Palvelualojen toimialakatsaus III/2005

  1. Palvelualojen liikevaihto voimakkaassa kasvussa vuoden kolmannella neljänneksellä
  2. Palkkasumma ja työllisten määrä kasvussa
  3. Palvelualojen näkymät jatkuvat suotuisina
  4. Fokus: Työnvälitys ja henkilöstön hankinta voimakkaassa kasvussa
  5. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne jatkui suotuisana vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Sekä palvelualojen liikevaihto että palkkasumma kasvoivat yli 6 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen positiivisen kehityksen perustana on tällä hetkellä se, että palvelualoilla menee kokonaisuudessaan hyvin, eikä kasvua jarruttavia aloja juurikaan esiinny. Kaikista palvelualojen yrityksistä 57 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan ja jopa 37 prosentilla yrityksistä liikevaihto kasvoi voimakkaasti (yli 15 prosenttia).

Myös palvelualojen työllisyys kasvoi kolmannella neljänneksellä, joskin palkkasumman kasvua hitaammin. Työllisyyden kasvu hidastui hieman edellisestä neljänneksestä vajaaseen 3 prosenttiin. Palvelualojen suotuisa suhdannetilanne näkyy myös palvelualojen yritysten luottamusindikaattorissa, joka pysyi korkealla kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Toimialan luottamus on edellisvuoden vastaavan ajankohdan yläpuolella ja sitä ylläpitävät toimialan kysynnän suotuisa kehitys viime kuukausina sekä positiiviset odotukset tulevasta kysynnästä.

Palvelualojen liikevaihto voimakkaassa kasvussa vuoden kolmannella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli reippaassa kasvussa vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon kasvu hidastui hieman edeltävästä neljänneksestä, mutta siitä huolimatta kasvu ylsi 6 prosenttiin. Edeltävää neljännestä lukuun ottamatta palvelualojen liikevaihto on kasvanut yhtä voimakkaasti viimeksi vuonna 2001. Palvelualojen kasvun takana ovat ennen kaikkea pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset, jotka ovat tuottaneet melkein 4 prosenttiyksikköä toimialan 6 prosentin kasvusta. Pienten yritysten voimakasta vaikutusta toimialan kasvuun selittää se, että valtaosa (noin 99 prosenttia) toimialan yrityksistä työllistää alle 50 henkeä.

Taulukko 1. Palvelualojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin, vuosimuutos %*

Toimiala Osuus** IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005
Muut palvelut yhteensä 100,0 5,0 5,6 6,4 6,2
H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,9 3,6 1,8 6,4 7,6
I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 44,2 3,9 3,8 2,6 4,4
K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
38,6 6,1 6,3 10,4 9,2
O: Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
9,3 7,6 6,1 5,0 4,4
* Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.
**Osuus muiden palveluiden toimialasta vuonna 2004

Palvelualojen toisen ja kolmannen neljänneksen voimakkaan kasvun takana olivat ennen kaikkea kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden yritykset. Toimialan liikevaihdon kasvu hidastui uusimmalla neljänneksellä hieman toisesta neljänneksestä, mutta liikevaihto lisääntyi edelleen yli 9 prosenttia vuodentakaisesta. Kahden tuoreimman vuosineljänneksen kasvu on ollut alalla selvästi edellisvuosien kasvua voimakkaampaa ja esimerkiksi vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden kaikki alatoimialat kasvoivat kolmannella neljänneksellä, mutta etenkin tutkimuksen ja kehittämisen sekä tietojenkäsittelyn liikevaihdon kasvu kiihtyi edellisistä neljänneksistä. Toimialan yrityksistä peräti 40 prosenttia kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä lähes 8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu kiihtyi hieman edellisestä neljänneksestä, jolloin toimialan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Ennen toista neljännestä toimialan kasvu oli huomattavasti maltillisempaa ja liikevaihto kasvoikin kolmannella neljänneksellä voimakkaammin kuin yhdelläkään aiemmalla neljänneksellä vuosituhannen vaihteen jälkeen. Myös yöpymisten määrä majoitusliikkeissä lisääntyi kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon kehitystä saattaa selittää Helsingissä järjestetyt yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut, jotka nostivat hotellihuoneiden käyttöastetta ja keskihintoja pääkaupunkiseudulla elokuussa.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialat kasvavat palvelualojen keskimääräistä kehitystä hitaammin. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu tosin kiihtyi kolmannella neljänneksellä 4 prosenttiin. Toisella neljänneksellä toimialan liikevaihto nousi 3 prosenttia. Toimiala on palveluiden liikevaihdon kannalta merkityksellinen, sillä se on liikevaihdon kertymän perusteella mitattuna palveluiden alatoimialoista suurin. Yli 44 prosenttia palvelualojen liikevaihdosta kertyy kuljetuksesta, varastoinnista ja tietoliikenteestä. Toimialan liikevaihdon kasvu kertyy pienten ja keskisuurten (alle 250 henkeä työllistävien) yritysten kasvusta. Suurten yritysten kasvu on ollut kuluvan vuoden puolella melkein pysähdyksissä.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen alatoimialoista kasvua ylläpitivät liikennettä palvelevan toiminnan sekä matkatoimistojen ja muun maaliikenteen toimialat, jotka molemmat kasvoivat yli 8 prosenttia edellisvuodesta. Muun maaliikenteen liikevaihdon reipas kehitys ei näy kuljetetun tavaran määrässä, sillä tavarankuljetustilaston mukaan tonneissa mitattu kuljetetun tavaran määrä on laskenut kolmannella neljänneksellä vuoden takaisesta. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvua hidastivat vesiliikenteen sekä ennen kaikkea posti- ja teleliikenteen toimialat. Vesiliikenteen liikevaihto pysyi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastinneljänneksen tasolla, mutta posti- ja teleliikenteen liikevaihto laski 2 prosenttia edellisvuodesta.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä 4 prosenttiin. Toimialan liikevaihdon kasvu on hidastunut vuoden 2004 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Toimialan liikevaihto koostuu pääosin virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnasta, jonka liikevaihdon kasvu hiipui kolmannella neljänneksellä 2 prosenttiin. Toimialan kasvua ylläpitää järjestötoiminta, jonka liikevaihto lisääntyi 12 prosenttia edellisvuodesta sekä ympäristöhuolto, jonka liikevaihto kasvoi 10 prosenttia.

Kuvio 1. Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2006