Käsitteet ja määritelmät

Julkisen sektorin asiakkaat

Julkisen sektorin asiakkaita ovat valtion ja kuntien hallinto, Kansaneläkelaitos ja muut sosiaaliturvarahastot (ml. työeläkelaitokset), koululaitos sekä kuntien ja kuntayhtymien palvelulaitokset, jotka eivät ole yhtiö- tai liikelaitosmuotoisia.

Liikevaihto

Yritysrekisterin tilastoima liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuotosta. Eräiden toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Tärkein näistä on rahoitus- ja vakuutustoiminta.

Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Myynnin oikaisuerien lisäksi myynnistä vähennetään tulonsiirtoerät ja läpikulkuerät. Nämä ovat toiselle kirjanpitovelvolliselle kuuluvia eriä, jotka vain teknisesti kulkevat kirjanpitovelvollisen kirjanpidon kautta. Liikevaihdosta ei vähennetä maksettuja myyntirahteja, provisioita eikä luottotappioita.

Jos tilikauden pituus eroaa 12 kuukaudesta, liikevaihto muunnetaan yritysrekisterin tilastoissa 12 kuukautta vastaavaksi. Tilastovuodesta 2001 alkaen yritys- ja toimipaikkarekisterin tilastovuoden liikevaihto on tilikaudelta, joka päättyy kyseisen tilastovuoden aikana. Tätä ennen tilastovuoden liikevaihto oli tilikaudelta, joka päättyi 1.4.tilastovuosi - 31.3.tilastovuosi+1 välisenä aikana.

Yksityisen sektorin asiakkaat

Yksityisen sektorin asiakkaita ovat yhtiöt (myös valtion, kuntien tai kuntayhtymien kokonaan tai osittain omistamat), valtion, kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset, Suomen Pankki, yksityiset henkilöt, yritykset, säätiöt, osuuskunnat, yhdistykset, itsenäiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityspalvelut [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.10.2015].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/kas.html

Jaa