Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Pressmeddelande 20.9.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2005

- Antalet sysselsatta 20 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,0 procent
- Antalet arbetslösa 21 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,2 procent, 188 000 personer arbetslösa
- 36 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i augusti 20 000 personer fler än året innan. Antalet företagare ökade, men antalet löntagare var oförändrat. Antalet löntagare med fortlöpande heltidsarbete ökade med 33 000. Antalet anställningsförhållanden på del- och/eller visstid var 32 000 färre än i augusti året innan. Inom den privata sektorn ökade sysselsättningen, medan antalet arbetsplatser minskade inom den offentliga sektorn. Sysselsättningen ökade bl.a. inom företagstjänster, sociala tjänster, byggverksamheten och handeln. Antalet arbetsplatser minskade inom industrin, utbildningen och den offentlig förvaltningen. Antalet arbetsplatser ökade inom Västra Finlands län och minskade inom Lapplands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar, var i augusti 69,0 procent. Detta var 0,2 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,3 procentenheter till 67,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,8 procentenheter och var 70,3 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var i augusti 67,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 8/2004 - 8/2005, tusen personer

  Augusti 2005 Augusti 2004 FÖRÄNDRING, %
8/04-8/05
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 437 2 417 0,8
 - löntagare 2 128 2 128 0,0
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 308 289 6,6
 Relativt sysselsättningstal, % 69,0 68,8 0,2 2
 Arbetslösa1 188 209 -9,9
 Relativt arbetslöshetstal, % 7,2 8,0 -0,8 2
 Arbetskraften totalt 2 625 2 626 -0,0
 Arbetskraftsandel, % 66,5 66,7 -0,2 2
 Utanför arbetskraften totalt 1 324 1 310 1,1
 - studerande 324 319 1,5
  - i hushållsarbete 84 88 -4,1
 latent arbetssökande av personer utanför  arbetskraften 88 102 -13,7
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 269 281 -4,17
  - arbetslösa längre än ett år 73 74 -1,6
 Sysselsatta genom åtgärder 34 37 -6,6
 I arbetskraftsutbildning 23 25 -5,4
 I arbetspraktik, arbetsalternering 20 20 2,1
 Nya lediga arbetsplatser vid  arbetskraftsbyråerna 36 28 29,7
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendation
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i augusti 188 000 arbetslösa, dvs. 21 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent, då det året innan var 8,0 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i augusti 8,2 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 1,2 procentenheter till 7,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,5 procentenheter och var 6,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15 - 24-åringar, var 13,9 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 5,9 procent, och högst i Uleåborgs län, 10,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-augusti år 2005 i medeltal 2 402 000 personer, dvs. 32 000 fler än under motsvarande period i fjol. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 233 000, dvs. 12 000 färre än i januari-augusti år 2004.

I slutet av augusti 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 269 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 11 000 lägre än i augusti i fjol. Arbetslösheten sjönk från året innan inom alla TE-centralsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 3 000 färre än i augusti året innan. Åtgärderna gällde 3,0 procent av arbetskraften. Det fanns 32 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i augusti i fjol. I augusti anmäldes 36 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i augusti året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsfördelningsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 14 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434.
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html (på finska);
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg (09) 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska)