Pressmeddelande 21.8.2006

Internationell jämförelse av förmögenheten

På IARIW-konferensen i Joensuu presenteras den 21 augusti de preliminära resultaten av Luxemburgs förmögenhetsundersökning (Luxembourg Wealth Study). Syftet med undersökningen har varit att förenhetliga mätningen av förmögenheten i olika länder och förbättra den internationella jämförbarheten. Tack vare den nya forskningsdatabasen är detta möjligt.

Undersökningsresultaten visar att 80 procent av hushållen i nästan alla länder i undersökningen har någon form av finansiella tillgångar till sitt förfogande. I praktiken är det ofta fråga om depositionskonton. Mer än 60 procent av hushållen bor i ägarbostäder, med undantag av Tyskland och Sverige. I Finland och Norge är det åter mest allmänt att äga ett andra hem.

I IARIW:s 29:e generalförsamling, som hålls i Joensuu 20-26.8, deltar nästan 300 ledande experter från omkring 40 olika länder. IARIW är den internationella föreningen för inkomst- och förmögenhetsforskning (International Association for Research in Income and Wealth). Konferensen hålls i Joensuu universitets lokaliteter och Statistikcentralen svarar för de praktiska arrangemangen.

Arbetskraftens kvalitet ökar produktiviteten

Under åren 1983-2004 har arbetskraftens kvalitet, dvs. arbetstagarnas kunnande och utbildningsnivå, stigit med en årlig takt på omkring 0,6 procent inom euroområdet. Kvalitetsökningen uppskattas ha höjt arbetskraftens produktivitet med en tredjedel. Resultaten visar att man med ekonomiskpolitiska åtgärder borde rikta ökningen av utbildning och lärande i arbete till sådana branscher där det finns arbete. Å andra sidan har man sett ökningen och placeringen av kapital som en viktigare faktor än arbetskraften när det gäller ökningen av bruttonationalprodukten. Produktivitet och mätningen av den behandlas på konferensen 22.8.

Konferensens hederstalare, sir Anthony Atkinson (Warden, Nutffield College, Oxford University) som är en av Storbritanniens mest uppskattade ekonomiforskare, håller tisdagen 22.8 ett festföredrag. Föredragsämnet gäller fördelning av förvärvsinkomster.

Andra frågor som behandlas på konferensen är bl.a. de äldres välfärd, fattigdomen bland barn, mätning av produktionen inom den offentliga sektorn samt fördelningen av fattigdom och välfärd i världen. Konferensens program finns på föreningens webbsida www.iariw.org. Information om konferensens praktiska arrangemang ges under adressen www.stat.fi/iariw2006.

Basinformation om IARIW

IARIW grundades år 1947 vid den internationella statistikorganisationen ISI:s möte. Dess mål är att främja forskningen inom nationalräkenskaper och socialräkenskaper, utvecklingen av begrepp och definitioner i anslutning till mätning och analysering av inkomster och förmögenhet samt utvecklingen och integreringen av ekonomi- och socialstatistiksystemen. Organisationen fäster speciell uppmärksamhet vid det internationella perspektivet: den internationella jämförelsen av inkomster och förmögenhet samt olika länders erfarenheter av utvecklingen av ekonomi- och socialstatistiksystemen. Organisationen fungerar som ett diskussionsforum för olika länders akademiska forskare och statistikexperter inom den offentliga sektorn.

Organisationen har över 30 samfundsmedlemmar, i synnerhet statistikbyråer och universitet, samt omkring 400 personmedlemmar. Ett råd på 14 personer ansvarar för organisationens verksamhet. Organisationen redigerar tidskriften The Review of Income and Wealth, som utkommer fyra gånger om året.

Förfrågningar:
Konferensprogrammet: Eeva Hamunen (09) 1734 3385
Anmälningar och praktiska arrangemang: Raija Löfgren (09) 1734 2265 eller iariw2006@stat.fi

Mera information (på engelska):
Resultaten från Luxemburgs förmögenhetsundersökning (LWS) pdf-format
Undersökning om arbetskraftens kvalitet pdf-format
Undersökning om produktionsökningen pdf-format