Laatuseloste: Lukiokoulutus

1. Tilastotietojen relevanssi

Lukiokoulutuksen tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää henkilöpohjaisia tietoja lukion koko oppimäärän opiskelijjoista ja ylioppilastutkinnon suorittaneista sekä tietoja International Baccalaureate -tutkintoon (IB-tutkintoon), Reifeprüfung-tutkintoon (Helsingin saksalainen koulu) ja European Baccalaureate -tutkintoon (EB-tutkinto, Helsingin eurooppalainen koulu) tähtäävän koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Lukiokoulutuksen opiskelijatiedot kuvaavat 20.9. tilannetta ja tutkintotiedot koko kalenterivuotta. Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavat luokitukset, erilaiset alue- ja demografiset luokitukset sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset. Lukiokoulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot perustuvat lukiokoulutusta antavien oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin lukuun ottamatta ylioppilastutkintotietoja, jotka perustuvat ylioppilastutkintolautakunnan ylläpitämään ylioppilastutkintorekisteriin.

Tilastolain (23.4.2004/280 muut. 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan Väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Lukiokoulutuksen opiskelijatilasto perustuu lukiokoulutusta antavien oppilaitosten ilmoittamiin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt opiskelijatilaston tiedot tiedostosiirtona. Ylioppilastutkintotiedot on saatu tiedostomuodossa ylioppilastutkintolautakunnan ylläpitämästä ylioppilastutkintorekisteristä. Muut lukiokoulutuksen tutkintotiedot on saatu tiedostomuodossa lukiokoulutusta antavilta koulutuksen järjestäjiltä.

Ylioppilastutkintoaineiston perusjoukkona on tiettynä vuonna ylioppilastutkintoon ilmoittautuneet, muiden tutkintojen osalta tiettynä vuonna tutkinnon suorittaneet. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Koulutuksen järjestäjien ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Opiskelija- ja tutkintotiedot ilmestyvät kerran vuodessa. Opiskelijatilasto valmistuu noin 9 kuukautta viiteajankohdan jälkeen ja tutkintotilasto noin 5 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Aineistosta on myös mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä. Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta. Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Aikasarjatietoa on saatavissa 1980-luvulta lähtien. Henkilöpohjaisia opiskelijatietoja on olemassa vuodesta 1999 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Halinen 029 551 3288, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2016, Laatuseloste: Lukiokoulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2016/lop_2016_2017-06-13_laa_001_fi.html