Finlands officiella statistik

Inkomstfördelningsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Överskuldsättningsgraden för boendekostnader nästan oförändrat
28.3.2018
Stora boendekostnader belastade 6,6 procent av hushållen år 2016. När det gäller hushåll som bor i hyrebostäder var andelen 14,3 procent. Andelen hushåll med överskuldsättningsgrad för boendekostnader minskade redan året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
24.5.2018

Beskrivning: Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken beskriver de disponibla inkomsterna, vad inkomsterna består av, med beaktande av beskattning och transfereringar. Inkomsterna och fördelningen av dem granskas bland annat också i grupper efter inkomstnivå, socioekonomisk grupp, livsfas och bostadsområde. I statistiken beskrivs också hushållsmedlemmarnas löne- och företagarinkomster.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, betalda transfereringar, bostadsinkomst, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kalkylerad bostadsinkomst, kapitalinkomst, levnadsförhållanden, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, socioekonomisk ställning, subjektiv uppfattning om utkomst, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatistikens baspublikationer ändras
20.3.2013
Inkomstfördelningsstatistiken övergår fr.o.m. statistikåret 2011 till att använda hushållens disponibla penninginkomster som huvudbegrepp i baspublikationerna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/index_sv.html

Dela