Pressmeddelande 19.10.2006

Konsumentbarometern efter landskap:
Digitaliseringen sätter fart på planer att skaffa hemelektronik

Konsumenternas uppskattningar om utvecklingen av deras egen ekonomi har länge varit mycket positiva. De gynnsamma utsikterna för ekonomin och den kontinuerligt bättre penningsituationen har ökat hushållens inköpsplaner. Planer på att skaffa bostad har ökat relativt sett mest, på fem år har de blivit en och en halv gånger större. Under samma period har planerna på att köpa hobbyredskap och hemelektronik samt planerna på att renovera bostad ökat med en tredjedel. Uppgifterna bygger på Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i juli-september 4 601 personer bosatta i Finland.

De hushållens inköpsplaner som mäts med konsumentbarometern ökade efter lågkonjunkturen kraftigt under senare hälften av 1990-talet. Efter tillväxten följde en lugnare period i början av 2000-talet, då inköpsplanerna på t.ex. inredningsvaror, hemelektronik samt hobby- och idrottsredskap började till och med sjunka under ett par års tid. Nu håller konsumenternas inköpsplaner tydligt på att öka och är på rekordhög nivå med undantag av hushållsmaskiner och inrikes semesterresor.

Hushållens inköpsplaner under de följande 6 mån., 3:e kvartalet 2006

Omkring hälften av hushållen färdiga för digitalboxar

De analoga tv-sändningarna upphör i Finland i augusti 2007, varefter televisionsprogrammen kan bara ses med en digitaliserad mottagare. I sommar hade ungefär hälften av hushållen i Finland åtminstone en digitalbox eller digitelevision. Var tionde hushåll ägde två eller flera digitalboxar. Lantbruksföretagarhushåll, barnfamiljer och hushåll med 35-54-åriga par har snabbast skaffat sig digitalboxar. Antalet var minst i de ensamboendes, arbetslösas, pensionärers och studerandes hushåll.

Vartannat hushåll har två eller flera televisioner, vilket ökar behovet av digitalboxar. Planerna på att skaffa en digitalbox har ökat under de senaste månaderna. Under juli-september meddelade 27 procent av hushållen att de tänker skaffa en digitalbox under följande sex månader. Av dessa hade redan en tredjedel åtminstone en digitalbox. Tjänstemannahushåll har fler anskaffningsplaner än andra hushåll. Hushåll med lantbruksföretagare, arbetslösa och personer som sköter eget hushåll har färre inköpsplaner än andra. Av dessa hade vart femte hushåll planer på att skaffa en digitalbox.

Förekomsten av digitalboxar och inköpsplaner under de följande 6 mån. efter befolkningsgrupp, 3:e kvartalet 2006

Landsbygdsområden i täten med digitalisering

Det finns relativt sett mest digitalboxar i landsbygdskommuner, där 61 procent av hushållen har en box. Antalet digitalboxar är minst i urbana kommuner, dvs. i 43 procent av hushållen. Digitaliseringen av televisioner i landsbygdshushåll har varit snabbare på grund av att kabeltelevisionen är där sällsynt och därvid är kanalutbudet knappt och inom vissa områden är sebarheten också dålig. Det verkar som om kabel-tv-hushållen tillsvidare har övergått till digitaltiden långsammare än andra.

När det gäller landskapen har Södra Karelen, Södra Österbotten, Kajanaland, Östra Nyland, Norra Karelen och Österbotten blivit snabbast digitaliserade. Digitaliseringen av televisionerna i Lappland och Kymmenedalen har varit långsammare än på annat håll. Planer på att anskaffa en digitalbox förekom i juli-september mest i Päijänne-Tavastland, Nyland, Birkaland och Södra Österbotten. Antalet planer var minst i Norra Savolax, Mellersta Finland och Norra Österbotten. I urbana kommuner hade 30 procent av hushållen inköpsplaner, i landsbygdskommuner 20 procent av hushållen.

Förekomsten av digitalboxar och inköpsplaner under de följande 6 mån. efter landskap, 3:e kvartalet 2006

På grund av der ringa antalet intervjupersoner är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen. Genomgången av hur allmänna digitalboxarna är efter landskap och befolkningsgrupp har gjorts på basis av apparatförfrågningarna under maj och augusti. Materialet omfattade 3 099 intervjusvar. Enligt den senaste apparatförfrågan i augusti hade 51 procent av hushållen en digitalbox.

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2006, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet