Pressmeddelande 2.10.2006

Företagsportalen - en ny kanal till företagsinformation

Statistikcentralen har öppnat en ny företagsportal (www.tilastokeskus.fi/yrityksille) med samlade uppgifter om Statistikcentralens tjänster för affärslivet. Företagsportalen är avsedd för alla som behöver företagsinformation: företag, företagare och aktörer som betjänar företagen.

Portalen innehåller information bl.a. om den allmänna ekonomiska utvecklingen, pris- och kostnadsutvecklingen samt utvecklingen inom olika näringsgrenar. Uppgifter som baserar sig på landsomfattande material om utvecklingen efter näringsgren finns nu för första gången samlat på ett enda ställe.

I portalen finns också statistiska hjälpmedel som är användbara när man vill planera och rikta marknadsföringen eller t.ex. planera företagets läge. Portalen innehåller t.ex. fakta om hur den geografiska informationen kan sammanslås både med befolknings- och företagsuppgifter.

Andra teman är miljö- och energifrågor samt källor till internationell information. Portalen har också länkar till Statistikcentralens alla datainsamlingar som gäller företag. Vid informationssökning har man åter hjälp av länkarna till andra länders motsvarande webbportaler, andra myndigheters och organisationers tjänster samt kontaktinformation till olika sakkunniga. Dessutom ges information om evenemang riktade till företagen och om annat aktuellt.

Företagsportalen är avgiftsfri och kräver ingen inloggning. I portalen finns också information om avgiftsbelagda tilläggstjänster.

Företagsportalen har utvecklats i samarbete med informationsanvändarna. Bland annat Företagarna i Finland och dess regionorganisationer samt Handelskammaren har varit med om att bygga upp den. Portalen utvecklas vidare utgående från de förslag användarna kommit med. Alla som kommit med synpunkter före 30.10.2006 får behörighet att under en månads tid använda webbtjänsten Statistisk översikt som innehåller omkring 1 200 centrala tidsserier om ekonomi och konjunkturer.

Förfrågningar: Leila Perälä (06) 429 0641, y-tiimi@stat.fi

Länkar: www.tilastokeskus.fi/yrityksille (portalen är på finska)