Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Publicerad: 23.5.2019

Antalet sysselsatta ökade från året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 28 000 fler i april 2019 än året innan. Antalet arbetslösa uppgick till 220 000, dvs. 14 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/04–2019/04, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/04–2019/04, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i april 2019 till 2 520 000 (felmarginal ±35 000), dvs. 28 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 22 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 6 000 fler än i april 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 71,2 procent, medan det året innan var 70,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 1,6 procentenheter till 71,7 procent från april året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,7 procentenheter till 70,6 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2019 till 220 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 14 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 124 000 män och 96 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent i april, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk från året innan med 0,6 procentenheter till 8,7 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,5 procentenheter till 7,3 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i april totalt 615 000. Av dem var 250 000 sysselsatta och 77 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 327 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 23,4 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 16,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 12,5 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i april 2019 till 1 385 000, dvs. 12 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 108 000 dolt arbetslösa , vilket är 6 000 färre än i april 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/04 – 2019/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/04 2019/04 2018/04 - 2019/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 122 4 124 0,1
Arbetskraft totalt 2 725 2 739 0,5
Sysselsatta 2 491 2 520 1,1
– löntagare 2 153 2 194 1,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 338 325 –3,8
Arbetslösa 233 220 –5,9
Ej i arbetskraften 1 397 1 385 –0,9
– dolt arbetslösa 114 108 –5,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,1 71,2 1,2
Relativt arbetslöshetstal 8,6 8,0 –0,5
Relativt arbetskraftstal 66,1 66,4 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 230 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 25 000 mindre än i april året innan.

Arbetslösheten sjönk i april från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Södra Savolax (–15 %), Sydöstra Finland (–14 %) och i Kajanaland (–14 %). I slutet av april var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 12 000, vilket var nästan lika många som för ett år sedan.

I slutet av april omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 130 000 personer, dvs. 2 000 färre än i april året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 färre än i april året innan. I april anmäldes 69 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i april året innan.

Förändringar 2018/04–2019/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/04 2019/04 2018/04 - 2019/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 255 230 –9,8
– arbetslösa längre än ett år 81 63 –21,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 132 130 –1,7
– sysselsatta 26 25 –4,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 23 25 5,5
– i arbets- och utbildningsprövning 13 10 –19,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 70 70 –0,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 60 69 14,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns
på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.05.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/04/tyti_2019_04_2019-05-23_tie_001_sv.html