Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Laatuseloste: Televiestintä 2008

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tilaston tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Televiestinnän vuositilasto kuvaa televiestinnän tilaa ja kehitystä Suomessa. Tilaston kuvausalue rajautuu yleisiin televerkkoihin ja niiden välityksellä tapahtuvaan viestintään. Televiestintätilasto kattaa televiestinnän infrastruktuuriin liittyviä tietoja (kuten kiinteät liittymät, laajakaistaliittymät, matkapuhelinliittymät) ja palveluiden volyymitietoja (mm. puheluiden kappalemäärät, puhutut minuutit, tekstiviestien lukumäärä) sekä lisäksi muun muassa teleyritysten henkilöstö- ja taloustietoja.

Tietoja käyttävät telealan toimijat ja viranomaiset, tutkijat, analyytikot ja muut telealaa seuraavat tahot sekä lisäksi kansainvälistä vertailutietoa kokoavat tahot.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Teletoiminnalla tarkoitetaan verkkopalvelua tai viestintäpalvelua. Verkkopalvelulla tarkoitetaan verkkoyrityksen tarjoamaa palvelua ja viestintäpalvelulla palveluyrityksen tarjoamaa palvelua. Yleisellä teletoiminnalla tarkoitetaan verkkopalvelun tai viestintäpalvelun tarjoamista käyttäjäpiirille, jota ei ole etukäteen rajattu.

Televiestintätilaston käsitteet ja määritelmät tarkistetaan vuosittain yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Tilaston taustalla on toimialaluokituksen teleliikenteen toimiala.

1.3 Lait ja asetukset

Televiestintätilaston tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tiedot kerätään pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella, mutta tiedonantajilla on mahdollisuus myös lomakevastauksen antamiseen. Kohdejoukon muodostamisen lähtökohtana ovat teleliikenteen toimialalla toimivat yritykset (yritysrekisteri) sekä teletoimintailmoituksen tehneiden yritysten joukko (viestintäviraston ylläpitämä luettelo). Perusjoukkoa on rajattu tarpeellisin osin (ei televiestintäkyselyn tarkoittamaa toimintaa tai toiminta vähäistä). Tiedonantajia ovat siten varsinaiset teleyritykset ja muut telepalveluja tuottavat yritykset.

Tilastoyksikkö on pääsääntöisesti yritys. Joissakin tapauksissa tilastoyksikkö on konserni tai konsernin Suomessa toimiva osa.

Tilasto on kokonaistutkimus.

Vuonna 2009 (tilastovuosi 2008) tiedonkeruun kohdejoukkoon kuului 82 yritystä. Kyselyn vastausprosentti oli 81,7 %.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kyselyn yhteydessä tiedonantajille toimitetaan tarvittavat ohjeet ja määritelmät. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus varmistetaan vertaamalla tietoja yli ajan sekä vertaamalla niitä muihin olemassa oleviin lähteisiin. Lisäksi tiedonantajiin otetaan tarvittaessa yhteyttä ja tietojen oikeellisuus varmistetaan.

Varsinaista katoa ei käytännössä ilmene. Mikäli tietoja puuttuu, tiedonantajia pyydetään täydentämään tietoja, jotta kokonaistiedot voidaan laskea.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Televiestintätilasto ilmestyy vuosittain. Tiedot julkistetaan kesäkuun alussa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan kokonaisuudessaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla, jossa on saatavilla myös PDF-muotoinen sähköinen julkaisu. Tilasto julkistetaan kolmella kielellä, suomi/ruotsi/englanti, ja internet-sivuilla julkaistava muu materiaali toteutetaan suomeksi ja englanniksi.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Televiestintätilastoa on laadittu 1980-luvun lopulta lähtien (eri pituisia aikasarjoja eri tilastotiedoista). Tilastovuoteen 2001 saakka tilaston tuottamisesta vastasi liikenne- ja viestintäministeriö. Vuoden 2003 alussa tilaston kokoaminen siirrettiin Tilastokeskukseen eli Tilastokeskus vastaa tilaston tiedoista tilastovuodesta 2002 lähtien. Vuoteen 2001 saakka tietojen lähteenä (ml. tilastotaulukot ja -kuviot) on liikenne- ja viestintäministeriö.

Tilastotietojen laskentatavoissa ja -perusteissa on vuosien varrella tapahtunut muutoksia. Muutokset on merkitty tilastotaulukoihin. Tilaston siirto Tilastokeskukseen vuoden 2003 alussa aiheutti tiedonkeruutavan muutoksen ja samassa yhteydessä myös määritelmiin ja laskentatapojen perusteisiin tehtiin muutoksia. Tämän seurauksena joidenkin tilastotietojen sisältö muuttui hieman. Muutokset ja mahdolliset aikasarjakatkokset on merkitty ao. tilastotaulukoihin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Käytetyt käsitteet ja määritelmät noudattavat yleisesti telealalla käytettyä käsitteistöä. Mahdollisista rajauksista tai muista tilastotietojen tulkintaan vaikuttavista seikoista mainitaan ao. tilastotietojen yhteydessä.


Lähde: Televiestintä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 9.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2008, Laatuseloste: Televiestintä 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_laa_001_fi.html