Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 procent i fjol
16.3.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,7 procent år 2017. Ökningen reviderades något jämfört med de uppgifter som publicerades i början av mars (var 3,0 procent). Bruttonationalprodukten, som beskriver produktionen inom samhällsekonomin, uppgick i fjol till 224 miljarder euro. Nationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med 3,4 procent

Nästa offentliggörande:
12.7.2018

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nationalräkenskapernas PDF-tabellpaket är tillgängligt
8.9.2017
Enligt önskemål från användarna är Nationalräkenskapernas tabellpaket i PDF-format tillgängligt igen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html

Dela