Pressmeddelande 16.5.2006

Tillväxtöversikten ger mer information om konjunkturutvecklingen

Med hjälp av Statistikcentralens nya produkt Tillväxtöversiktenär det möjligt att mer noggrant än tidigare analysera företagens omsättning och lönesumma i ett kort utvecklingsperspektiv. Tillväxtöversikten erbjuder betydande tilläggsinformation om orsakerna till utvecklingen av ekonomin och om strukturomvandlingarna.

I Tillväxtöversikten tas bland annat upp:
·  inverkan av olika stora företag på en näringsgrens tillväxt
·  tillväxtföretagens andel av hela företagsbeståndet inom en näringsgren
·  faktorer bakom konjunkturutvecklingen: är orsaken t.ex. till en långsam ökning den att bara några företags omsättning ökar kraftigt, medan andras visar en klar minskning
· utveckling av antalet företag med snabb resp. långsammare utveckling.

Inom den kemiska industrin och en del av metallbranscherna står de små och medelstora företagen för tillväxten

Den nyaste Tillväxtöversikten visar att lönesummeökningen på 4,6 procent inom industrinäringarna under det första kvartalet år 2006 till största delen berodde på att lönesumman ökade i stora företag som sysselsätter fler än 250 personer. Däremot stod små företag som sysselsätter mindre än 50 personer och medelstora företag som sysselsätter 50-249 personer för tillväxten inom den kemiska industrin samt inom metallframställning och metallvarutillverkning.

Ökningen av lönesumman inom den kemiska industrin stannade på 1,4 procent under årets första kvartal på grund av den negativa utvecklingen när det gäller stora företag. För den positiva utvecklingen av lönesumman inom metallframställningen stod i huvudsak de medelstora företagen, medan åter hälften av lönesummeökningen på 8,9 procent inom metallvarutillverkningen genererades av små företag.

Inom servicenäringarna flest tillväxtföretag inom arbetsförmedling och rekrytering

Inom servicenäringarna ökade lönesumman under årets första kvartal med 5,7 procent från året innan. Lönesumman ökade bland 64 procent av företagen inom servicenäringarna, och 34 procent av företagen inom näringsgrenen nådde upp till en ökning på mer än 15 procent. Flest företag med en ytterst kraftig ökning fanns det inom näringsgrenarna arbetsförmedling och rekrytering samt inom detektiv- och bevakningsverksamhet samt säkerhetstjänst. Bland företagen inom arbetsförmedling och rekrytering steg lönesumman med mer än 15 procent bland 49 procent av företagen jämfört med motsvarande period året innan. Inom fastighetsverksamhet fanns det däremot det klart minsta antalet tillväxtföretag, bara 23 procent av företagen inom näringsgrenen.

Tillväxtöversikten produceras på uppdrag

Tillväxtöversikten är en avgiftsbelagd produkt, som består av en Excel-fil med nyckeltal och diagram. Produkten kan också kompletteras med en noggrannare expertanalys. Översikten produceras varje kvartal på basis av uppgifter om omsättnings- och lönesummaindexen för hela landet samt de regionala eller företagsvisa konjunkturgraferna. Tillväxtöversikter kan beställas över olika näringsgrenar inom tillverkning, byggverksamhet, handel och service.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten. Konjunkturtjänster för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Moilanen (09) 1734 2709, Tiina Herttuainen (09) 1734 3619, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar:
http://tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu/index_sv.html

Statistikbeskrivningar med anknytning till näringsgrenarna i Tillväxtöversikten
Industri
Byggande
Handel
Tjänster