Pressmeddelande 22.5.2006

Tieto&trendit: Förklaringen till de allt vanligare korttidsjobben ligger hos förvärvsarbetande studerande

Redan var sjunde sysselsatt är i dag samtidigt studerande och varannan studerande jobbar. Detta är en bidragande orsak till att korttidsjobben blivit allt vanligare, skriver Pekka Myrskylä i det nyaste numret av tidskriften Tieto&trendit.

Antalet studerande ökar snabbt. Av de stora årsklasserna avslutade nästan hälften sina studier efter grundskolestadiet och bara lite över 10 procent tog studenten. I dag avslutar däremot bara 10 procent sina studier efter grundskolestadiet och över hälften avlägger studentexamen.

Också modellen för finansiering av studierna har ändrats radikalt. De stora årsklasserna tog studielån och endast ett fåtal studerande arbetade regelbundet. Idag finansierar studerande sina studier med studiepenning och arbeten, bara en minoritet tar lån.

Förvärvsarbetet bland studerande har flerdubblats

År 1996 förvärvsarbetade 23 procent av de studerande, år 2004 var siffran redan uppe i 46 procent. Antalet studerande som arbetar har nästan tredubblats under åtta år. Jämfört med år 1996 har sysselsättning bland studerande i gymnasiet nästan fyrdubblats, i yrkesskolor över tredubblats, i yrkeshögskolor femdubblats och i universitet fördubblats.

Ökad efterfrågan på arbetskraft lockar studerande ut på arbetsmarknaden redan långt innan examina har avlagts. Av de något under två miljoner sysselsatta år 1996 studerade bara 5 procent samtidigt, år 2004 var motsvarande siffra redan 13 procent.

Antalet sysselsatta har ökat från år 1996 med omkring 330 000. Nästan 200 000 av dem är studerande. Redan nu studerar var sjunde sysselsatt vid någon läroanstalt.

USA lockar eliten bland studerande

Studier utomlands har ökat så pass mycket att man kan tala om globalisering av studietjänster, skriver Aku Alanen i sin artikel. Studietjänsterna bildade mätt med omsättning redan över 3 procent av världens tjänsteexport år 2001. Utbildningstjänsterna har dock den största betydelsen som en strukturell faktor som inverkar på framtiden.

Enligt OECD:s statistik lockar USA en betydande del, dvs. omkring 30 procent, av alla högskolestuderande. England, Tyskland och Frankrike lockar skilt för sig lite över en tiondedel av studentströmmarna. Finland ligger lägst på listan, vilket berättar om vårt lands dragningskraft. Finlands låga andel beror också på att vårt land är litet till storleken, konstaterar Alanen.

Förfrågningar:
utvecklingschef Pekka Myrskylä, Statistikcentralen, (09) 1734 3555
överaktuarie Aku Alanen, Statistikcentralen, (09) 1734 3320
specialredaktör Satu Elho, Statistikcentralen, (09) 1734 2785

Länkar:
Läs mer i tidskriften Tieto&trendit www.tilastokeskus.fi/tietotrendit (på finska)
Prenumerera påtidskriften via Statistiktorget eller försäljningstjänsten (09) 1734 2011, myynti@stat.fi