Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 11.3.2014

Kostnaden för arbetad timme ökade med 1,1 procent under oktober-december

Under oktober-december 2013 ökade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 2,1 procent under oktober-december 2013. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 1,3 procent från motsvarande period året innan. Under samma tidsperiod steg förtjänstnivåindexet med 1,7 procent inom den privata sektorn.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan, %, ursprunglig och säsongrensad serie

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan, %, ursprunglig och säsongrensad serie

Inom statsektorn ökade arbetskraftskostnaderna 2,5 procent under oktober-december jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 2,3 procent från motsvarande period året innan. I kommunerna ökade arbetskraftskostnaderna 3,3 procent och arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur ökade 3,9 procent under oktober-december.

Serierna i arbetskraftskostnadsindexet säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html .

Vid den näringsgrensvisa beräkningen minskade kostnaderna för arbetad timme inom hela industrin med 0,3 procent under oktober-december 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaderna inom skogindustri ökade med 3,3 procent och inom metallindustri minskade kostnaderna med 2,0 procent under oktober-december 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Inom byggverksamheten ökade kostnaden för arbetad timme med 2,4 procent. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 2,0 procent. Inom finans- och försäkringsverksamhet gick kostnaden för arbetad timme upp med 3,7 procent. Kostnaderna minskade med 0,3 procent inom transport och magasinering.

Säsongrensade kostnaden för arbetad timme inom hela industrin ökade med 0,1 procent under oktober-december 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaden för arbetad timme ökade inom kemisk industrin med 1,7 procent och i byggverksamhet med 2,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom metallindustri minskade kostnaden för arbetad timme med 2,1 procent. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 1,8 procent. Säsongrensade kostnaden minskade inom transport och magasinering med 0,7 procent. Inom finans- och försäkringsverksamhet ökade arbetskraftskostnaderna 4,3 prosent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom näringsrenar totalt, inom industri, byggverksamhet och service enligt TOL 2008

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
Arbetskraftskostnader Arbetskraftskostnader,
exkl. engångsposter
Arbetskraftskostnader, säsongrensade
B-S Totalt 1,1 1,3 2,1
B-E Industri -0,3 0,2 0,1
F Byggverksamhet 2,4 2,6 2,5
G-N Service 2,0 2,1 1,8
J-R Statsektorn 2,5 2,3 ..
D-S Kommuner 3,3 3,9 ..

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (309,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/04/tvki_2013_04_2014-03-11_tie_001_sv.html