Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent år 2015
31.1.2017
Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 0,3 procent år 2015. Tillväxten uppskattades tidigare vara 0,2 procent. Också nationalräkenskaperna för år 2014 reviderades: bruttonationalprodukten minskade med 0,6 procent från tidigare uppskattade 0,7 procent till följd av balanseringen av utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin.

Nästa offentliggörande:
16.3.2017

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlings-värde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn
31.1.2017
I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för statistikåret 2015 när det gäller den offentliga sektorn mer än normalt.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html

Dela