Finlands officiella statistik

Totalstatistik över inkomstfördelning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadshushållens inkomster har ökat mest i Helsingfors under de senaste åren
20.12.2017
År 2016 var medianinkomsten för bostadshushållen i hela landet reellt 1,1 procent högre än två år tidigare, då bostadshushållens inkomstutveckling började gå i en positiv riktning efter flera år av nolltillväxt. Av de största städerna har inkomsterna bland bostadshushållen i Helsingfors ökat mest. Medianinkomsten för dessa bostadshushåll var i fjol 2,7 procent högre än år 2014. Hos bostadshushåll i Åbo ökade inkomsterna under samma period med 1,9 procent, i Lahtis och Salo ett par tiondelar mindre. Uppgifterna baserar sig på de regionala uppgifterna i Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelningen.

Nästa offentliggörande:
18.12.2018

Beskrivning: Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas utifrån olika inkomstkällor, med beaktande av beskattning och inkomstöverföringar. Eftersom det är fråga om data som täcker hela befolkningen och som årligen bildas på basis av administrativa register, är det också möjligt att göra dynamiska analyser av inkomstfördelningen (t.ex. permanent låga inkomster).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bostadshushåll, bostadshushållens inkomster, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kapitalinkomst, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/index_sv.html

Dela