Pressmeddelande 26.7.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2005

- Antalet sysselsatta 40 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 71,5 procent
- Antalet arbetslösa nästan oförändrat
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,7 procent, 239 000 personer arbetslösa
- 29 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under januari-juni år 2005 i medeltal 39 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juni 40 000 personer fler än året innan. Antalet löntagare ökade och men antalet företagare minskade. Antalet anställningsförhållanden på del- och/eller visstid var 47 000 fler än i juni året innan. Sysselsättningen ökade bl.a. inom byggverksamheten, handeln, sociala tjänster och inom gruppen övriga tjänster. Antalet arbetsplatser minskade inom lantbruket, inom gruppen övrig industri, transport och hälsovårdstjänster. Antalet arbetsplatser ökade inom alla län förutom inom Lapplands län, där antalet var nästan oförändrat.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar, var i juni 71,5 procent. Detta var en procentenhet högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,6 procentenheter till 69,5 procent och för män med 0,3 procentenheter till 73,4 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var i juni 68,0 procent.

Förändringar i sysselsättningen 6/2004 - 6/2005, tusen personer

  Juni 2005 Juni 2004 FÖRÄNDRING, %
6/04 - 6/05
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 521 2 481 1,6
- löntagare 2 210 2 162 2,2
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 311 319 -2,5
Relativt sysselsättningstal, % 71,5 70,5 1,0 2
Arbetslösa1 239 241 -0,7
Relativt arbetslöshetstal, % 8,7 8,9 -0,2 2
Arbetskraften totalt 2 760 2 721 1,4
Arbetskraftsandel, % 69,9 69,2 0,7 2
Utanför arbetskraften totalt 1 187 1 213 -2,2
- studerande 170 188 -9,3
- i hushållsarbete 92 102 -9,9
latent arbetssökande av personer utanför arbetskraften 111 115 -3,7
 
Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 285 296 -3,7
- arbetslösa längre än ett år 73 74 -1,2
Sysselsatta genom åtgärder 36 37 -3,2
I arbetskraftsutbildning 23 25 -6,2
I arbetspraktik, arbetsalternering 20 20 3,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 29 23 25,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendation
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i juni 239 000 arbetslösa, dvs. nästan lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent, då det året innan var 8,9 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i juni 8,2 procent, då det i maj var 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 9,0 procent och för män 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15 - 24-åringar, var 20,5 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 6,8 procent, och högst i Lapplands län, 14,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-juni år 2005 i medeltal 2 381 000 personer, dvs. 39 000 fler än under motsvarande period i fjol. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 246 000, dvs. 10 000 färre än i januari-juni år 2004.

I slutet av juni 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 285 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 11 000 lägre än i juni i fjol. Arbetslösheten sjönk från året innan inom alla TE-centralsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 2 000 färre än i juni året innan. Åtgärderna gällde 2,9 procent av arbetskraften. Det fanns 37 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 5 000 mindre än i juni i fjol. I juni anmäldes 29 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i juni året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsfördelningsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 16 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434.
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html;
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg (09) 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska)