Begrepp och definitioner

Basår

Tidsseriens basperiod kallas för basår. Som basår används vanligen ett år som är delbart med fem. I offentliggöranden är beteckningen för basåret till exempel 2000 = 100 eller 2005 = 100. Medeltalet för basårets indextal är 100. T.ex. i de månatliga indexen anger indextalen för månaderna i basåret fördelningen av den aktuella variabeln på olika månader.

Enkät om försäljning

Enkäten om försäljning omfattar omkring de 2 000 största företagen inom respektive näringsgren. Av dessa företag insamlas varje månad uppgifter om omsättningen. Dessutom frågas av omkring 30 företag, som indelats i branschenheter, uppgifter om lönesumman eftersom uppgifter om lönesumman inte kan erhållas från andra källor.

Enkäten omfattar inte företag inom finansieringsverksamheten, den offentliga sektorn, utbildning eller hälsovårds- och socialtjänster eftersom uppgifter om omsättning inte produceras för dessa näringsgrenar. Kriteriet för valet är storleken på företagets omsättning i förhållande till näringsgrenens omsättning.

Handelsdagskorrigering

Med handelsdagskorrigering beaktar man den olikartade fördelningen av veckodagar och helger i de månader som jämförs. Handelsdagar inverkar till exempel på så sätt att försäljningen inom en näringsgren någon månad kan vara större än vanligt, eftersom antalet fredagar har varit fler än vanligt denna månad. Med handelsdagskorrigering strävar man alltså efter att eliminera inverkan som beror på kalendern, för att indextalen för motsvarande månader olika år ska vara så jämförbara som möjligt. Den månatliga s.k. säsongvariationen kan dock inte elimineras med handelsdagskorrigering.

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent en viss variabel är av basperiodens pris, mängd eller värde vid ifrågavarande tidpunkt. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Inrikes omsättning

Med inrikes omsättning avses beloppet av den skattepliktiga inrikes försäljningen i skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial. Beloppet av den skattepliktiga försäljningen innehåller förutom inrikes försäljningen också egen användning av (bygg)tjänster.

Konjunkturtjänst för kunder

Konjunkturtjänsten för kunder producerar snabbt som avgiftsbelagd informationstjänst områdesvisa uppgifter om till exempel omsättning, export, löner eller antalet anställda. Med hjälp av tillväxtöversikten erhålls dessutom exaktare uppgifter som beskriver konjunkturutvecklingens bakgrund. Uppgifter om konjunkturutvecklingen levereras till kunderna enligt överenskommelse varje månad, kvartalsvis eller årsvis.

Månadsgrafer över affärsverksamheten

Månadsgrafer över affärsverksamheten är månatliga och branschvisa grafer avsedda för uppföljning av konjunkturen inom företagsverksamheten. De beskriver omsättningen, exporten, lönesumman och antalet anställda. Produktionen av graferna utgår från EU:s förordning om korttidsstatistik.

Omsättning

Med omsättning avses försäljningsuppgifter som erhållits på basis av skatteförvaltningens periodskattematerial (det totala materialet) och Statistikcentralens försäljningsförfrågan (de 2 000 största företagen i respektive näringsgren). Periodskattematerialets omsättning kan också omfatta poster som inte hör till resultaträkningens omsättning, till exempel försäljning av anläggningstillgångsposter, andra intäkter, sporadiska poster, omvänt skattskyldiga köp, egen användning av produkter samt agenturförsäljning. De största posterna som avviker från omsättningen i resultaträkningen korrigeras i kalkylen. Statistikcentralens omsättningsbegrepp för enkäten om försäljning är närmare resultaträkningens omsättning. Omsättningen inkluderar både den inhemska omsättningen och exportomsättningen. Mervärdesskatt ingår inte i omsättningen.

Omsättningsindex för byggföretag

Omsättningsindex för byggföretag beskriver utvecklingen av omsättningen hos mervärdesskattskyldiga företag inom näringsgrenen. För indexet beräknas som underindex omsättningsindex för husbyggande samt anläggningsverksamhet. Variabeln som granskas är inrikes omsättning.

Indelningen i husbyggande samt anläggningsverksamhet bygger på handboken Näringsgrensindelningen 1995 (Handböcker 4, Statistikcentralen). Indexens basår är 1995 (1995 = 100).

Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens material som Statistikcentralen kompletterar. Vid beräkningen av omsättningsindexet ingår inte moms i de uppgifter som används.

Indextalet produceras med en panelmetod. Panelen består av de företag med uppgifter från den månad som granskas samt motsvarande månad året innan. På basis av dessa företag beräknas den procentuella förändringen inom näringsgrenen. Indexserien förlängs utgående från dessa förändringar. Från beräkningen raderas företag som har en utveckling som betydligt avviker från den allmänna utvecklingen inom näringsgrenen.

Indexserien börjar från och med januari 1995. Förutom den ursprungliga indexserien beräknas en säsongrensad serie och trendserie. Den korta tidsserien försvårar beräkningen av indexet. Vid granskning av trender lönar det sig därför att också följa den ursprungliga seriens utveckling.

Panelräkning

Med panelräkning avses en kalkylmetod som används vid produktion av en del konjunkturstatistik. Ifall källmaterialets ackumulering inte är fullständig under de nyaste perioderna inkluderas i beräkningen i huvudsak de statistikföringsenheter som har jämförbar information både för den aktuella perioden och motsvarande period året innan. Utgående från denna grupp, dvs. panel, räknas en förändring. Med hjälp av förändringen kan man från föregående års index räkna ut indexet för referensperioden.

Periodskattematerial

Skatteförvaltningens periodskattematerial innehåller månadsvisa och kvartalsvisa uppgifter om arbetsgivarprestationer och när det gäller uppgifter om momsbeskattningen också årliga uppgifter. Observationsenheten är företag. Periodskattematerialet täcker alla momsskyldiga företag som omfattas av skattekontoförfarandet samt arbetsgivare som betalar löner, dvs. nästan hela företagsverksamheten i Finland. Fr.o.m. år 2010 används periodskattematerial som innehåller uppgifter om momsbeskattning och arbetsgivarprestationer.

Revision

Revision avser granskning av uppgifter. Att uppgifter preciseras beror till exempel på ändringar i materialet som används vid kalkyleringen eller tillgång till nya uppgifter.

Säsongrensad serie

En säsongrensad serie får man när man eliminerar säsongvariationens inverkan på den ursprungliga tidsserien. Uppgifterna i en säsongrensad serie är sinsemellan jämförbara och således är det också meningsfullt att jämföra två successiva observationer. En säsongrensad serie kan användas för att upptäcka utvecklingstrender under en kortare period samt betydande konjunktursvängningar.

Säsongrensning

Med säsongrensning avses estimering av säsongvariation och eliminering av dess inverkan på tidsserien. Till följd av detta får vi en säsongrensad tidsserie. Då man eliminerar både säsongvariation och oregelbunden slumpvariation från tidsserien, får man tidsseriens trend. Handels- eller arbetsdagskorrigerade serier får man däremot när man från den ursprungliga tidsseriens observationer eliminerar de faktorer som beror på variationen i antalet handels- eller vardagar. Vid säsongrensning av tidsserier använder Statistikcentralen Tramo/Seats-metoden. I Tramo/Seats-metoden grundar sig förhandsrensningen på regressionsmodellen (som beaktar bl.a. extremvärden, söckenhelger och veckodagsstruktur) och den egentliga säsongrensningen på ARIMA-modellen, som gjorts upp för tidsserien.

Säsongvariation

Med säsongvariation avses de svängningar som i stort sett sker regelbundet inom ett år i en tidsserie. Säsongvariation kan förorsakas av bl.a. temperatur, nederbörd, helgdagar, säsonger och semestrar.

Trend

En trend beskriver tidsseriens utveckling under en längre period. Trendserien har rensats från periodisk och tillfällig variation. Detta betyder att väderleksförhållandenas och kortvariga strejkers inverkan inte syns i trenden. Däremot syns permanenta förändringar som t.ex. större efterfrågan, som beror på skatteändringar. Vid tolkningen av riktningen i trendens slutskede är det bra att följa omdömet. Trendgrafens slutskede kan förändras efter att kommande månadsuppgifter har uppdaterats.

Ursprunglig serie

En ursprunglig serie är en indexserie där man inte har raderat effekten av icke-produktiva faktorer. Icke produktiva faktorer är t.ex. variationer i antalet arbetsdagar i månaden och produktionsförändringar som beror på säsongvariation.

Volymindex

Volymindexet beskriver förändringar i kvantiteten. Volymindex erhålls genom att från värdeindex eliminera prisförändringar med prisindexet (deflation), dvs. värdeindexet divideras med prisindexet och den delmängd som erhålls multipliceras med hundra. Det är möjligt att producera värdeindex också direkt med hjälp av mängduppgifter utan deflation med prisindex.

Volymindexet för byggverksamhet

Volymindexet för byggverksamhet mäter utvecklingen av produktionsvolymen inom hela branschen. Indexet beskriver den relativa förändringen i produktionsvolymen jämfört med medeltalet för produktionen under basåret.

Volymindexet för byggverksamhet fås genom att vikta samman indexen för försäljningsvolym för husbyggande och anläggningsverksamhet. Som vikter används förädlingsvärdeandelar för år 2000 i nationalräkenskaperna.

Basåret för volymindexet är 2000 och serien börjar från och med år 1995.

Indexet offentliggörs kvartalsvis. Förutom den ursprungliga indexserien beräknas en säsongrensad serie och trendserie.

Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens företagsspecifika övervakningsmaterial som samlats in vid betalnings- och anmälningsförfarandet samt uppgifter ur Statistikcentralens enkät för storkunder. Som observationsenhet används företag eller näringsgrensenhet.

Indexberäkningen bygger på s.k. förändringsestimering. Grunden för beräkningen utgörs av företagsvisa uppgifter om volymen inrikes skattepliktig försäljning. Från beräkningen raderas företag som har en utveckling som betydligt avviker från den allmänna utvecklingen inom näringsgrenen. I beräkningen tas med de företag som man hittar uppgift om för den period som granskas och för motsvarande period året innan. Utgående från dessa företag räknas årsförändringsprocenten för näringsgrenen. Indexserien förlängs med hjälp av denna ändring.

Vid indexberäkningarna har man använt näringsgrensindelningen TOL95 till och med slutet av år 2001. Från och med början av år 2002 har man använt näringsgrensindelningen TOL2002.

På statistikföringen inverkar EG:s förordning om konjunkturstatistik (Nr 1165/98, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/bmethods/info/data/new/legislation/sts.html).

Värdeindex

Värdeindexet är en mätare (relationstal) som beskriver utvecklingen av det nominella värdet i förhållande till basårets motsvarande värde. Indextalet för varje period anger hur många procent ifrågavarande periods värde är av basperiodens värde. Sålunda beskriver värdeindextalet för månaden som granskas i månadsstatistiken ifrågavarande månads värde i procent i förhållande till basårets månadsmedeltal.

Årsförändring

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).

Översikt av tillväxten

Översikten av tillväxten är ett analyspaket som via diagram, tabeller och beskrivningar ger information om hur till exempel omsättningen, lönesumman eller ökningen av antalet anställda har fördelats mellan olika företag. Översikten hjälper till att reda ut hur mycket exempelvis småföretag eller lokala företag, som enbart verkar i sitt eget område, inverkar på branschens tillväxt eller om branschens tillväxt enbart beror på tillväxten hos några få företag med stor tillväxt. Med hjälp av översikten kan man följa med tillväxtföretagens andel av branschens företag.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/kas_sv.html

Dela