Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksien laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit sisältävät indeksipistelukuja taksi-, invataksi- ja yksityisen sairaankuljetusliikenteen harjoittamiseen liittyvistä kustannustekijöistä.

Tilastoa käytetään kuvaamaan hintapaineita taksi- ja sairaankuljetusliikenteen alalla. Sitä käytetään keskeisesti alan yrittäjien ja palvelujen ostajien, Liikenne- ja viestintäministeriön ja kuntien, välisissä hinta- ja taksaneuvotteluissa, joissa arvioidaan toteutuneita kustannustekijöiden hintamuutoksia. Yritykset voivat käyttää tilastoa hyväksi myös vertaillessaan hankintojensa hintakehitystä suhteessa keskimääräiseen kehitykseen.

1.2 Tietolähteet

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannustekijöiden hintatiedoista osa kerätään omilta tiedonantajilta ja osa saadaan muihin tilastoihin kuten Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin ja Kuluttajahintaindeksiin kerättävistä hinnoista. Tietolähteinä ovat tuotteiden ja palvelujen myyjät, viranomaiset, laitokset, alan työehtosopimukset, Suomen Pankin tilastot ja vakuutuslaitosten hinnastot.

1.3 Luokitukset

Tilasto sisältää taksiliikenteen, invataksiliikenteen sekä sairaankuljetusliikenteen erillisindeksit sekä kustannustekijöiden mukaiset alaindeksit. Kustannustekijöinä ovat palkat, välilliset palkat, polttoaineet, korjaus ja huolto ml. renkaat, pääoman poisto, korot, vakuutukset, liikennöimismaksut, ylläpito ja hallinto. Invataksi- ja sairaankuljetusliikenteestä tuotetaan pistelukuja myös hälytysvalmius mukaan lukien.

1.4 Käsitteet

Indeksin keskeiset käsitteet on määritelty Tilastokeskuksen käsitetietokannassa.

1.5 Lait, asetukset ja suositukset

Tilastoa tuotetaan maksullisena toimeksiantona. Tiedonanto perustuu vapaaehtoisuuteen. Tilaston laadintaperusteet ovat eri käyttäjäosapuolten sekä Liikenne- ja viestintäministeriön yhteisesti sopimat ja hyväksymät.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Taksi-, invataksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit ovat kiinteäpainoisia indeksejä, jotka lasketaan Laspeyres'n hintaindeksin mukaisesti. Indeksin laskenta vaatii perusvuoden painorakenteen lisäksi valittujen hyödykkeiden kuukausittaisen hintaseurannan.

Taksi-, invataksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksien painorakenteet perustuvat yritysten kustannuslaskelmiin sekä taksalaskentaperusteita koskeviin selvityksiin.

Hintanimikkeitä on valittu edustamaan yksi tai useampia ominaisuuksiltaan muuttumattomia hyödykkeitä, joiden hintoja kuukausittain seurataan. Hintatietoja kerätään vähintään kolmesta lähteestä tai tiedonantajaryhmästä. Tästä yleisperiaatteesta on jouduttu poikkeamaan silloin, kun jonkun hyödykkeen myyjiä on ollut vähemmän kuin kolme ja hyödykkeelle ei ole ollut vaihtoehtoja tai hyödykkeen kustannusmerkitys on vähäinen. Hintatiedustelut toteutetaan faksi-, puhelin- tai sähköisenä kyselynä.

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindekseistä on käytettävissä seuraavat menetelmäkuvaukset: Tilastokeskus, Muistio 1995:7, Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit kesäkuu 1994=100 ja Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2005=100, menetelmäseloste, pdf.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Taksi- ja invataksiliikenteen kustannusindeksit mittaavat arvonlisäverottomien panoshintojen muutoksia. Sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksi mittaa arvonlisäverollisten panoshintojen kehitystä. Indeksit kuvaavat taksi-, invataksi- ja yksityisen sairaankuljetusliikenteen keskimääräistä kustannuskehitystä. Ne eivät kuvaa yksittäisen yrittäjän kustannusten kehitystä, jos yrityksen kustannusten rakenne poikkeaa olennaisesti indeksin rakenteesta.

Indeksit eivät välttämättä mittaa kaikkia alalla tapahtuneita kustannusten muutoksia. Esimerkiksi uuden menoerän tuleminen tai vanhan poistuminen eivät aina näy pisteluvuissa indeksin kiinteän painorakenteen vuoksi. Samoin esimerkiksi vanhan automallin korvautuminen uudella automallilla ei näy pisteluvun muutoksena, sillä indeksi mittaa aina samojen tuotteiden hintakehitystä. Tuotteen laadunmuutoksen aiheuttama hinnan nousu tai lasku eliminoidaan indekseistä. Myöskään kustannuksia keventävä tuottavuuden nousu ei näy pisteluvuissa.

Indeksimuutokset kuvaavat yrittäjien maksamaa hintaa työvoimasta, autokalustosta, polttoaineesta, vakuutuksista jne., joita yrittäjä tarvitsee tuottaakseen palvelun. Indeksi ei kuvaa palvelujen ostajan maksamaa hintaa, johon vaikuttaisivat kustannusten lisäksi toimintaylijäämä sekä tuottavuuden muutos.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Hintatiedot kerätään kuukauden 15. päivän mukaisina tai koko kuukauden keskiarvon mukaisina..

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit ilmestyvät neljännesvuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun 20. päivä. Mikäli päivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, indeksit julkaistaan seuraavana arkipäivänä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindekseistä tehdään monistemuotoinen tuloste. Tuloste voidaan tilata tuotantoyksiköstä (puh. 09-1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksejä on tuotettu vuoden 1994 kesäkuusta lähtien. Pisteluvut koskivat aluksi vuosineljänneksen viimeistä kuukautta: joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta ja syyskuuta. Vuoden 2000=100 -indeksiuudistuksen jälkeen pistelukuja on tuotettu kuukausittain ja niitä on saatavana vuodesta 2000 lähtien. Vanhojen 1995=100– ja 2000=100–indeksien tuotantoa on jatkettu ketjuttamalla niitä uuden 2005=100–indeksin muutoksilla.

Muita Tilastokeskuksessa vastaavalla periaatteella tuotettuja kustannusindeksejä ovat Rakennuskustannusindeksi, Maarakennuskustannusindeksi, Maarakennusalan konekustannusindeksi, Metsäalan konekustannusindeksi, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi, Linja-autoliikenteen kustannusindeksi sekä Raideliikenteen kustannusindeksi.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksien julkaistut pisteluvut ovat julkaisuhetkellä aina lopullisia. Tämän jälkeen niitä ei enää muuteta.

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindekseihin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilaston kotisivulta sekä indeksiä tuottavasta Tilastokeskuksenyksiköstä.


Lähde: Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2010, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 20.10.2010

Viittausohje:

Tilasto: Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit [verkkojulkaisu].
syyskuu 2010, Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksien laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tslhi/2010/09/tslhi_2010_09_2010-10-20_laa_001_fi.html