Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

1. Asuntokuntien tulokehitys vaatimatonta vuonna 2012

Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo oli 37 900 euroa vuonna 2012. Reaalisesti tämä oli 1,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mediaanitulo oli 30 770 euroa, mikä on 0,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Mediaanitulo kuvaa keskivertoasuntokuntien tuloja ja niiden muutoksia luotettavammin kuin keskiarvotulo, koska mediaanitulo ei ole herkkä yksittäisille ääriarvohavainnoille. Etenkin pienenissä väestöryhmissä yksittäiset äärihavainnot voivat vaikuttaa keskiarvotuloon siten, että se antaa ryhmän todellisesta tulotasosta harhaanjohtavan kuvan.

Omaisuustulot vähenivät vuonna 2012 selvästi

Palkkatuloja asuntokunnat saivat vuonna 2012 keskimäärin 30 710 euroa, mikä on reaalisesti prosentin kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Talouden taantuma näkyy selvästi asuntokuntien saamissa yrittäjä- ja omaisuustuloissa. Yrittäjätuloja asuntokunnat saivat vuonna 2012 keskimäärin 2 410 euroa, missä vähennystä edellisvuodesta oli 6 prosenttia. Maatalouden yrittäjätulot alenivat 5 prosenttia ja metsätalouden yrittäjätulot noin 15 prosenttia edellisvuodesta. Yrittäjätulot muusta yritystoiminnasta alenivat reaalisesti runsaat 4 prosenttia.

Omaisuustuloja asuntokunnat saivat keskimäärin 3 220 euroa, mikä oli lähes 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Omaisuustuloista vähenivät eniten veronalaiset myyntivoitot, joita asuntokunnat saivat vuonna 2012 lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osinkotuloja asuntokunnat saivat keskimäärin runsaat 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yhteensä palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloja eli tuotannontekijätuloja asuntokunnat saivat keskimäärin 36 340 euroa, mikä oli reaalisesti 2,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Asuntokunnat saivat tulonsiirtoja vuonna 2012 keskimäärin 13 230 euroa, mikä oli 2,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Saaduista tulonsiirroista eniten kasvoivat vanhuudenturvaan liittyvät etuudet, jotka olivat vuonna 2012 keskiarvolla mitattuna 5 prosenttia suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyteen liittyvät etuudet kasvoivat 2,4 prosenttia. Sen sijaan opiskeluun liittyvät etuudet alenivat vuonna 2012 edellisvuodesta lähes 6 prosenttia.

Bruttotuloja eli yhteenlaskettuja palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloja sekä saatuja tulonsiirtoja asuntokunnat saivat vuonna 2012 keskimäärin 49 570 euroa. Reaalisesti tämä oli prosentin vähemmän kuin vuonna 2011. Bruttotulot sisältää tuloverot ja veronluonteiset maksut, joita asuntokunnat maksoivat viime vuonna keskimäärin 11 670 euron edestä. Tämä oli 0,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Taulukko 1. Asuntokuntien tulot vuonna 2012, sekä tulojen muutokset ja vaikutus käytettävissä olevien rahatulojen muutokseen. Tulot keskimäärin asuntokuntaa kohden, euroa vuodessa

Tulolaji Keskimäärin/asuntokunta vuonna 2012, € Reaalinen vuosimuutos 2012, % Kasvukontribuutio käytettävissä olevan rahatulon muutokseen, % -yksikköä
1. PALKKATULOT 30 713 -0,1 -0,1
1.1 joista: luontoisedut ja työsuhdeoptiot 406 -2,2 0,0
1.1.1 joista: työsuhdeoptiot 37 -26,0 0,0
2. YRITTÄJÄTULOT YHTEENSÄ 2 412 -6,0 -0,4
2.1. Yrittäjätulot maataloudesta 398 -5,0 -0,1
2.2. Yrittäjätulot metsätaloudesta 344 -14,9 -0,2
2.3. Yrittäjätulot muusta yrittäjätoiminnasta 1 670 -4,2 -0,2
3. OMAISUUSTULOT YHTEENSÄ 3 218 -16,9 -1,7
3.1. Osinkotulot 1 495 -11,4 -0,5
3.2. Vuokratulot 503 0,0 0,0
3.3. Myyntivoitot 688 -38,8 -1,1
3.4. Muut omaisuustulot 532 -4,5 -0,1
4. TUOTANNONTEKIJÄTULOT 36 343 -2,3 -2,2
5. SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ 13 225 2,6 0,9
5.1. Sairausajan toimeentuloturva 219 -3,5 0,0
5.2. Toimintarajoitteisuuteen liittyvä tuki 1 526 -2,3 -0,1
5.3. Vanhuuden turva 7 482 5,0 0,9
5.4. Lesken ja muiden omaisten tuki 601 -0,8 0,0
5.5. Lapsiperheiden etuudet 1 076 -0,7 0,0
5.6. Työttömyysturva 1 409 2,4 0,1
5.7. Asumisen tuet 473 1,7 0,0
5.8. Opintoetuudet 184 -5,6 0,0
5.9. Muu toimeentuloturva 254 1,6 0,0
6. BRUTTOTULOT 49 568 -1,0 -1,3
7. MAKSETUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ 11 671 -0,3 -0,1
8. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT 37 897 -1,2 -1,2

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 09 1734 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Harala Riitta


Päivitetty 18.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tulokehitys alueittain 2012, 1. Asuntokuntien tulokehitys vaatimatonta vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2012/01/tjkt_2012_01_2013-12-18_kat_001_fi.html