Web-kysely ei aina korvaa paperilomaketta

  1. Ajankäyttöpäiväkirja testattavana
  2. Web-lomakkeella vastaaminen erilaista kuin paperilomakkeella
  3. Web-lomake ei sovi kaikkiin tiedonkeruihin
  4. Tiedonkeruumenetelmällä vaikutusta ajankäyttöön

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marjaana Järvensivu on tutkija Tilastokeskuksen SurveyLaboratoriossa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Hyvinvointikatsauksessa 4/2008.

Web-kyselyjen suosio on kasvussa, mutta paperilomaketta ei ole syytä vielä leimata vanhanaikaiseksi. Web-lomakkeet eivät sovi kaikkiin tiedonkeruihin. Uutta tiedonkeruutapaa käytettäessä saatetaan unohtaa tutkittavan ilmiön luonne ja menetelmä saa päähuomion.

Internetin välityksellä tehtävät kyselyt ovat nousseet postikyselyiden ja haastatteluiden rinnalle yhä suositummaksi tiedonkeruutavaksi. Web-kyselyillä halutaan paitsi tarjota vastaajille nykyaikainen ja helppo tapa osallistua surveytutkimukseen, myös hallita koko ajan kasvavia surveytutkimuksen kato- ja kustannusongelmia. Muiden tiedonkeruumenetelmien puutteita pyritään korjaamaan keräämällä osa aineistosta web-kyselyllä (niin sanotut mixed-mode-tiedonkeruut, joissa osaa vastaajista esimerkiksi haastatellaan ja osa täyttää lomakkeen) ja näin säilyttämään aineiston laatu hyvänä.

Tietyille vastaajaryhmille kohdistettujen surveytutkimusten siirtäminen web-kyselyiksi voi olla tehokas ja toimiva tapa kerätä tietoa. Väestötason tiedonkeruissa web-kyselyillä saavutettavat hyödyt eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Ei ole suinkaan selvää, että vastaukset olisivat samoja, kun ne kerätään puhelimitse, postikyselyllä tai web-lomakkeella. (Ks. esim. Dillman 2007.)

Tilastokeskuksen SurveyLaboratoriossa testattiin syksyn 2007 - talven 2008 aikana ajankäyttötutkimuksen tiedonkeruulomaketta (Järvensivu 2008). Tiedonkeruu tapahtuu paperisella päiväkirjalomakkeella (ks. laatikko), jonka vaihtoehdoksi on harkittu web-kyselyä. Tästä syystä lomaketestauksen yhteydessä tiedusteltiin myös vastaajien suhtautumista web-lomakkeeseen.

Ajankäyttöpäiväkirja testattavana

Ajankäyttötutkimuksen lomaketestaus toteutettiin fokusryhmähaastattelun menetelmällä, joka soveltuu hyvin tiedonkeruuvälineen evaluointiin. Fokusryhmähaastattelut ovat huolellisesti valmisteltuja keskusteluja, joissa edetään etukäteen valittujen teemojen ja kysymysten mukaisesti. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin eri ikäryhmistä olevia helsinkiläisiä naisia ja miehiä. Ryhmähaastatteluja tehtiin kaikkiaan kuusi: kaksi nuorten (16-18 v.), kaksi lapsiperheellisten ja kaksi yli 60-vuotiaiden, vähemmän koulutettujen ryhmähaastattelua. Osallistujia oli ryhmissä yhteensä 29, joista naisia 17 ja miehiä 12. Kaikki osallistujat olivat täyttäneet yhden vuorokauden ajan paperista päiväkirjalomaketta ajankäytöstään ennen haastatteluun osallistumista.

Koska ajankäyttötutkimukseen on mietitty paperisen päiväkirjalomakkeen lisäksi web-tiedonkeruuta yhtenä vastaamismahdollisuutena, otettiin web-tiedonkeruu yhdeksi ryhmähaastattelussa käsiteltäväksi teemaksi. Osallistujilta tiedusteltiin kiinnostusta täyttää web-lomaketta paperisen sijaan sekä pyydettiin pohtimaan, eroaako web-lomakkeella vastaaminen paperilomakkeella vastaamisesta.

Tulokset olivat yllättävän yksimielisiä: missään ryhmässä ei ollut erityistä kiinnostusta web-lomakkeen täyttämiseen. Vain kolme henkilöä piti web-lomakkeen täyttämistä kiinnostavana: yksi poika nuorten ryhmästä, yksi mies lapsiperheellisistä ja yksi mies yli 60-vuotiaiden ryhmästä. Kaikki muut (26 henkilöä) täyttäisivät mieluummin paperilomakkeen. Keskusteluissa korostettiin, että web-lomake voisi olla vaihtoehtoisena niille, jotka sen täyttämisestä olisivat kiinnostuneita, mutta ei ainoana vastaamistapana.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.12.2008