Julkaistu: 12.2.2015

Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään

Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun ottamatta alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita kaikilla muilla koulutusasteilla työllisten osuus oli pienempi kuin vuotta aiemmin. Parhaiten työllistyivät tohtorintutkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joista työllisiä oli noin 85 prosenttia valmistuneista.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusasteen mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2010–2013, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusasteen mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2010–2013, %

Vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen. Kaikista vastavalmistuneista oli työllisiä 68 prosenttia. Heistä opiskeli työn ohessa 16 prosenttia. Vastavalmistuneista oli päätoimisesti opiskelevia 14 prosenttia. Ylioppilaat ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet olivat selvästi muita tutkintoja enemmän päätoimisia opiskelijoita, ylioppilaista 39 prosenttia ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 30 prosenttia. Ylioppilaiden välittömästä sijoittumisesta jatko-opintoihin on tietoa tilastossa Koulutukseen hakeutuminen .

Työttömien osuus kasvoi kaikilla koulutusasteilla. Kaikista vastavalmistuneista työttömien osuus oli 11 prosenttia, mikä on lähes 3 prosenttiyksikköä enemmän edellisvuoteen verrattuna. Työttömänä oli eniten toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista, runsas 17 prosenttia. Ammattikorkeakouluista valmistuneista oli työttömänä noin 8 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista noin 7 prosenttia.

Miehistä työllisiä oli runsas kuusi kymmenestä ja naisista lähes kolme neljästä. Työllisten naisten osuus oli noin kymmenen prosenttiyksikköä suurempi kuin työllisten miesten osuus. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista miehistä oli työssä 62 prosenttia ja naisista 74 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työssä 82 prosenttia ja naisista 86 prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet miehet ja naiset työllistyivät lähes yhtä hyvin — heistä työllisiä oli noin 85 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna naisten työhön sijoittuminen heikkeni hieman, vajaa kaksi prosenttiyksikköä. Miesten työhön sijoittuminen pysyi ennallaan.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2013, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2013, %

Sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Eniten työllistyminen heikkeni edellisvuoteen verrattuna suojelualalta valmistuneilla, neljä prosenttiyksikköä, ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta valmistuneilla, kolme prosenttiyksikköä. Eniten työttömiä oli tekniikan ja liikenteen alalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla, joissa lähes joka viides vastavalmistunut oli työtön. Myös kulttuurialalla ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla työttömien osuus oli korkea, noin 15 prosenttia. Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat suojelualalta valmistuneet, joista työllisiä oli runsas yhdeksän kymmenestä ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet, joista työllisiä oli vajaa yhdeksän kymmenestä. Kaikilla koulutuksen aloilla lukuun ottamatta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat töihin toisen asteen koulutuksesta valmistuneita paremmin. Toisen asteen koulutuksesta valmistuneita oli eniten työttömänä tekniikan ja liikenteen, luonnontieteiden ja kulttuurialalla, runsas viidesosa valmistuneista.

Maakunnittain vastavalmistuneiden työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 81 prosentista Pohjois-Karjalan 58 prosenttiin. Koko maan keskiarvoa paremmin työllistyttiin Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.


Lähde: Koulutustilastot 2015 Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2013/sijk_2013_2015-02-12_tie_001_fi.html