Kulttuuritilasto 2013

 • Kulttuuritilasto on suomalaisen kulttuurin kokoomateos. Julkaisussa on tietoja Suomen vanhoista ja uusista vähemmistöistä, kielistä, uskonnoista, kulttuuriperinnöstä, kirjallisuudesta, teatterista, musiikista, elokuvasta, kuvataiteesta, käsi- ja taideteollisuudesta, kulttuuritapahtumista, kulttuurikeskuksista, kulttuurialan koulutuksesta, työvoimasta sekä taloudesta. Julkaisuun sisältyy myös kansainvälisiä vertailutietoja.

  Kulturstatistik är en samlingspublikation över den finländska kulturen. I publikationen finns uppgifter om Finlands gamla och nya minoriteter, språk, religioner, kulturarv, litteratur, teater, musik, film, bildkonst, hantverk och konstindustri, kulturevenemang, kulturcentra samt utbildning, arbetskraft och ekonomi inom kultursektorn. Publikationen innehåller också internationella jämförelseuppgifter.

  Cultural Statistics is compilation statistics on Finnish culture. The publication contains information about Finland’s old and new minorities, languages, religions, cultural heritage, literature, theatre, music, cinema, visual art, crafts and design, cultural events and cultural centres, cultural education, and labour force as well as the economy. The publication also contains international comparison data.
 • Publikationens titel på svenska: Kulturstatistik
 • Publikationens titel på engelska: Cultural Statistics
 • Ämnesområde: Kultur och massmedier
 • Anknyter till statistiken om:
 • Datum: 13.6.2014
 • Språk: suomi-englanti + osia ruotsiksi
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: ei
 • Pris: 59,00 euroa
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN: 1799-9561
  • Produktkod: 3138
  • Publikationsform: painettu
  • ISSN: 1456-825X
  • Produktkod: 3137

Jaa