Pressmeddelande 4.7.2006

Utländska turister konsumerade 1,4 miljarder euro i Finland år 2005

År 2005 besökte något fler än 5 miljoner utländska turister Finland. Antalet turister ökade med 4 procent från året innan. De utländska besökarna lämnade totalt omkring 1,4 miljarder euro i Finland, dvs. 16 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes Gränsintervjuundersökning år 2005.

Liksom under tidigare år kom det största antalet utländska turister från Ryssland, omkring 1,7 miljoner. Näst mest turister kom från Sverige, 783 000. Antalet besökare från Estland steg till nästan en halv miljon. Sedan år 2004 har det kommit fler turister från Estland än från Tyskland och Storbritannien.

Antalet utländska turister i Finland efter bostadsland åren 2000-2005

Turisterna lade i genomsnitt ut 52 euro per dag. Tjänsteresenärerna och fritidsresenärerna använde lika mycket pengar. Besökare från Ryssland stod för omkring en fjärdedel av den summa som de utländska turisterna spenderade.

Genomsnittlig penninganvändning bland utländska turister i Finland åren 2000-2005

Penninganvändning 2000 2001 2002 2003 2004 2005
per dag 65 56 57 51 48 52
per besök 344 306 290 266 243 271
Penningsummor spenderade i Finland totalt (1 000 000 EUR) 1 275,9 1 267,8 1 363,1 1 217,7 1 181,9 1 367,2

Penninganvändningen i undersökningen omfattar inte de summor som använts på Åland, tax-free inköp på fartyg och flygplatser, största delen av den regelbundna gränshandeln vid landgränserna mot Sverige och Norge eller förhandsbetalningar som gjorts som en del av en paketresa. Uppgifterna avviker sålunda kalkylmässigt något från resebalansens uppgifter om penninganvändningen. Uppgifterna om penninganvändningen har angetts enligt prisnivån för det aktuella året.

Ökat antal tjänsteresor till Finland

De utländska besökarnas tjänsteresor till Finland ökade i fjol med omkring en sjättedel jämfört med år 2004. Antalet fritidsresor var oförändrat. Antalet tjänsteresenärer som besökte Finland år 2005 uppgick till omkring 1,4 miljoner och antalet fritidsresenärer till omkring 2,1 miljoner (i siffran ingår inte besök hos släkt och vänner).

En dryg tredjedel av de utländska turisterna kom till Finland med familj eller släkting, en fjärdedel ensamma. Besökarnas medelålder var 42 år. 60 procent av besökarna var män, tjänsteresenärerna var så många som tre fjärdedelar.

Turisterna stannade i Finland i genomsnitt 4,2 nätter, även om 38 procent av de utländska turisterna bara var i Finland på dagsbesök. Antalet övernattningar i Finland ökade. Av de personer som övernattade hade nästan hälften hotell- eller motellinkvartering, en dryg fjärdedel var inkvarterade hos släkt och vänner. En tredjedel av besökarna uppgav Helsingfors som sitt huvudsakliga resmål.

Under vintersäsongen deltog 17 procent av besökarna i utomhusaktiviteter, under sommarsäsongen 19 procent. En dryg tredjedel av turisterna besökte åtminstone ett kulturmål under sitt Finlandsbesök.

För Gränsintervjuundersökningen intervjuade Statistikcentralen utländska turister som lämnade Finland på de mest livliga gränsövergångsställena. Gränsintervjuundersökningen täcker över 90 procent av passagerartrafiken till Fasta Finland, exklusive lokaltrafiken i Lappland. Till urvalet kom omkring 70 000 resenärer (inkl. bosatta i Finland), av vilka antalet personer bosatta i andra länder var 26 600. Dessutom gjordes omkring 11 700 urvalsundersökningar med utländska besökare.

Källa: Gränsintervjuundersökning. Utländska turister i Finland år 2005. Centralen för turistfrämjande /Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Jokiranta (09) 1734 2555, Eero Tanskanen (09) 1734 2549
rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar:
Gränsintervjuundersökning
Centralen för turistfrämjande
Publikationer: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2005. Centralen för turistfrämjande / Statistikcentralen