Pressmeddelande 20.5.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2008

- Antalet sysselsatta 45 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 70,0 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,2 procent, 165 000 personer arbetslösa
- 54 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 55 000 fler under januari-april år 2008 än under motsvarande period år 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i april 2 501 000, dvs. 45 000 fler än året innan. Antalet löntagare ökade, antalet företagare var nästan oförändrat. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och Uleåborgs län och minskade i Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i april 70,0 procent, dvs. 0,8 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 71,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* var 70,6 procent.

Förändringar i sysselsättningen 4/2007-4/2008, tusen personer

  April 2008 April 2007 FÖRÄNDRING, %
4/07-4/08
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
  Sysselsatta totalt 2 501 2 456 1,9
 - löntagare 2 183 2 141 2,0
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 318 315 0,9
 Relativt sysselsättningstal, % 70,0 69,2 0,82
 Arbetslösa 1 165 191 -13,6
 Relativt arbetslöshetstal, % 6,2 7,2 -1,02
 Arbetskraften totalt 2 666 2 647 0,7
 Arbetskraftsandel, % 66,7 66,6 0,12
 Utanför arbetskraften 1 333 1 330 0,2
       
 Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 192 212 -9,4
 - arbetslösa längre än ett år 45 54 -16,5
 Sysselsatta genom stödåtgärder 37 41 -10,4
 I arbetskraftsutbildning 32 35 -10,2
 I arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 -0,7
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 54 44 21,4
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i april 2008 till 165 000, dvs. 26 000 färre än i april året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,2 procent, dvs. en procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i april 5,8 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,7 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 11,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i april 17,5 procent, vilket var 3,0 procentenheter mindre än i april året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 12,9 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-april år 2008i medeltal 2 481 000 personer, dvs. 55 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 173 000 personer, dvs. 23 000 färre än under januari-april år 2007.

I slutet av april 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 192 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 20 000 mindre än i april året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 8 000 färre jämfört med april året innan. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften. Det fanns 18 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 2 000 mindre än i april året innan. I april anmäldes 54 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 10 000 fler än i april året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i april är ungefär ±15 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tolkningen av årsförändringarna i arbetskraftsundersökningens nyckeltal beskrivs i artikeln Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan (på finska).

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434 Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)