Pressmeddelande 6.2.2006

Tieto&trendit: Återexporten ökar Finlands export till Ryssland

Utrikeshandeln med Ryssland har ökat snabbt de senaste åren. Den stora efterfrågan på konsumtionsvaror i Ryssland har i synnerhet ökat återexporten via Finland. Strukturen hos exporten till Ryssland har också förändrats klart jämfört med 1990-talet, skriver ekonomist Simon-Erik Ollus i det nyaste numret av Statistikcentralens tidskrift Tieto&trendit.

I januari-september 2005 var Ryssland redan Finlands näst viktigaste exportland. Finlands export till Ryssland har ökat snabbt under de två senaste åren. Skillnaden till det största exportlandet Sverige var bara ett par hundra miljoner euro. Värdet på Finlands export till Ryssland var i januari-september 4,0 miljarder euro. Strukturen på exporten till Ryssland håller också på att förändras. Orsakerna till förändringen har varit att Rysslands marknader har öppnats för den internationella handeln, utvecklingen av den inhemska produktionen i Ryssland, ökad konsumtion i Ryssland samt förändringar i Finlands produktionsstruktur.

En betydande del av exporten är återexport och i synnerhet återexport av konsumtionsvaror. Konsumtionsvarorna importeras först till Finland och exporteras sedan över den finska tullgränsen till Ryssland, vilket höjer siffrorna för Finlands export till Ryssland. Den inverkan som liknande export har på den inhemska inkomstbildningen och sysselsättningen är dock marginella jämfört med normal exportproduktion. Logistikbranschen är den bransch som har mest nytta av återexporten.

Temat i det nyaste numret av tidskriften Tieto&trendit är Ryssland. Förutom export behandlas bl.a. den ryska ekonomins kraftiga tillväxt, investeringar i S:t Petersburg, förändringar i ryssarnas konsumtion samt Rysslands och EU:s relationer.

Finlands elproduktion minskade

I januari-september 2005 minskade produktionen av el, gas och vattenförsörjning med drygt 17 procent från året innan. Detta är den största volymminskningen i produktionen på minst 15 år. Den inhemska produktionen inom denna bransch började gå nedåt redan i januari och utvecklingen var fortsatt svag hela året. Ännu året innan ökade den inhemska produktionen med drygt en procent och år 2003 med rentav 11 procent från föregående år. Uppgifterna framgår av tidskriften Tieto&trendit och Statistikcentralens branschöversikt.

Den minskade inhemska produktionen berodde på ett bättre vattenår än normalt i de nordiska länderna. Detta minskade behovet av inhemsk kondensproduktion av el. Också EU:s interna utsläppshandel och priserna på utsläppsrätter inverkade för sin del på utvecklingen. Priserna på utsläppsrätter steg år 2005 mer än väntat.

Expertanalyser av ekonomiska trender

I årets första nummer av tidskriften Tieto&trendit behandlas utöver Ryssland-temat och förändringarna i elproduktionen också mångsidigt inhemska och internationella ekonomiska trender. Trenderna belyses av bl.a. Paavo Suni, forskare vid ETLA. Han behandlar den ekonomiska tillväxten i världen. Professor Tauno Tiusanen från Villmanstrands tekniska universitet analyserar utvecklingen av den nordliga dimensionen. Dessutom berättar Erkki Liikanen, chefdirektör för Finlands Bank, om tjänsternas produktivitetsutveckling.

Sedan oktober 2005 har Statistikcentralen gett ut den nya tidskriften Tieto&trendit (på finska). Tidskriften, som utkommer åtta gånger om året, innehåller mångsidiga uppgifter om Finland samt omfattande internationella jämförelseuppgifter. Innehållet i den nya tidskriften fokuseras på ekonomi, dessutom behandlas olika fenomen i anknytning till samhället och miljön. Förutom nyheter och artiklar varierar temat. I numren för år 2006 behandlas bland annat företagens konkurrenskraft och vilka faktorer som inverkar på dragningskraften hos olika områden, hållbar utveckling samt arbete och produktivitet. Temat för numret som kommer ut i mars 2006 är externalisering vid företag.

Förfrågningar:
ekonomist Simon-Erik Ollus, Finlands Bank 040 524 8226
specialredaktör Satu Elho, Statistikcentralen (09) 1734 2785

Länkar:
Tidskriftens webbplats www.tilastokeskus.fi/tietotrendit (på finska)
Statistikcentralens branschöversikter
www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset (på finska)

Prenumerera på tidskriften på Statistiktorget (på finska) eller via försäljningstjänsten (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi