TE-keskuksilta arviotietoa lomautusten piirissä olevien määrästä. Tämän arvion mukaan vuoden 2009 alussa lomautukset koskivat noin 46 000 henkilöä. Luku on tässä esitettyjä tilastotietoja huomattavasti suurempi, koska se käsittää voimassa olevien lomautusten lisäksi myös työnantajien työ- ja elinkeinotoimistoille antamat lomautuksia koskevat ennakkoilmoitukset, eli luku ei kuvaa tiettynä hetkenä lomautettuna olevien määrää.

Lomautettujen käsittely työvoimatutkimuksessa ja TEM:n työnvälitystilastossa

Lomautetuksi määritellään työvoimatutkimuksessa henkilö, joka on ollut tutkimusviikon poissa työstä ja ilmoittaa poissaolon syyksi lomautuksen. Työvoimatutkimus kattaa vuoden kaikki viikot, joten vuosineljännestä koskeva tieto on keskiarvo kaikilta neljänneksen viikoilta.

Lomautettu voi tilastosta riippuen määrittyä joko työlliseksi, työttömäksi tai työvoimaan kuulumattomaksi. Työvoimatutkimuksessa noudatetaan kansainvälisesti sovittuja työllisyyden ja työttömyyden määritelmiä. Näiden mukaan lomautettu määritellään työlliseksi, jos lomautus on kestänyt korkeintaan kolme kuukautta. Yli kolme kuukautta lomautettuna ollut luokitellaan työttömäksi, jos hän on etsinyt uutta työtä ja olisi työhön käytettävissä. Muussa tapauksessa pitkään lomautettuna ollut luokitellaan työvoimaan kuulumattomaksi. Koska suurin osa lomautuksista on toistaiseksi kestänyt lyhyen aikaa, sisältyvät lähes kaikki lomautetut vuonna 2008 työllisiin.

TEM:n työnvälitystilastossa lomautetut puolestaan sisältyvät työttömien työnhakijoiden lukumäärään, mikä perustuu lainsäädäntöön. Henkilökohtaisesti lomautetun tulee ilmoittautua työnhakijaksi saadakseen työttömyysturvaa lomautuksen ajalta. Henkilökohtaisesti lomautetut ovat käytännössä kaikki mukana työnvälitystilaston lomautetuissa. Sen sijaan ryhmälomautuksissa, joissa työnantaja lomauttaa kerralla määräajaksi vähintään 10 henkilöä, korvauskäytäntö on erilainen eikä ilmoittautuminen ole pakollista. Näin ollen ryhmälomautusten piirissä olevat eivät suurelta osin näy työnvälitystilastossa.

Lomautettujen työmarkkina-asemaa on vaikea kuvata perinteisten työllisen ja työttömän käsitteiden avulla, ja tämän ryhmän kohdalla Tilastokeskuksen ja TEM:n tilastoissa ilmenee määrittelyeroja. Lomautetuilla on olemassa työpaikka, josta he ovat - usein lyhytaikaisesti - poissa, joten työvoimatutkimuksen logiikan mukaan suurin osa heistä määrittyy työllisiksi. Korvauskäytännön takia heidän tulee kuitenkin ilmoittautua työnhakijoiksi työ- ja elinkeinotoimistoon, ja sitä kautta heidät samaan aikaan määritellään TEM:n työnvälitystilastossa työttömiksi.

Vaikka lomautukset ovat lisääntyneet, on lomautettujen osuus työvoimatutkimuksen mukaan työllisten kokonaismäärästä yhä edelleen pieni. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä lomautettujen lukumäärä vastasi 0,5 prosenttia työllisistä.


Päivitetty 20.1.2009