Paikkatietoa

Tilastokeskus tuottaa kartta-aineistoja (raja-aineistoja), tekee toimeksiantoina paikkatietoanalyysejä ja jakaa tilastoaineistoja Inspire-asetuksen mukaisen rajapintapalvelun kautta, jolloin aineistot ovat hyödynnettävissä suoraan eri paikkatieto-ohjelmissa.

Rekisteriaineistojen sisältämä tarkka koordinaattitieto mahdollistaa hallinnollisista aluejaoista riippumattomien aluejakojen muodostamisen ja tilastoaineistojen hyödyntämisen asiakkaille tehtävissä toimeksiannoissa paikkatietomenetelmiä käyttäen, esim. muodostamalla asiakkaan tarvitsemia vapaavalintaisia aluejakoja.

Sijaintitiedot

Tilastokeskuksen rekisteriperusteiset henkilötiedot pohjautuvat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestötietojärjestelmän (VTJ) tietoihin. VTJ:n aineisto on ns. kokonaisaineisto, joka kattaa Suomen koko väestön ja kaikki rakennukset. Tilastokeskus tuottaa tämän tietojärjestelmän tiedoista väestö-, rakennus- ja asuntotilastot. VTJ:n henkilöpohjaisia tietoja yhdistetään myös muista rekisteriaineistoista saataviin tietoihin muiden henkilötilastojen kuten koulutus- ja työssäkäyntitilastojen tuottamiseksi.

VTJ:n tiedot sisältävät sijaintitiedon. Väestörekisterissä olevilla henkilöillä on sijaintitieto, sekä osoitteena että koordinaatteina. Henkilöiden sijaintitieto perustuu asuinrakennusten sijaintitietoon. Asuinrakennusten osoite- ja koordinaattitietojen kattavuus koko maassa on lähes 100 %. Kaikista rakennuksista noin 98 %:lla on koordinaattitiedot. Muiden kuin asuinrakennusten osalta koordinaattikattavuus vaihtelee kunnittain.

VTJ:n sijaintitiedot perustuvat kuntien tekemiin osoite- ja koordinaattimäärittelyihin. Kunnat ilmoittavat osoitteet ja rakennusten koordinaatit VTJ:hin. Kunta määrittelee rakennuksen koordinaatit rakennuksen keskipisteen mukaan. Koordinaatit määritellään rakennushankeilmoituksen (ns. rakennusluvan) käsittelyn yhteydessä. Tilastokeskuksen aineistoissa sijaintitieto perustuu näihin rakennusten keskipisteiden koordinaatteihin.

Koordinaattitiedot on yhdistetty väestötietoihin 1960- ja 1970-lukujen taitteesta lähtien, jolloin väestön keskusrekisteri ja kiinteistörekisteri perustettiin. VTJ:n koordinaattitietoja täydennetään ja tarkastetaan jatkuvasti.