Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finlands officiella statistik

Slutenvård inom hälso och sjukvården

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Slutenvård inom hälso och sjukvården
www.thl.fi
Statistikkalendarier
www.thl.fi
Beskrivning: Materialet om slutenvård inom hälso- och sjukvården innehåller uppgifter om hälsovårdscentralernas och sjukhusens slutenvård (inklusive dagkirurgi). Det innehåller uppgifter om producenter av slutenvård inom hälso- och sjukvården och om patienterna och vården av dem. Uppgifter som samlas in är bl.a. patientens identifikationsuppgifter, ålder, kön, hemkommun, vårdtid, diagnos och åtgärder, remitterande instans och plats för fortsatt vård. Uppgifter samlas in om varje patient när vårdperioden avslutas samt vid årets slut om patienter som är inskrivna. Uppgifterna lämnas in av serviceproducenten. En datainsamling som motsvarar den nuvarande påbörjades i hälso- och sjukvården 1994. Redan dessförinnan, med början år 1967, insamlades för det s.k. utskrivningsregistret uppgifter om patienter som skrivits ut från sjukhusens och hälsovårdscentralens vårdavdelningar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hälso- och sjukvård, hälsovårdstjänster, specialiserad sjukvård, institutionsvård, primärvård, psykiatri, kirurgi, sjukhusvård, olycksfall, kirurgisk vård, sjukhus, vårdanmälningsregister, slutenvård, hälsovårdscentraler, specialiserad somatisk vård.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Slutenvård inom hälso och sjukvården [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 25.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thlaho/index_sv.html

Dela