Finlands officiella statistik

Inkomstfördelningsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inkomstnivån for hushåll som bor i hyrebostäder förbättrades något år 2012
10.4.2014
Inkomstnivån för hushåll som bor i ägarbostäder var nästan oförändrad (ökning 0,3 %), medan inkomstnivån för hushåll som bor i hyresbostäder ökade med 1,5 procent år 2012. Medianen av de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna var 24 750 euro för hushåll i ägarbostäder och 16 955 euro för hushåll i hyresbostäder. Medianinkomsterna för samtliga hushåll var 22 100 euro år 2012. Uppgifterna framgår av inkomstfördelningsstatistiken.

Nästa offentliggörande:
27.5.2014

Beskrivning: Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken beskriver de disponibla inkomsterna, vad inkomsterna består av, med beaktande av beskattning och transfereringar. Inkomsterna och fördelningen av dem granskas bland annat också i grupper efter inkomstnivå, socioekonomisk grupp, livsfas och bostadsområde. I statistiken beskrivs också hushållsmedlemmarnas löne- och företagarinkomster.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, betalda transfereringar, bostadsinkomst, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kalkylerad bostadsinkomst, kapitalinkomst, levnadsförhållanden, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, socioekonomisk ställning, subjektiv uppfattning om utkomst, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatistikens baspublikationer ändras
20.3.2013
Inkomstfördelningsstatistiken övergår fr.o.m. statistikåret 2011 till att använda hushållens disponibla penninginkomster som huvudbegrepp i baspublikationerna.

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen