Pressmeddelande 19.12.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2006

- Antalet sysselsatta 54 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,8 procent
- Antalet arbetslösa 32 000 färre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent, 175 000 personer arbetslösa
- 35 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta 41 000 fler under januari-november år 2006 än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i november 2 444 000, dvs. 54 000 fler än året innan. Både antalet löntagare och företagare ökade. Antalet löntagare med fortlöpande heltidsarbete ökade med 30 000. Antalet sysselsatta ökade mest i Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i november 68,8 procent, dvs. 1,3 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,3 procentenheter till 70,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,4 procentenheter till 67,1 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent.

Förändringar i sysselsättningen 11/2005-11/2006, tusen personer

  November 2006 November 2005 FÖRÄNDRING , %
11/05-11/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 444 2 390 2,3
 - löntagare 2 126 2 098 1,3
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 318 292 9,0
 Relativt sysselsättningstal, % 68,8 67,5 1,32
 Arbetslösa 1 175 207 -15,5
  Relativt arbetslöshetstal, % 6,7 8,0 -1,32
 Arbetskraften totalt 2 619 2 597 0,8
 Arbetskraftsandel, % 66,0 65,7 0,32
 Utanför arbetskraften totalt 1 350 1 356 -0,4
 - studerande 376 384 -2,1
 - i hushållsarbete 87 82 5,9
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
101 92 10,4
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 227 260 -12,8
 - arbetslösa längre än ett år 59 70 -15,6
 Sysselsatta genom åtgärder 39 37 6,1
 I arbetskraftsutbildning 35 32 8,3
 I arbetspraktik, arbetsalternering 20 19 4,1
 Nya lediga arbetsplatser vid  arbetskraftsbyråerna 35 28 24,8
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i november 175 000 arbetslösa, dvs. 32 000 färre än i november året innan. Det relativa arbetslöshetstaletpå 6,7 procent var 1,3 procentenheter mindre än året innan. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i november 7,5 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk särskilt i Östra och Norra Finland. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,7 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 10,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i november 14,9 procent, vilket var 3,0 procentenheter mindre än i november året innan. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 18,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-november år 2006i medeltal 2 442 000 personer, dvs. 41 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 208 000, dvs. 14 000 färre än i januari-november år 2005.

I slutet av november 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 227 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 33 000 mindre än i november året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 6 000 större jämfört med november i fjol. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften. Det fanns 22 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i november året innan. I november anmäldes 35 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i november året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent för november, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i november är ungefär ±14 000 personer.

Förfrågningar:

Statistikcentralen:
Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)