Pressmeddelande 28.6.2006

Nyaste branschöversikten: Volymen av byggnadsinvesteringarna växer alltjämt

Konjunkturläget inom byggverksamheten var mycket gynnsamt under det första kvartalet år 2006, vilket bl.a. återspeglade sig i en god utveckling av omsättningen, sysselsättningen och volymen inom branschen. Också volymen av byggnadsinvesteringar ökade klart, med så mycket som 17 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste branschöversikt över byggverksamheten.

Samtidigt påbörjades dock färre nya husbyggnadsarbeten jämfört med året innan. Det berodde huvudsakligen på en minskning av påbörjade industribyggnader. Däremot ökade bostadsbyggandet klart: kubikvolymen för påbörjade bostadsbyggnader ökade under innevarande år i januari-mars med 16 procent från motsvarande period i fjol.

Största delen av ökningen av omsättningen från små företag

Den medvind som näringsgrenen byggverksamhet hade syntes i januari-mars också som en snabb omsättningsökning i företagen. Totalt var ökningen av omsättningen inom näringsgrenen 17 procent och nästan hälften av företagen hade en omsättningsökning på mer än 15 procent från föregående år. För ökningen stod till största delen de små företagen med under 5 anställda. Föregående gång ökade omsättningen inom byggverksamheten lika snabbt i början av år 2000.

Den lönesumma som byggnadsföretagen betalar var samtidigt närmare 13 procent större än året innan. Till det bidrog både ökningen av antalet sysselsatta och av förtjänstnivån inom byggbranschen. I januari-mars ökade både förtjänstnivån och antalet sysselsatta med nästan 4 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Antalet lediga arbetsplatser ökade avsevärt inom byggbranschen trots den ökade användningen av utländsk arbetskraft och hyrd arbetskraft. Flest arbetsplatser fanns inom husbyggande, däremot minskade antalet lediga arbetsplatser inom anläggningsarbeten.

I Finland ökar byggverksamheten mer än inom EU i genomsnitt

I Finland ökar volymen av byggverksamheten snabbare än den genomsnittliga tillväxttakten för de nuvarande medlemsländerna (EU25). Under det första kvartalet år 2006 ökade volymen i Finland med omkring 6 procent från året innan, medan den genomsnittliga volymtillväxten i EU var något under en procent. I EU25-länderna har byggvolymen inte ökat på ett par år. Mest har den minskade byggvolymen i Tyskland bidragit till det. Också i januari-mars i år minskade byggvolymen i Tyskland med över 2 procent från året innan.

Europeiska unionens stater befinner sig i mycket olika konjunkturlägen inom byggverksamheten. Till exempel i Estland ökade volymen med 25-30 procent under de tre föregående kvartalen. Ökningen av byggvolymen i Estland var rekordkraftig och har nästan fördubblats under de senaste fem åren. Också i de andra nya EU-medlemsländerna har volymen under de senaste kvartalen ökat klart snabbare än inom unionen i genomsnitt.

Nya branschöversikter på webben

Uppgifterna ovan är exempel ur branschöversikterna som publiceras per kvartal på Statistikcentralens webbplats (www.tilastokeskus.fi). Översikterna har utvecklats för att göra det enklare att studera och använda konjunkturstatistiken. Statistik som är viktig med tanke på konjunkturutvecklingen har samlats efter bransch i översikter som också innehåller analyser som går djupare i statistiken. I översikterna analyseras utvecklingen inom huvudnäringsgrenarna bl.a. via omsättning, produktion, sysselsättning, investeringar och konjunkturförväntningar. Dessutom behandlar avsnittet Fokus i varje översikt noggrannare olika aktuella fenomen eller intressanta underbranscher.

På Statistikcentralens webbplats finns för närvarande fyra olika branschöversikter som beskriver utvecklingen inom industrin, byggverksamheten, tjänsterna och handeln under det första kvartalet 2006. Översikterna utkommer regelbundet fyra gånger om året. De översikter som behandlar utvecklingen under det andra kvartalet år 2006 publiceras 28.9.2006. Översikterna är avgiftsfria och de får användas fritt när källan nämns. Översikterna lämpar sig bl.a. för massmedierna och andra som är intresserade av den senaste utvecklingen inom olika branscher.

Kommentarer till branschöversikterna kan sändas till e-postadressen nedan. Det går också bra att kontakta nedanstående personer.

Källa: Branschöversikt över industrin, byggverksamheten, handeln och tjänsterna. Statistikcentralen.

Branschöversikter och förfrågningar:

Branschöversikt över industrin (på finska), Tarja Hatakka (09) 1734 3553

Branschöversikt över byggverksamheten (på finska), Jukka Oikarinen (09) 1734 2969

Branschöversikt över handeln(på finska), Marko Tuomiaro (09) 1734 2705

Branschöversikt över tjänsterna(på finska), Antti Santaharju (09) 1734 2720, Aki Niskanen (09) 1734 2657 och Tiina Karppanen (09) 1734 2656

E-post:palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Mer om branschöversikterna i följande nummer av tidskriften Tieto&trendit, som utkommer vecka 27.