Offentlig ekonomi

Statens budgetekonomins inkomster och utgifter

  Bokslut Budget 1) Proposition Förändring   
  2016 2017 2018 2017–2018  
  mn € mn € mn € mn € %
Inkomster           
Skatter och inkomster av skattenatur 41 787 41 663 43 997 2 334 6
– av inkomst och förmögenhet 13 261 13 149 14 498 1 349 10
– av omsättning 18 065 18 111 18 896 785 4
– acciser 7 195 7 190 7 378 188 3
– övriga skatter 3 154 3 077 3 107 30 1
– övriga inkomster av skattenatur 113 136 118 -18 -13
Inkomster av blandad natur 5 615 5 298 5 522 224 4
Ränteinkomster, försäljningsinkomster
av aktier och intäktsföring av vinst
1 638 2 485 2 769 284 11
Lån 2 971 6 045 3 386 -2 659 -44
Totalt 52 012 55 492 55 675 183 0
Utgifter           
Riksdagen 160 180 125 -55 -31
Republikens president 11 14 19 5 39
Statsrådets kansli 205 211 210 -1 -0
Utrikesministeriet 1 055 1 079 1 092 13 1
Justitieministeriet 924 917 941 24 3
Inrikesministeriet 1 974 1 520 1 464 -56 -4
Försvarsministeriet 2 801 2 830 2 872 42 1
Finansministeriet 17 373 17 026 17 195 169 1
Undervisnings- och kulturministeriet 6 709 6 759 6 585 -175 -3
Jord- och skogsbruksministeriet 2 535 2 584 2 595 10 0
Kommunikationsministeriet 2 963 3 228 3 363 135 4
Arbets- och näringsministeriet 2 974 3 050 2 842 -209 -7
Social- och hälsovårdsministeriet 13 011 14 599 14 961 361 2
Miljöministeriet 203 187 181 -6 -3
Räntor på statsskulden 1 521 1 308 1 232 -76 -6
Totalt 54 419 55 492 55 675 183 0

1) Inkl. tilläggsbudget

Källa: Budgetpropositionen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.9.2017

Offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

  Underskott (-) / överskott (+) (EDP) Skuld (EDP)
  mn € % av BNP mn € % av BNP
1975 906 5,0 1 180 6,5
1980 1 262 3,7 3 773 11,2
1990 4 834 5,3 12 547 13,8
2000 9 341 6,9 57 926 42,5
2010 -4 883 -2,6 88 160 47,1
2011 -2 056 -1,0 95 490 48,5
2012 -4 362 -2,2 107 708 53,9
2013 -5 315 -2,6 114 801 56,5
2014 -6 597 -3,2 123 696 60,2
2015 -5 782 -2,8 133 175 63,5
2016* -3 867 -1,8 136 040 63,0
2017* -1 279 -0,6 137 286 61,4

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Offentliga sektorns underskott och skuld

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2018

Skatter och avgifter av skattenatur 1)

  2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
  Till löpande priser, mn €
Inkomstskatter 29 334 29 202 30 797 31 479 32 371 32 933
Obligatoriska socialskyddsavgifter 23 776 25 261 25 632 26 011 26 639 27 628
Förmögenhetsskatter 2 138 2 361 2 599 2 719 3 017 3 066
Skatter på varor och tjänster 27 240 28 186 29 430 29 572 29 801 31 265
Övriga skatter 262 259 230 246 246 262
Skatter och avgifter, totalt 82 750 85 269 88 688 90 027 92 074 95 154
  I förhållande till BNP, %
Inkomstskatter 14,9 14,6 15,1 15,3 15,4 15,3
Obligatoriska socialskyddsavgifter 12,1 12,6 12,6 12,7 12,7 12,8
Förmögenhetsskatter 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4
Skatter på varor och tjänster 13,8 14,1 14,5 14,4 14,2 14,5
Övriga skatter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Skatter och avgifter, totalt 42,0 42,7 43,6 43,8 43,9 44,1

* preliminär uppgift

1) Inkl. offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner

Källa: Statistikcentralen, Skatter och avgifter av skattenatur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.8.2017

Offentligt utvecklingssamarbete

 

  Nettobelopp  
  Bilateralt samarbete Multilateralt samarbete Totalt % av BNI
  mn € mn € mn €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 581,5 376,7 958,2 0,44
2017* 528,2 406,5 934,7 0,41

* preliminär uppgift

Källa: Utrikesministeriet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.4.2018

 

Ämnesområde: Offentlig ekonomi

Senast uppdaterad 18.4.2018