Finlands officiella statistik

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Femtiosju procent av industrins förädlingsvärde till personalkostnader år 2017
18.12.2018
Industriföretagens (TOL C) sammanräknade förädlingsvärde var 29,6 miljarder euro. Förädlingsvärdet ökade med 2,6 miljarder euro från året innan. Totalt 16,8 miljarder euro betalades i löner och andra personalkostnader. På så sätt var förädlingsvärdets och personalkostnadernas förhållande, dvs. realproduktiviteten, 1,7 år 2017. Industrins realproduktivitet har ökat under de senaste åren, men till hela näringsgrenens nivå för tio år sedan har man ännu inte nått. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens struktur- och bokslutsstatistik.

Nästa offentliggörande:
26.9.2019

Beskrivning: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag
18.12.2018
Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 9–10) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html