Nyheter 24.9.2018

Hurdana värderingar är viktiga för finländarna?

Undersökningen Värderingar och åsikter i Finland har nyss inletts. I undersökningen utreds åsikter om t.ex. välbefinnande, sociala relationer och inkomstskillnader bland människor bosatta i Finland. Statistikcentralen samlar in intervjumaterialet och intervjuerna görs under september–januari. 

Undersökningen är en del av ett omfattande internationellt forskningsprojekt (European Social Survey, ESS), som omfattar nästan 30 länder.

– Det internationella ­perspektivet gör undersökningen unik, säger Statistikcentralens överaktuarie Henna Attila.

– Undersökningen görs i de flesta europeiska länder ­och på så sätt får man värdefulla jämförelseuppgifter om åsikterna hos invånare i olika länder, påminner överaktuarie Johanna Koivula. 

Påverka genom att delta

Med hjälp av undersökningen Värderingar och åsikter i Finland får medborgarna en möjlighet att framföra sina åsikter om samhället och samhällsförändringarna. Uppgifterna utnyttjas av t.ex. forskare, beslutsfattare och medborgarorganisationer.

Från Finland har 3 400 personer som är 15 år eller äldre valts ut för undersökningen på statistiska grunder. Man kan inte anmäla sig. Varje intervjuperson representerar med sina svar omkring 1 300 finländare.

– Om du får ett brev om att delta i intervjun och du gör det försäkrar du dig om att åsikterna bland människorna i ditt bostadsområde och i din ålder blir hörda, påminner överaktuarie Juhani Saari från Statistikcentralen.

Undersökningen görs nu för nionde gången och även den här gången som ett samarbete mellan Statistikcentralen och Åbo universitet. Undersökningen finansieras av Finlands Akademi.

Statistikcentralens egna intervjuare som bor runt om i Finland svarar för insamlingen av intervjumaterialet. De skickar alltid ett brev med information om undersökningen innan de tar kontakt med intervjupersonerna. De insamlade uppgifterna publiceras sedan som statistik, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras.

Resultaten från undersökningen publiceras i slutet av år 2019.

Mera information: överaktuarie Henna Attila tfn 029 551 3378, överaktuarie Johanna Koivula tfn 029 551 3571, överaktuarie Juhani Saari tfn 029 551 3575, förnamn.efternamn@stat.fi

Webbplatsen till undersökningen Värderingar och åsikter i Finland

Dela