Publicerad: 3.12.2019

Sextio år med arbetskraftsundersökningen

Arbetskraftsundersökningen har gjorts i Finland sedan år 1959. Under dessa sextio år har det skett stora förändringar i både arbetsmarknaden och arbetskraftsundersökningen. Arbetskraftsundersökningen har utvecklats från en kortfattad postenkät till en intervjuundersökning som är internationellt jämförbar. Dess viktigaste uppgift – att beskriva efterfrågan på och utbudet av arbetskraft – är dock densamma. De här publicerade tidsserierna över antalet sysselsatta och arbetslösa, det relativa arbetslöshetstalet och det relativa sysselsättningstalet ger en utblick över arbetsmarknaden genom hela arbetskraftsundersökningens historia.

Fram till år 1983 samlades uppgifterna för arbetskraftsundersökningen in som en postenkät. Sedan dess har datainsamlingen i huvudsak gjorts genom telefonintervjuer. Metoden för arbetskraftsundersökningen har förnyats och innehållet har utvidgats under flera decennier. Begrepp och definitioner har förenhetligats för att motsvara Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer. Numera är arbetskraftsundersökningen en statistikgren som baserar sig på EU-förordningar och internationella krav på innehåll och kvalitet som utvecklas ytterligare för att svara på den ständiga förändringen i arbetslivet och på arbetsmarknaden.

Trots ändringar som gjorts över tid kan arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal redovisas fr.o.m. år 1959. Dessa är antalet sysselsatta och arbetslösa, det relativa arbetslöshetstalet och sedan år 1962 det relativa sysselsättningstalet.

Det relativa arbetslöshetstalet åren 1959–2018, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet åren 1959–2018, 15–74-åringar

År 1987 ändrades definitionen för arbetslösa då man av mottagarna av arbetslöshetspension bara klassificerade dem som sökt arbete som arbetslösa. Tidigare hade alla mottagare av arbetslöshetspension klassificerats som arbetslösa. Under åren 1997–1999 gjordes begrepp och definitioner mer enhetliga för att motsvara ILO:s och EU:s statistikbyrå Eurostats krav. Definitionsändringarna har korrigerats retroaktivt i tidsserien fr.o.m. år 1989. Ytterligare information om ändringarna i arbetskraftsundersökningen finns i nedan nämnda noter till tabellen.

Sysselsatta, arbetslösa och relativt arbetslöshetstal 1959– 2018, 15–74-åringar samt relativt sysselsättningstal åren 1962–2018, 15–64-åringar

År Arbetslösa, tusen personer Sysselsatta, tusen personer Relativt arbetslöshetstal, % Relativt sysselsättningstal, 15–64-årningar, %
1959 45 2035 2,2 ..
1960 31 2097 1,5 ..
1961 26 2121 1,2 ..
1962 1) 28 2132 1,3 74,6
1963 30 2128 1,4 72,2
1964 2) 34 2151 1,6 72,2
1965 31 2153 1,4 71,9
1966 33 2160 1,5 71,6
1967 65 2112 3,0 69,2
1968 89 2070 4,1 67,2
1969 59 2098 2,8 68,0
1970 46 2217 2,0 70,5
1971 55 2215 2,4 70,0
1972 62 2215 2,7 69,3
1973 57 2265 2,4 70,2
1974 44 2326 1,8 71,7
1975 62 2312 2,6 71,0
1976 92 2278 3,9 69,7
1977 140 2232 5,9 68,4
1978 172 2200 7,3 67,3
1979 143 2256 6,0 68,9
1980 3) 114 2328 4,7 70,9
1981 121 2353 4,9 71,1
1982 135 2377 5,4 71,4
1983 138 2390 5,5 71,5
1984 133 2413 5,2 71,8
1985 129 2437 5,0 72,2
1986 138 2431 5,4 72,0
1987 130 2423 5,1 71,7
1988 116 2431 4,5 72,0
1989 4) 80 2507 3,1 74,3
1990 82 2504 3,2 74,1
1991 169 2375 6,6 70,0
1992 292 2206 11,7 64,7
1993 405 2071 16,3 60,6
1994 408 2054 16,6 59,9
1995 382 2099 15,4 61,1
1996 363 2127 14,6 61,9
1997 314 2169 12,7 62,9
1998 5) 285 2222 11,4 64,1
1999 261 2296 10,2 66,0
2000 253 2335 9,8 66,9
2001 238 2367 9,1 67,7
2002 237 2372 9,1 67,7
2003 235 2365 9,0 67,3
2004 229 2365 8,8 67,2
2005 220 2401 8,4 68,0
2006 204 2443 7,7 68,9
2007 183 2492 6,9 69,9
2008 6) 172 2531 6,4 70,6
2009 7) 221 2457 8,2 68,3
2010 224 2447 8,4 67,8
2011 209 2474 7,8 68,6
2012 207 2483 7,7 69,0
2013 219 2457 8,2 68,5
2014 232 2447 8,7 68,3
2015 252 2437 9,4 68,1
2016 237 2448 8,8 68,7
2017 234 2473 8,6 69,6
2018 202 2540 7,4 71,7
1) Det relativa sysselsättningstalet har beräknats retroaktivt fr.o.m. år 1962.
2) Till år 1964 personer som fyllt 15, fr.o.m. år 1965 15–74-åringar.
3) Av arbetslöshetspensionärerna klassificerades bara de som sökt arbete som arbetslösa. Tidsserien för det relativa arbetslöshetstalet har korrigerats retroaktivt fr.o.m. år 1980. Definitionsändringen gjordes år 1987.
4) Fr.o.m. år 1989 är siffrorna inte helt jämförbara med tidigare år. Begreppen och definitionerna gjordes mer enhetliga för att motsvara ILO:s och EU:s statistikbyrå Eurostats krav under åren 1997–1999. Ändringarna har korrigerats retroaktivt i tidsserien fr.o.m. år 1989.
5) Det relativa sysselsättningstalet infördes. Kriteriet för aktivt arbetssökande skärptes i definitionen för en arbetslös. Studerande kunde definieras som sysselsatta eller arbetslösa, om de uppfyllde grunderna för definitionen.
6) Ändring av definitionen av en sysselsatt. För klassificering som sysselsatt inverkade längden på frånvaron från arbetet och beloppet av lönen eller ersättningen. Inverkan ringa närmast på gruppen av permitterade.
7) Från definitionen av en sysselsatt slopades villkoret gällande löne- eller inkomstrelaterad ersättning, som lagts till året innan. Det innebar att föräldralediga inte längre klassificerades som sysselsatta. Påverkade det relativa sysselsättningstalet för småbarnsmödrar.

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 03.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 1959-2018 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/16/tyti_2018_16_2019-12-03_tie_001_sv.html