Pressmeddelande 10.8.2006

Internationella inkomst- och förmögenhetsforskare till Finland

I slutet av augusti samlas världens ledande forskare inom nationalinkomst och inkomstfördelning till Joensuu på IARIW:s 29:e generalförsamling (IARIW = International Association for Research in Income and Wealth, internationell förening för inkomst- och förmögenhetsforskning). Konferensen hålls 20-26.8.2006 i Joensuu universitets lokaliteter och antalet deltagare uppgår till närmare 300 experter inom området från 40 olika länder. Statistikcentralen svarar för de praktiska arrangemangen kring konferensen.

Bland annat olika frågor förknippade med inkomst och förmögenhet behandlas mångsidigt i omkring 130 expertföredrag och diskussioner under konferensveckan. Teman är t.ex. mätning av förmögenhet, internationell handel och internationella penningflöden, produktivitet, produktionen inom den offentliga sektorn, social differentiering, ojämlikhet och fattigdom. Dessutom behandlas revideringen av den internationella rekommendationen för nationalräkenskaperna, förbättring av estimat i enkäter, åldrande och demografisk förändring och andra frågor gällande välfärd och inkomstfördelning.

I konferensveckans program ingår tisdagen 22.8 ett festföredrag av Sir Anthony Atkinson, (Warden, Nuffield College, Oxford University), som är en av Storbritanniens mest uppskattade ekonomiforskare. Föredragsämnet gällerfördelning av förvärvsinkomster på lång sikt.

Ett mera exakt program finns på föreningens webbsida http://www.iariw.org/c2006.asp. Information om konferensens praktiska arrangemang ges under adressen www.stat.fi/iariw2006.

Basfakta om IARIW

IARIW (International Association for Research in Income and Wealth, internationell förening för inkomst- och förmögenhetsforskning) grundades i september 1947 vid den internationella statistikorganisationen ISI:s möte och föreningen höll sin första generalförsamling i Cambridge år 1949. IARIW:s mål är att främja forskningen inom nationalräkenskaper och socialräkenskaper, utvecklingen av begrepp och definitioner i anslutning till mätning och analysering av inkomster och förmögenhet samt utvecklingen och integreringen av ekonomi- och socialstatistiksystemen. Organisationen fäster speciell uppmärksamhet vid det internationella perspektivet: den internationella jämförelsen av inkomster och förmögenhet samt olika länders erfarenheter av utvecklingen av ekonomi- och socialstatistiksystemen. Organisationen fungerar som ett diskussionsforum för olika länders akademiska forskare och statistikexperter inom den offentliga sektorn.

Organisationen har över 30 samfundsmedlemmar, i synnerhet statistikbyråer och universitet, samt omkring 400 personmedlemmar. Ett råd på 14 personer ansvarar för organisationens verksamhet. Organisationen redigerar tidskriften The Review of Income and Wealth, som utkommer fyra gånger om året.

Medierna är välkomna att delta i mötet

Representanter för medier är välkomna att delta i konferensen och följa med expertföredrag och diskussioner. Alla intresserade ombeds meddela om sitt deltagande på förhand.

Mera information om programmet, inkvarteringsmöjligheter och andra praktiska arrangemang ges av nedannämnda kontaktpersoner. De bidrar vid behov också i arrangemang av expertintervjuer och förmedling av konferensmaterial.

Förfrågningar:
Konferensprogrammet: Eeva Hamunen (09) 1734 3385
Anmälningar och praktiska arrangemang: Raija Löfgren (09) 1734 2265, irariw2006@stat.fi