Pressmeddelande 21.3.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2006

- Antalet sysselsatta 47 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,5 procent
- Antalet arbetslösa 18 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent, 219 000 personer arbetslösa
- 52 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i februari 2 395 000, dvs. 47 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade särskilt bland dem som fyllt 55 år. Sysselsättningen förbättrades bara inom den privata sektorn. Både antalet löntagare och antalet företagare ökade. Antalet arbetsplatser ökade mest i Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla15 - 64-åringar, var i februari 67,5 procent. Detta var 0,8 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män steg till 68,8 procent och för kvinnor till 66,2 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet steg till 68,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2/2005 - 2/2006, tusen personer

  Februari 2006 Februari 2005 FÖRÄNDRING, %
2/05 - 2/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 395 2 348 2,0
 - löntagare 2 087 2 060 1,3
 -företagare och företagarfamiljemedlemmar 308 288 6,7
  Relativt sysselsättningstal, % 67,5 66,7 0,8 2
  Arbetslösa 1 219 237 -7,6
  Relativt arbetslöshetstal, % 8,4 9,2 -0,8 2
  Arbetskraften totalt 2 614 2 585 1,1
  Arbetskraftsandel, % 66,1 65,6 0,5 2
  Utanför arbetskraften totalt 1 343 1 357 -1,0
  - studerande 387 383 -1,0
  - i hushållsarbete 83 85 -3,1
 latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
80 73 9,2
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 271 290 -6,5
  - arbetslösa längre än ett år 70 74 -5,2
 Sysselsatta genom åtgärder 36 39 -5,7
 I arbetskraftsutbildning 31 33 -6,3
 I arbetspraktik, arbetsalternering 18 17 3,7
 Nya lediga arbetsplatser vid
arbetskraftsbyråerna
52 43 21,3
 Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i februari 219 000 arbetslösa, dvs. 18 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 8,4 procent, då det året innan var 9,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 8,5 procent och för kvinnor 8,2 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i februari 8,1 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15 - 24-åringar, var 23,2 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,8 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 14,3 procent.

I slutet av februari 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 271 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 19 000 mindre än i februari året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 lägre jämfört med februari i fjol. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften. Det fanns 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 3 000 mindre än i februari i fjol. I februari anmäldes 52 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i februari året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 15 000 personer.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225
Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, E-post: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi;
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)