Lomaketestaus parantaa kansainvälisten tutkimusten vertailtavuutta

  1. Tiedonkeruulomakkeiden harmonisointi
  2. Harmonisoinnin vaikeuden esimerkkinä terveyskysymykset
  3. Ongelmat erilaisia ja samanlaisia
  4. Input- ja output-harmonisointi tuottavat erilaiset mittarit
  5. Minkälaista vertailevan testauksen tulisi olla?
  6. Myös haastattelutyön laatu on tärkeä
  7. Vertailun parantamiseksi on keinoja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Anja Ahola on erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikön SurveyLaboratoriossa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2007.

Euroopan maita vertailevat surveytutkimukset ovat lisääntymässä. Maiden väliset kieli- ja kulttuurierot voivat kuitenkin heikentää tulosten vertailukelpoisuutta. Lomaketestauksella on merkittävä rooli EU:n tiedonkeruiden laadun kehittämisessä.

Maiden välisten vertailujen lisääntyminen näkyy selvästi Euroopan unionissa. Vertailevalla tutkimuksella pyritään selvittämään yhteiskuntien tai kulttuurien välisiä yhdenmukaisuuksia ja eroja (Melin 2004, 53). Erilaisista vertailuista tehtäviä tilastoja käytetään myös poliittisessa päätöksenteossa ja voimavarojen jakamisessa kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Tilastojen vertailukelpoisuutta voivat kuitenkin vähentää paitsi otantaan liittyvät erot, myös tiedonkeruuvälineiden, -menetelmien ja väestön kognitiiviseen ja kommunikatiiviseen tyyliin liittyvät kulttuuriset erot.

Lomakekysymysten vertailtavuus on jatkuva tutkimuksen huolenaihe. Kysymysten tulisi olla merkitykseltään mahdollisimman samoja kaikille vastaajille, jotta voitaisiin varmistua siitä, että aineiston vastausten vaihtelu johtuu kysymysten sisällöstä eikä kysymysten erilaisesta ymmärtämisestä (Jowell ym. 2007, 8). Vaikka väestöryhmien välisiä kielellisiä eroja esiintyy myös kansallisella tasolla, niin ongelmat moninkertaistuvat maiden välisessä vertailussa.

Tiedonkeruulomakkeiden harmonisointi

Tiedonkeruulomakkeiden yhtenäistämisen eli harmonisoinnin tavoitteena on luoda aineisto, joka mittaa samoja ilmiöitä eri maissa. Aineisto voidaan harmonisoida ennen tai jälkeen sen keruun. Yleensä erotellaan kaksi harmonisoinnin tapaa. Input-harmonisointi tarkoittaa, että mittaukset perustuvat yhdenmukaisiin surveykysymyksiin ja menetelmiin. Output-harmonisointi tarkoittaa, että ainoastaan mitattavat muuttujat on yhtenäistetty, jolloin menetelmät ja kysymykset voivat vaihdella kansallisesti.

Euroopan tilastovirasto Eurostat on asettanut tavoitteekseen, että käytetyt lomakkeet olisivat toiminnallisesti ekvivalentteja eli ne mittaisivat samoja käsitteitä eri kulttuuri- ja kielialueilla. Siksi lomakkeiden kääntämisellä ja käännösten testaamisella on tärkeä rooli Euroopan tilastoviraston surveyaineistojen kokoamisessa. Kääntämisellä pyritään kysymysten kirjaimellisen kääntämisen sijaan merkityksen kääntämiseen. Lähtökohtana on englanninkielinen lähdelomake. Käännösprosessin kiinteänä osana tulisi olla lomakkeen kognitiivinen testaaminen. (Handbook of... 2006.)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.12.2007