Kunnittainen toimipaikkatilasto

Tietokanta sisältää toimipaikkatilastoja tarkimmalla toimialaluokituksen tasolla. Tilastoihin lukeutuvat mm. toimipaikkojen lukumäärä-, henkilöstömäärä- ja liikevaihtotiedot sekä yritystoiminnan keskittyminen. Aluejakoina tiedoissa ovat kunta, seutukunta, maakunta ja ELY-keskus.

Tietokannan avulla saadaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko kunnan tai naapurikuntien työllisyys suuryritysten varassa vai jakautuuko työllistyminen tasaisemmin pienempiin yrityksiin?
 • Mitkä ovat niin sanottuja riskikuntia, jos kunnan iso työllistäjä vähentää väkeä tai lopettaa toimintansa kokonaan?
 • Kuinka merkittäviä työllistäjiä kuntasi pk-yritykset ovat, ja miten tilanne on kehittynyt?
 • Mitkä ovat eri kuntien ja toimialojen toimipaikkojen lukumäärät, henkilöstömäärät ja liikevaihdot?

Esimerkkikuvio tietosisällöstä

Kuviosta nähdään, että vuonna 2017 henkilöstömäärästä suurin osuus yli 1 000 henkeä työllistävissä yrityksissä oli Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämessa. Vastaavasti Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa yli 1 000 henkeä työllistävissä yrityksissä työskenteli alhaisin osuus työllisistä kaikista maakunnista.

Yli 1000 henkeä työllistävien yritysten henkilöstön osuus maakunnittain vuonna 2017, %

Kunnittainen toimipaikkatilasto

Kunnittainen toimipaikkatilasto kuvaa kattavasti eri toimialojen toimipaikkojen tietoja kuntatasolla. Palvelu tarjoaa käyttäjälleen aikasarjoja myös seutukunta-, maakunta- ja ELY-keskus -tasolla. Tietokanta sisältää tietoja toimipaikkojen lukumääristä, henkilöstömääristä ja liikevaihdoista toimialaluokituksen kirjain-, 2-numero sekä 5-numerotasolla.

Aikasarjojen avulla on mahdollista tutkia muun muassa valitun toimialan henkilöstömäärän kehitystä vuosien välillä tarkasteltavan kunnan alueella. Lisäksi on mahdollista vertailla alueen liikevaihdon jakautumista toimialoittain sekä vertailla tuloksia eri alueiden välillä. Kunnittaisen toimipaikkatilaston taulukot ovat valittavissa tilastovuoden alueluokituksella sekä uusimman vuoden alueluokituksella alkaen vuodesta 2007.

Palvelun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin.

Keskittymistilasto

Keskittymistilasto kuvaa henkilöstön jakautumista yrityskokoluokkiin eri alueilla. Keskittymistilaston avulla voi tutkia kuinka riippuvainen kunnan työllisyystilanne on muutamista suurista työllistäjistä, ja miten erikokoiset yritykset työllistävät kunnan alueella.

Keskittymistilasto sisältää aikasarjat kunta-, seutukunta- ja maakuntatasoisina toimipaikkojen lukumääristä sekä henkilöstöstä yrityskokoluokittain. Keskittymistilaston tiedot perustuvat KunTo-palvelun tapaan Tilastokeskuksen yritysrekisteriin. Palvelusta löytyy tietoja sekä uusimman vuoden että tilastovuoden alueluokituksilla.

Käsitteet: Kunnittainen toimipaikkatilasto

Toimipaikkoja

Toimipaikkojen lukumäärä alueella ja toimialalla tilastovuonna.

Liikevaihto (1 000 euroa)

Toimipaikkojen liikevaihto alueella ja toimialalla tilastovuonna.
Liikevaihto käsittää varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Henkilöstö

Toimipaikkojen henkilöstömäärä alueella ja toimialalla tilastovuonna.
Henkilöstö käsittää palkansaajat sekä yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä

Liikevaihto/henkilö (1 000 euroa)

Liikevaihto / henkilö

Liikevaihto/toimipaikka (1 000 euroa)

Liikevaihto / toimipaikka

Henkilöstö/toimipaikka

Henkilöstö / toimipaikka

Alue

Koko maa, kunta, seutukunta, maakunta tai ELY-keskus.

Toimiala

Toimialaluokitus kirjaintasolla, 2-numerotasolla ja 5-numerotasolla

Vuosi

KunTo-palvelun aikasarja tilastovuoden alueluokituksilla 1993–2016. Kuntatason tiedoista löytyy tämän lisäksi tiedot myös vuosilta 1986, 1988–1990. KunTo-palvelun aikasarja uusimmalla alueluokituksella 2007–2018.

Keskittymistilaston aikasarja uusimmalla ja tilastovuoden alueluokituksella 2006–2016.

Aikasarja tilastovuoden alueluokituksella
Vuosi Alueluokitus Toimialaluokitus
1986 1986 TOL 1988
1988 1988 TOL 1988
1989 1989 TOL 1988
1990 1989 TOL 1988
1993–2000 2000 TOL 1995
2001 2001 TOL 2002
2002–2005 2005 TOL 2002
2006–2007 2006–2007 TOL 2002
2008–2018 2008–20178 TOL 2008
Aikasarja uusimmalla alueluokituksella
Vuosi Alueluokitus Toimialaluokitus
2001-2007 2009 TOL 2002
2007-2012 2020 TOL 2008
2013-2018 2020 TOL 2008

Tietosuoja

Tietoja suojataan, jos jollakin toimialalla toimipaikkojen lukumäärä on alle 3. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muiden suojaamattomien tietojen perusteella. Tietojen suojaaminen koskee liikevaihto- ja henkilöstämäärämuuttujia.

 

Käsitteet: Keskittymistilasto

Yrityksiä

Yritysten lukumäärä, joilla on vähintään yksi toimipaikka alueella.

Toimipaikkojen lukumäärä

Yritysten toimipaikkojen lukumäärä alueella.

Henkilöstö

Toimipaikkojen henkilöstö alueella.

Kumulatiivinen henkilöstö (kertymä)

Henkilöstön kumulatiivinen lukumäärä kokoluokittain.

Prosenttiosuus henkilöstöstä, %

Toimipaikkojen henkilöstön osuus koko alueen henkilöstöstä kokoluokassa.

Kumulatiivinen prosenttiosuus, % (kertymä)

Henkilöstön kumulatiivinen prosenttiosuus kokoluokittain.

Alue

Koko maa, maakunta, seutukunta, kunta.

Kokoluokka

Kokoluokat määräytyvät koko yrityksen tilastovuoden henkilöstömäärän mukaisesti. Kokoluokat ovat:

 • 0 (alle 0,5 henkilötyövuotta)
 • 1
 • 2
 • 3-4
 • 5-9
 • 10-19
 • 20-49
 • 50-99
 • 100-149
 • 150-199
 • 200-249
 • 250-499
 • 500-999
 • 1000
 • Yhteensä

Vuosi

Aikasarja ulottuu vuodesta 2006 tuoreimpaan julkaistuun yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastovuoteen. Tiedot löytyvät sekä uusimmalla että tilastovuoden alueluokituksella.

Tietosuoja

Taulukoissa ei ole suojattavia tietoja, sillä esitettävät tiedot ovat julkisia.

Kohdejoukko ja rajaus

Tilastoon on valittu liiketoiminnan yritykset/toimipaikat, joiden toiminta-aika ylitti tilastovuonna puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan.
Vuosittaiset liikevaihtorajat:

 • 9258 euroa vuonna 2005
 • 9636 euroa vuonna 2007
 • 9838 euroa vuonna 2008
 • 9821 euroa vuonna 2009
 • 9979 euroa vuonna 2010
 • 10 340 euroa vuonna 2011
 • 10 595 euroa vuonna 2012
 • 10 846 euroa vuonna 2013 (Vuoden 2013 tiedoista alkaen mukaan on otettu lisäksi taserajan 170 000 euroa ylittävät yritykset.)
 • 11 016 euroa vuonna 2014
 • 11 196 euroa vuonna 2015
 • 11 296 euroa vuonna 2016
 • 11 376 euroa vuonna 2017
 • 11 598 euroa vuonna 2018

Laajennus vuoden 2007 tilastossa

Vuodesta 2007 yritysrekisterin vuositilastoon on lisätty perheviljelmät, jotka aiemmin puuttuivat tilastosta. Uudet yksiköt ovat 01-alkuisilla toimialoilla (Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut). Näiden toimialojen yritysten määrä on noussut tämän seurauksena yhteensä lähes 46 000:lla ja henkilöstön määrä yli 45 000:lla. Tilastossa 01-alkusille toimialoille ei vuodesta 2007 lähtien ole aiemmista vuosista poiketen tilastoitu liikevaihtoa, koska perheviljelmillä ei ole liikeyritysten liikevaihtoa vastaavaa käsitettä. Näin ollen myös muiden näillä toimialoilla toimivien yritysten kuin perheviljelmien liikevaihto puuttuu tilastoista (oli vuonna 2006 lähes 855 milj. euroa).

Yritysrekisterin vuositilaston muutokset yritystilastouudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Tilastovuodesta 2013 lähtien yritysrekisterin ja tilinpäätöstilastojen yritystiedot julkaistaan yhtenä tilastona: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. Toimipaikkatiedot puolestaan julkistetaan osana Alueellista yritystoimintatilastoa.

Uudistus parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, liikevaihto- ja henkilöstötietojen ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, jonka perusteella tilastoitava yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan. Alkutuotannon toimialojen osalta tilastossa ovat tilastovuodesta 2013 alkaen mukana alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset, kun myynnit ylittävät tilastointirajan. Alueellisessa yritystoimintatilastossa on ollut muutoksia myös tiedonkeruussa: liikevaihtotieto kerätään nykyään vain alue- ja toimialatiedonkeruussa, kun tietoa kysyttiin aiemmin myös yritysrekisterin henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedustelussa.

Muutoksista johtuen tilastovuodesta 2013 alkaen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ja Alueellisen yritystoimintatilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin Yritysrekisterin vuositilaston lukuihin. Tilinpäätöstietojen osalta tiedot on laskettu yhtenäisellä tavalla tilastovuodesta 2012 eteenpäin.

Seuraavissa luvuissa on esitelty Yritys- ja toimipaikkarekisterin vuositilaston näkökulmasta tilastoinnin suurimmat muutokset:

Yritysrekisterin tietosisällön merkittävimmät muutokset

 • Aiemmin Yritysrekisterin vuositilastoon tulivat yritykset ja toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta tilastovuonna ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan (10 846 euroa vuonna 2013). Vuoden 2013 tiedoista alkaen mukaan on otettu lisäksi taserajan 170 000 euroa ylittävät yritykset.
 • Aiemmin yritysrekisterin tiedoissa ei ollut mukana kuntien liikelaitoksia toisin kuin tilinpäätöstilastoissa. Nyt kuntien liikelaitokset ovat mukana rakenne- ja tilinpäätöstiedoissa. Kuntien liikelaitoksia on erityisesti toimialoilla 36: Veden otto, puhdistus ja jakelu ja 37 Viemäri- ja jätevesihuolto.
 • Yritysten lukumäärä on uudistusten myötä kasvanut noin 30 000 yrityksellä. Suurin muutos on alkutuotannon toimialalla (n. 10 000 yritystä lisää). Tilastossa ovat tilastovuodesta 2013 alkaen mukana alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset, kun myynnit ylittävät tilastointirajan. Tästä syystä mm. metsänmyyntitulot näkyvät yritystoimintana.
 • Uudistuksen yhteydessä on siirrytty käyttämään verohallinnon oikeudellisen muodon koodistoa.
 • Käyttöön on myös otettu uudempi sektoriluokitus 2012: /meta/luokitukset/sektoriluokitus/001-2013/kuvaus.html

Yritysrekisterin tiedonkeruuta on uudistettu

Toimipaikkojen liikevaihtotieto kerätään nyt ainoastaan alue- ja toimialatiedonkeruussa muiden tietojen yhteydessä noin 2000 teolliselta toimipaikalta ja n. 180 liiketoimintayksiköltä (palvelualojen toimipaikalta tai toimipaikkayhdistelmältä), kun liikevaihtotietoa kysyttiin aiemmin myös yritysrekisterin henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedonkeruussa n. 17 000 toimipaikalta. Tästä aiheutuvaa laadunmuutosta on vaikea arvioida, sillä liikevaihdon ilmoittaminen tarkalla toimipaikkajaolla on ollut yrityksille usein haastava tehtävä. Tiedonkeruussa pyritään kuitenkin saamaan kaikkien suurimpien yritysten toimipaikkatiedot käsiteltyä mahdollisimman vertailukelpoisesti edellisvuoteen nähden. Muiden kuin kyselystä saatavien toimipaikkojen osalta toimipaikoittaiset liikevaihtotiedot estimoidaan yritysten liikevaihdon ja toimipaikkojen toimiala- ja henkilöstöjakauman avulla, jolloin päästään näiden osalta aiempaa vertailukelpoisempaan laatuun.

Toimipaikoittaiset henkilöstömäärätiedot kerätään edelleenkin pääosin yritysrekisterin ja työssäkäyntitilaston yhteisellä henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedustelulla. Tämä tarkoittaa sitä, että uudistuksen yhteydessä henkilöstömäärätiedoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ja näin ollen vuositietojen aikasarja ei katkea tämän tiedon osalta.