Suorat yritystuet vähenivät vuonna 2018

1. Tuet yritysten suuruusluokan mukaan

Vuonna 2018 kaikista yrityksistä lähes kahdeksan prosenttia sai yritystukea. Yritystueksi lasketaan tässä suorat yritystuet, lainat ja myönnetyt takaukset. Yritystukia sai 28 147 yritystä, eli 265 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vaikka määrällisesti kaksi kolmasosaa tukea saaneista yrityksistä oli mikroyrityksiä, kaikista mikroyrityksistä alle kuusi prosenttia sai tukea. Suhteellisesti tuensaajia oli eniten suuryrityksissä, joista 53 prosenttia sai yritystukea. Tukea saaneiden yritysten liikevaihto vastasi 39 prosenttia ja henkilöstö noin 37 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta ja henkilöstöstä.

Taulukko 1. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö kaikkiin yrityksiin verrattuna yritysten suurusluokan mukaan vuonna 2018

Yritysten suuruusluokka 1) Yrityksiä Tukea saaneita
yrityksiä, % 2)
Tukea saaneiden
liikevaihto, % 3)
Tukea saaneiden
henkilöstö, % 4)
Mikroyritys 321 579 5,8 0,8 1,2
Pieni yritys 35 780 22,3 5,3 7,8
Keskisuuri yritys 3 011 36,9 6,4 7,2
Suuri yritys 656 52,6 26,5 21,0
Yrityksiä yhteensä v. 2018 361 026 7,8 39,0 37,2
1) Mikroyritys, henkilökunnan koko alle 5 henkilöä tai tuntematon.
Pieni yritys, henkilökunnan koko 5-49 henkilöä.
Keskisuuri yritys, henkilökunnan koko 50-249 henkilöä.
Suuri yritys, henkilökunnan koko vähintään 250 henkilöä.
2) Tukea saaneiden yritysten määrä kaikista yrityksistä.
3) Tukea saaneiden yritysten liikevaihto kaikkien yritysten liikevaihdosta.
4) Tukea saaneiden yritysten henkilökunnan osuus kaikkien yritysten henkilökunnasta.

Suorien tukien määrä laski kaksi prosenttia noin 474 miljoonaan euroon. Lainojen määrä oli 347 miljoonaa euroa, mikä on 3,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Takausten määrä kasvoi 3,2 prosenttia 737 miljoonaan euroon.

Suorista tuista suurin osa kohdistuu pienille yrityksille ja mikroyrityksille. Mikroyritysten suorat tuet laskivat 151 miljoonaan euroon. Pienten yritysten saamat tuet kasvoivat melkein 20 miljoonaa euroa eli noin kymmenen prosenttia. Keskisuurten yritysten saamat suorat tuet kasvoivat vuoden takaisesta yli kaksikymmentä prosenttia 67 miljoonaan euroon. Suuryritysten saamat suorat tuet laskivat merkittävästi noin 50 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna suuryritykset saivat vielä 79 miljoonaa euroa suoraa tukea, joten tuesta on vähentynyt 37 prosenttia.

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan vuosina 2017-2018

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan vuosina 2017-2018

Pienten yritysten saamat lainat kasvoivat yli 11 prosenttia 163 miljoonaan euroon ja takaukset lähes yhdeksän prosenttia 387 miljoonaan. Mikroyritysten saamat lainat vähenivät lähes 13 prosentilla ja takaukset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 prosenttia. Keskisuuret yritykset saivat tukea tilastovuonna enemmän lainoina, mutta vähemmän takauksina kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti suurimmat muutokset tapahtuivat suuryritysten lainoissa ja takauksissa, mutta suuryritykset saavat kohtuullisen vähän lainoja ja takauksia, joten euromääräisesti muutokset eivät ole niin merkittäviä. Pienet yritykset saavat eniten sekä lainoja että takauksia, suuryritykset vähiten.

Kuvio 2. Yrityksille maksettujen lainojen suuruus yritysten suuruusluokan mukaan vuosina 2017-2018

Kuvio 2. Yrityksille maksettujen lainojen suuruus yritysten suuruusluokan mukaan vuosina 2017-2018

Kuvio 3. Yrityksille myönnettyjen takauksien suuruus yritysten suuruusluokan mukaan vuosina 2017-2018

Kuvio 3. Yrityksille myönnettyjen takauksien suuruus yritysten suuruusluokan mukaan vuosina 2017-2018

Taulukko 2. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten suuruusluokittain vuosina 2013-2018, tuhatta euroa

Vuosi Muuttuja Yrityksen suuruusluokka 1)
Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Yhteensä
2018 Yrityksiä 18 722 7 969 1 111 345 28 147
Maksetut tuet 150 991 206 300 66 620 49 708 473 618
Maksetut lainat 101 257 163 062 78 611 4 364 347 293
Myönnetyt takaukset 181 186 387 499 156 618 11 625 736 927
2017 Yrityksiä 19 132 7 835 1 092 353 28 412
Maksetut tuet 162 412 186 770 55 232 78 876 483 290
Maksetut lainat 116 126 146 004 72 153 24 743 359 027
Myönnetyt takaukset 187 662 356 553 165 358 4 160 713 734
2016 Yrityksiä 16 873 7 484 1 071 320 25 748
Maksetut tuet 147 739 167 466 58 492 84 986 458 684
Maksetut lainat 124 820 179 989 68 396 15 567 388 772
Myönnetyt takaukset 195 633 360 927 171 172 2 350 730 082
2015 Yrityksiä 20 129 8 762 1 188 374 30 453
Maksetut tuet 181 866 190 498 76 945 85 808 535 117
Maksetut lainat 202 250 194 061 72 839 18 493 487 643
Myönnetyt takaukset 162 489 350 753 181 017 26 591 720 849
2014 Yrityksiä 24 596 10 582 1 331 427 36 936
Maksetut tuet 209 415 188 156 69 976 100 257 567 803
Maksetut lainat 132 364 181 058 47 310 2 831 363 563
Myönnetyt takaukset 136 234 316 844 188 071 29 619 670 769
2013 Yrityksiä 23 879 9 433 1 234 409 34 955
Maksetut tuet 193 859 174 623 67 947 86 681 523 112
Maksetut lainat 139 013 147 133 54 822 14 566 355 534
Myönnetyt takaukset 123 259 252 999 122 984 27 907 527 150
1) Mikroyritys, henkilökunnan koko alle 5 henkilöä tai tuntematon.
Pieni yritys, henkilökunnan koko 5-49 henkilöä.
Keskisuuri yritys, henkilökunnan koko 50-249 henkilöä.
Suuri yritys, henkilökunnan koko vähintään 250 henkilöä

2. Yritystuet toimialoittain

Palvelualat ja teollisuus saavat suurimman osan tuista. Monet tukea saavat yritykset ovat myös kaupan ja rakentamisen alalla, mutta näissä tukisummat ovat pienempiä. Teollisuusyrityksen saamat suorat tuet yritystä kohden ovat huomattavan paljon suuremmat kuin muilla aloilla; keskimääräinen teollisuusyritys sai suoraa tukea 42 700 euroa, kun muiden toimialojen yritykset saavat keskimäärin noin 12 400 euroa yritystä kohden.

Tukea saaneiden yritysten lukumäärä on laskenut pääosin kaikilla toimialoilla, mutta metalliteollisuutta lukuun ottamatta teollisuusaloilla tukea saaneiden yritysten määrä on pysynyt samana. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä on suurin palvelualoilla (9676), kaupan alalla (3816) ja teollisuudessa (3754). Toimiala ei ole tiedossa 22 prosentilla tukea saaneista yrityksistä, mikä on 60 yritystä enemmän kuin vuonna 2017. Rakentamisen toimialalla yritystukea saaneiden määrä on laskenut suhteellisesti eniten, noin neljä prosenttia.

Kuvio 4. Tukea saaneiden yritysten lukumäärien osuudet toimialoittain vuonna 2018

Kuvio 4. Tukea saaneiden yritysten lukumäärien osuudet toimialoittain vuonna 2018
Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

2.1 Suorat tuet toimialoittain

Suoraa tukea maksettiin palvelualoille 170 miljoonaa euroa, mikä on 12 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Suorat tuet kaupan alalle kasvoivat melkein 14 prosenttia lähes 42 miljoonaan euroon. Metalliteollisuuden suorat tuet kasvoivat 4,2 prosenttia eli 3,6 miljoonaa euroa. Metsäteollisuuden suorat tuet vähenivät peräti 47 prosenttia. Muiden teollisuudenalojen suorat tuet kasvoivat hieman ja alkutuotannon suorissa tuissa oli 12,6 prosentin kasvu. Muiden kuin edellä lueteltujen toimialojen suorat tuet laskivat vuoden takaisesta.

Suorien tukien määrä 2010-luvulla on vähentynyt erityisesti alkutuotannossa, missä tuen määrä on puolittunut viidessä vuodessa. Teollisuusalojen tukien väheneminen tällä vuosikymmenellä johtuu pääosin metalliteollisuuden ja metsäteollisuuden tukien laskusta, muiden teollisuusalojen tuet ovat kasvaneet. Rakentamisen ja kaupan tukien määrä on liikkunut molempiin suuntiin 2010-luvulla. Palvelualojen tuet ovat säilyneet pääosin samansuuruisina lukuun ottamatta vuonna 2016 tapahtunutta notkahdusta. Vuosilta 2013-2018 tukea saaneiden yritysten lukumäärän, suorien tukien, maksettujen lainojen ja myönnettyjen takausten osalta tiedot on esitetty toimialoittain liitetaulukossa 1.

Kuvio 5. Suorat tuet toimialoittain 2010-2018

Kuvio 5. Suorat tuet toimialoittain 2010-2018
Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Merkittävä tekijä suuryritysten ja metsäteollisuuden tukien vähenemiseen on työ- ja elinkeinoministeriön energiatukien muutos. Energiatuet laskivat noin 23 miljoonaan euroon, kun vuonna 2017 energiatukia maksettiin 45 miljoonalla eurolla. Suuryritysten kohdalla energiatukien väheneminen oli 17 miljoonaa euroa. Sen lisäksi suuryritysten tukisummaan vaikutti Business Finlandin tukien väheneminen yli 11 miljoonalla eurolla. Myös suuryritysten saamat palkkatuet ja ELY-keskusten tuet pienenivät. Näin suuri väheneminen yritystuissa on poikkeuksellista, nimittäin edellisen kuuden vuoden aikana suuryritysten saamat suorat tuet olivat vähintään 78 miljoonaa euroa vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2016 maksettu tuki yritystä kohden oli lähes kaksinkertainen vuoteen 2018 verrattuna.

Kuvio 6. Suuryrityksille maksetut suorat tuet tukimuotojen mukaan vuosina 2017-2018

Kuvio 6. Suuryrityksille maksetut suorat tuet tukimuotojen mukaan vuosina 2017-2018

Palvelualojen tarkemman tarkastelun perusteella suurin osa maksetuista suorista tuista menee aloille, jotka liittyvät ammatilliseen, tieteelliseen, tekniseen toimintaan sekä informaatioon ja viestintään. Nämä saavat suoraa tukea yhteenlaskettuna 116 miljoonaa euroa. Muiden palvelualojen saamat tukisummat ovat vähäisempiä.

Kuvio 7. Maksettujen suorien tukien jakautuminen palvelualoittain vuonna 2018, tuhatta euroa

Kuvio 7. Maksettujen suorien tukien jakautuminen palvelualoittain vuonna 2018, tuhatta euroa

2.2 Lainat ja takaukset toimialoittain

Yrityksille maksettujen lainojen määrä laski palvelualoilla, metalliteollisuudessa, metsäteollisuudessa, alkutuotannossa ja rakennusalalla ja vastaavasti kasvoi muilla toimialoilla. Eniten lainaa saivat palvelualojen yritykset (154 miljoonaa euroa) ja teollisuuden alan yritykset (112 miljoonaa). Alkutuotannossa ja metsäteollisuudessa yritysten saamien lainojen määrä laski likimain kolmanneksen, eli yhteensä melkein 16 miljoonaa euroa.

Kuvio 8. Yritysten saamat lainat toimialan mukaan vuosina 2017-2018

Kuvio 8. Yritysten saamat lainat toimialan mukaan vuosina 2017-2018
Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Takaukset kasvoivat merkittävästi kaupan alalla ja muussa teollisuudessa kuin metsä- ja metalliteollisuudessa, missä takausten arvo laski. Palvelualojen takausten arvo kasvoi 0,1 prosenttia ja muuttui euromääräisesti suuremmaksi kuin metalliteollisuuden takaukset, jotka laskivat 185 miljoonaan euroon.

Kuvio 9. Yrityksille myönnetyt takaukset toimialan mukaan vuosina 2017-2018

Kuvio 9. Yrityksille myönnetyt takaukset toimialan mukaan vuosina 2017-2018
Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2018, Suorat yritystuet vähenivät vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2018/yrtt_2018_2019-11-28_kat_001_fi.html