Finlands officiella statistik

Inkomstfördelningsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inkomstskillnaderna i Finland mindre än i genomsnitt i Europa
27.5.2014
Inkomstskillnaderna i Finland är fortfarande mindre än i genomsnitt i EU, även om de internationellt sett ökade ganska snabbt under slutet av 1990-talet. År 2011 fanns de minsta relativa inkomstskillnaderna i Europa i Norge och de största i Lettland. I Finland var medelinkomsterna för befolkningen i den högsta inkomstdecilen 5,4 gånger så stora som för befolkningen i den lägsta inkomstdecilen, medan de var mer än tio gånger så stora i länder med stora inkomstskillnader. Uppgifterna framgår av EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor, där uppgifterna om Finland baserar sig på materialet i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
19.12.2014

Beskrivning: Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken beskriver de disponibla inkomsterna, vad inkomsterna består av, med beaktande av beskattning och transfereringar. Inkomsterna och fördelningen av dem granskas bland annat också i grupper efter inkomstnivå, socioekonomisk grupp, livsfas och bostadsområde. I statistiken beskrivs också hushållsmedlemmarnas löne- och företagarinkomster.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, betalda transfereringar, bostadsinkomst, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kalkylerad bostadsinkomst, kapitalinkomst, levnadsförhållanden, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, socioekonomisk ställning, subjektiv uppfattning om utkomst, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatistikens baspublikationer ändras
20.3.2013
Inkomstfördelningsstatistiken övergår fr.o.m. statistikåret 2011 till att använda hushållens disponibla penninginkomster som huvudbegrepp i baspublikationerna.

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen