Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 8.6.2009

Kostnaden för arbetad timme steg med 4,5 procent under januari–mars

Under januari–mars 2009 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 4,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, steg med 6,1 procent under motsvarande period.

Arbetskraftskostnaderna steg med 2,9 procent från år 2007 till år 2008, exkl. poster av engångsnatur med 3,4 procent.

Statistikcentralen har förnyat statistikföringen av de kvartalsvisa arbetskraftskostnaderna. Den förnyade statistiken ger mer aktuella uppgifter om utvecklingen än tidigare, då basåret för arbetskraftskostnadsindexet har ändrats till år 2008 (tidigare var basåret 2003). Den förnyade statistiken baserar sig på uppgifter som fr.o.m. början av år 2007 samlats in kvartalsvis från mer än 2 000 företag. Det nya indexet är ett kedjeindex, vars viktstruktur uppdateras på basis av material som insamlats årligen. I och med revideringen uppdateras viktstrukturen på basis av årligen insamlat material. Årsförändringarna 2007–2008 av det nya indexet avviker från de tidigare publicerade siffrorna på grund av revideringen.

Eftersom tidsserien enligt den nya metoden är tillgänglig först fr.o.m. början av år 2007, har indexuppgifterna inte kunnat säsongrensas. Tidpunkten då de s.k. rörliga söckenhelgerna, såsom påsken och trettondagen, infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och tredje kvartal. Då de söckenhelger som infaller under arbetsdagar minskar inverkar det dämpande på ökningen av arbetskraftskostnader under år 2008 och det första kvartalet år 2009. Statistikcentralen publicerar säsongrensade serier, då det finns tillräckligt med observationen för att räkna ut tillförlitliga resultat.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen steg kostnaderna för arbetad timme inom fabriksindustrin med 3,4 procent under januari-mars 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen var störst inom skogsindustrin, 5,5 procent, och långsammast inom metallindustrin, 2,6 procent. Inom byggverksamheten ökade arbetskraftskostnaderna däremot med 9,5 procent under januari–mars 2009 jämfört med motsvarande period året innan, inom tjänstenäringarna var ökningen 4,9 procent.

Arbetskraftskostnaders årsförändring inom industri, byggnaden, service och näringrenar totalt (efter verksamhetsområde 2008)

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnade, årsförändring
    Arbetskraftskostnade, total t Arbetskraftskostnade, exkl. engångsposter
B-E Industri 3,4 6,4
F Byggverksamhet 9,5 9,7
G-N Service 4,9 5,8
B-S Totalt 4,5 6,1

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/01/tvki_2009_01_2009-06-08_tie_001_sv.html