Teollisuuden toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Suomen teollisuustuotannon kasvu EU-maita ja USA:ta nopeampaa vuonna 2007
  3. Tuottajahintojen nousua hidasti sähkön ja joidenkin metallien halpeneminen
  4. Liikevaihtoon toivat kasvua sekä kotimarkkinat että myynti ulkomaille
  5. Työllisten määrä kasvoi metalliteollisuudessa mutta väheni muilla toimialoilla
  6. Tehdasteollisuuden näkymät loivasti miinuksella
  7. Fokus: Kansainvälistyminen haastaa Suomen teollisuustuotantoa
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553
Fokuksen kirjoittaja: Samuli Rikama (09) 1734 3324
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Suomessa teollisuustuotanto kasvoi vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä melko vauhdikkaasti ja koko vuonna 2007 kasvu oli nopeampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Teollisuuden liikevaihtoon kasvua toivat tasaisesti sekä myynti kotimaahan että myynti ulkomaille.

Teollisuuden alatoimialoilla kehitys oli loppuvuonna varsin erilaista. Viimeisellä vuosineljänneksellä päätoimialoista metalliteollisuus kasvoi ripeästi, kemianteollisuus pysyi kasvussa mutta puu- ja paperiteollisuudessa tuotanto jäi vuodentakaista pienemmäksi. Vastaavalla ajanjaksolla työllisten määrä lisääntyi metalliteollisuuden toimialaryhmässä mutta väheni kaikissa muissa toimialaryhmissä.

Myös näkymät alkuvuodelle 2008 ovat samansuuntaiset; metalliteollisuudessa näkymät ovat yhä myönteiset, kemianteollisuudessa tilanteen arvioidaan pysyvän kutakuinkin ennallaan, mutta metsäteollisuudessa odotukset ovat useilla mittareilla mitattuna heikkenevät. Kaiken kaikkiaan teollisuusyritysten lähiajan näkymät ovat EK:n suhdannebarometrin mukaan hieman hiipumassa.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008